SİNGAPUR EKONOMİ POLİTİKASI VE SİNGAPUR LİMAN İŞLETMESİ 

Hazırlayan: Harun Şişmanyazıcı / Ekonomist 

Singapur, 9 Ağustos 1965’te Malezya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 3,5 Milyon civarında nüfusu olan ülkenin % 76,4’ünü Çinliler, % 14,9’unu Malaylar,    % 6,4’ü Hintliler ve % 2,3 ü diğer etnik gruplardan meydana gelmektedir. 

Malumunuz olduğu üzere küçük bir ada ülkesi olan Singapur Malezya’nın ucunda belli başlı  ticari rotaların geçtiği bir coğrafik noktada konumlanmıştır. Bu mevki Sıngapur’a bölgede bir aktarma limanı ve ticaret ve finans  merkezi olma şansı yaratmıştır.Böylece  Doğu- Batı ve Kuzey- Güney  aksları üzerinde önemli bir uğrak limanı olmuştur.  

 

Bu ülke limanında yılda(2013) 32.6 Milyon teu 500 milyon ton konteyner yükü eleçlendiği ve her 5 dakika da bir bir geminin girip diğerinin çıktığı dikkate alındığında küresel ticaret de oynadığı rolün önemi ortaya çıkacaktır.  Singapur limanı dünya üzerinde 600 liman ile bağlantısı olarak küresel ticarete katkı sağlamaktadır. 

Singapur’un  nasıl bu duruma geldiği  hususuna  girmeden önce bu ülkenin avantaj ve dez avantajlarını ortaya koymakta fayda mülahaza edilmektedir.  

Ülke bazında rekabet analizi yapıldığında Singapur’un kuvvetli ve zayıf taraflarını aşağıdakişekilde değerlendirmek mümkündür:  

Kuvvetli Taraflar  

- Güçlü fiziksel altyapı, 

- Uluslararası ticaret merkezleri ve endüstriyel bölgelerle hem hava hem deniz bağlantısı, 

- Uluslararası taşıyıcı ve lojistik hizmet sağlayıcıların bölgesel merkezlerinin ve/veya ofislerinin Singapur’da bulunması. 

- Eğitimli işgücü, 

- Güçlü hukuk sistemi ve işletmeler için uygun vergi yapısı. 

- Devletin ticareti kolaylaştırıcı düzenlemelerde bulunarak örneğin serbest ticaret bölgeleri veya çeşitli teşvik/yatırım düzenlemelerinde olduğu gibi işletmelere yeni açılımlar sağlaması.. 

  Zayıf Taraflar  

- Nisbi olarak yüksek operasyon maliyetleri (özellikle arazi kira ve ücretleri) 

- Küçük coğrafya ve ulusal pazar 

- Endüstrinin parçalı yapıda olmasından kaynaklanan dezavantajlar; küresel işletmeler karşısında ölçek sorunları. 

SİNGAPUR KÜRESEL EKONOMİ VE  SİNGAPUR LİMANI İSE DENİZ TAŞIMACILIĞINDA  BU GÜNKÜ SEVİYESİNE NASIL GELDİ; 

Kamu şirketlerinin (GLCs) yatırımları ile kombine edilen yabancı yatırımlar Sıngapur’un açık/serbest/liberal ticaret ağırlıklı ekonomisinin desteğini ve temelini oluşturmaktadır.Ancak burada  yerleşikler ile mutlaka  bir joınt venture tesis etme mecburiyetide yoktur. %100 yabancı sermayeli şirket de kurulabilmektedir.  Sınırlamalar olan finansal hizmetler. (Her alanda değil bu segmentin bazı alanlarında sınırlamalar olup bunlarında bazıları zaman içinde liberalize edilmiş ,kurallar yumuşatılmıştir. Parakende bankacılıkta bazı sınırlamalar bulunmaktadır). Profesyonel hizmetler, Avukatlık vb gibi ancak bu konuda da 2013 yılında 114 yabancı hukuk burosu bulunmaktaydı.  Burada bazı davalar bakımından sınırlama bulunmaktadır. Ceza ve aile davaları gibi. Singapur aynı zamanda servis sektörleri  dikkate alındığında  bir tahkim merkezidir. Bu gibi ufak tefek sınırlamalar dışında Singapur serbest yatırım rejimine tabi,yabancı sermayeye açık cazip bir yatırım merkezi konumundadır. Şirket kurma işlemleri brokrasi olmadan çok kısa sürede kurulmaktadır. Dünya Bankası ‘’Doing Busıness 2014’’raporunda bu adayı iş yapmak bakımından dünya üzerinde en uygun 1.ci sıradaki ülke olarak kabul etmiştir. Fakat 2017 yılında yapılan değerlendirmede 2.ciliğe düşmüştür.  Küresel rekabet edebilirlik raporunda ise (2013-2014)Singapur 2.ci en iyi rekabet edebilir ekonomi olarak değerlendirilmiştir. 

  Belli kriterlere göre derecelendirme  

Measure                                     YIL               Sıralama  

TI Corruption Index                 2013              #5 (2017 yılında bunda da önemli aşama kaydedilmiş. rüşvet neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. 

Heritage Economic Freedom  2013               #2 

World Bank Doing Business   2014               #1  (2017 yılında 2.ci sıraya düşmüştür) 

Yukarıdaki ölçüm kriterleri evrensel terimler olduğu için tercüme edilmemiştir. (Rüşvet indeksi, Ekonomik özgürlük mirası  , Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı ) 

Yabancılar ticari faaliyetler ve mülkiyet bakımından yerleşikler ile aynı temel hukuki düzenlemeye tabidirler .(Ayrım yoktur.) Yukarıda açıklandığı üzere bazı sektörlerdeki düzenleyici regulasyon ve yaptırımların dışında hükümet yatırım tekliflerini sadece çeşitli teşvik rejimleri ile uygunluğu bakımından kontrol etmektedir.( Bkz U.S Department of State Diplomacy in Action 2014 Investment Climate Satatement-Singapore)  

Singapur’da yargı sistemi ve kanunlar bir çok ülkenin hukuk sisteminde olduğu gibi sözleşme serbestisine zorunlu kurallara, genel ahlak pirensiplerine ve amme nizamına aykırı olmamak kaydı ile imkan tanımakta ve tarafların kabul ettiği sözleşme hükümlerine  itibar etmektedir. 

2014 yılı Şubat sonu itibari ile tepedeki 5 Singapur Kamu İktisadi teşebbüsü (GLCs) Singapur Exchange (SGX)yani sermaye piyasasının aktif değerinin %17.3 üne sahiptı.  Bazı analistler ekonomideki bu kamu ağırlığını eleştirmişlerdir. Bu haraketin özel sektör girişimcilerinin ve yatırımlarının önünde bir engel olduğunu iddia etmişlerdir. 

Singapurun ekonomik stratejilerinin bir parçası olarak agresif bir şekilde yabancı yatırımları ülkeye çekme politikaları ve aynı zamanda dişarida doğrudan yatırım yapmaları bu ülke girişimcilerini (kamu/özel) çok uluslu şirketler(MNC’s) tesisi etmelerine zemin hazırlamıştır.  

The Economic Development Board (EDB) Singapore’s Investment Promotion Agency ,Yani  Singapur Ekonomik Gelişme Kurulu Yatırımları  Geliştirme Ajansı stratejilerinin bir parçası olarak deniz aşırı (offshore)alanlara kayan   emek yoğun ve düşük katma değerleri  faliyetler yerine ana yatırımların yüksek katma değerli imalat ve servis  sektörlerine yapılmasına odaklanmaktadır. 

Hükümet stratejilerinden biri de Singapur’u  premier finance merkezlerinden biri yapmak olmuştur. Singapur hükümeti ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenlere vergi kolaylıkları sağlamaktadır. 

2012 yılı sonunda Singapur ‘da iki tane Sovereign Wealth Funds (SWF) bulunmaktaydı. Bunlar; 

Singapur Hükümeti Yatırım Şirketi (Government of Singapore Investment Corporation-GIC ve TEMASEK Holding (Sigapur Liman Otoritesi-SPA nın da sahibi olan şirket). Hükümet bu iki SWF’yi yani ULUSAL VARLIK FONUNU  Singapur’un önemli yatırımlarını ,finansmanı ve  rezervlerini idare etmek için tesis etmiştir.  

Diğer ülkelerin şirket kurma işlemlerinin tamamlanma ve işe başlama ortalama süresi 21  gün iken, Singapur'da 2.5 gün içinde şirket kurulabilinmektedir..   

SİNGAPUR’UN TİCARİ MERKEZ OLMA ÜSTÜNLÜĞÜ 

Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya’daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olup Asean Ekonomik Alanı’nın ve Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın tarafıdır. Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayvan, Tayland ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari bağları Singapur’un bu konumunu güçlendirmektedir.   

Diğer yandan  “Economic Intelligence Unit” tarafından dünyada ticaret yapılabilecek en uygun ülkeler arasında sayılmaktadır.    

Malezya, Tayvan, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan gibi diğer bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında, dış ilişkileri ve ticari politikaları açısından “en istikrarlı ülke” olması nedeniyle Singapur ticari ve idari faaliyetleri için yabancı şirketlerce tercih edilmektedir. Bu çerçevede, Singapur’da 7.000’i çokuluslu olmak üzere yaklaşık 37.000 yabancı şirket bulunmakta olup, bunların 4.000’inin bölge merkezi de Singapur’da yer almaktadır.   

Küçük bir ada ülkesi olan Singapur’un coğrafi sınırları önemli zorluklar yaratmakla birlikte, vergi kolaylıkları, hükümet desteği, sanayi teşvikleri pek çok firmayı Singapur’a yatırım yapmaya yöneltmektedir. Dünyanın en işlek limanlarından birisine sahip olması ve düzenleyici çerçevenin sağladığı imkanlar da Singapur’un bölgedeki en önemli yatırım merkezlerinden birisi haline gelmesinde rol oynamıştır.    

Singapur gerçekleştirdiği ithalatın yaklaşık yarısını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşmak amacıyla pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılmaktadır.   

2015 yılında gerçekleştirilen eşya ticareti 884.1 Milyar $(İhracat 476.3 Milyar $, İthalat 407.8 Milyar $) Hizmet Ticareti 389.2 Milyar $ ( İhracat 191.9 Milyar $, İthalat 197.2 Milyar $)  olmuştur.  

Singapur dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde ise dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer almaktadır. Petrol ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ile motorlu taşıtlar dışındaki mallardan gümrük vergisi, resim ve harç alınmamaktadır. Bununla birlikte, ihracat amaçlı mal ve hizmetler ile iç piyasaya sunulmamak kaydıyla Singapur serbest bölge ve lisanslı antrepolarında saklanan mallar dışındaki ürünlerden % 7 oranında Mal ve Hizmetler Vergisi (KDV) alınmaktadır.    

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel taşlarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret anlaşmaları ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra, gelişmiş ekonomilere ve yeni pazarlara bağlamaktadır.  

 Bu cümleden olmak üzere Bir çok ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. ABD ile STA ‘ni 2014 yılınde gerçekleştirmiştir. En son olarak Türkiye ile Kamu alımları da dahil olmak üzere yeni nesil bir STA yapılmıştır. 

Bu çerçevede, ilgilenilen ihracat ürünlerinin Singapur’un yanı sıra, Güney Doğu Asya ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi piyasalarda yer alması için Singapur’un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağlarından yararlanılması daima bir avantaj olmaktadır. Bu bizim içinde üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Singapur İstastistik idaresi’nden alıınan verilere göre 2015  yılı sonu itibariyle Singapur’a dışarıdan gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı bir önceki yıla göre %12 artarak 1235 milyar Singapur dolarına ulaşmıştır.  Aynı yıl Singapur’un dişari yaptığı yatırımlar 665 Milyar Singapur doları olmuştur. 

2015 yılı sonu itibariyle dışarıdan Singapur’a gelen yatırımları ülkeler arası dağılımı incelenecek olursa;   

 243,7 milyar SGD tutarındaki kısmının ABD’den  

  110,7 milyar SGD Japonya’dan 

  101.5 milyar SGD Virgin Adaları’ndan  

 98.3 milyar SGD Cayman Adaları’ndan  

 91,8 milyar SGD Hollanda’dan 

  59,1 milyar SGD Birleşik Krallık’dan 

  50,7 milyar SGD Bermuda’dan 

  47,4 milyar SGD Luxemburg’dan geldiği görülmektedir.   

Buna karşın Hong Kong’dan 44 milyar SGD ve Malezya’dan ise 33 milyar SGD giriş olduğu görülmektedir.   

Ayrıca, Singapur’a dışarıdan gelen 1235 milyar SGD’lik yatırım stoğunun yapısına bakıldığında, bu miktarın %30’ine tekabül eden 372 milyar SGD tutarındaki kısmı Avrupa kaynaklı olduğu görülmektedir. 287 milyar SGD’ tutarundaki kısmın Avrupa Birliği ülkelerinden gelmektedir. (Yaklaşık %23)    

Gelen yatırımların en son açıklanan 2014 yılı sektörel kırılımına göre en yüksek yatırım alan ilk 7 sektör şu şekildedir: 

   515,6 milyar SGD: Finansal Hizmetler 

  147,5 milyar SGD: Üretim 

  176.5 milyar SGD: Toptan ve Parekende Ticaret 

  74.6 milyar SGD: Profesyonel Hizmetler (Arge, yönetim, destek hizmetleri) 

  37,4 milyar SGD: Lojistik ve Depolama 

  35.5 milyar SGD: Emlak 

  12.8 milyar SGD: Bilgi İşlem Teknolojileri 

Üretim alanında yapılan yatırımların en çok ; 

1. Bilgisayar, elektronik, çip sanayisi ve optik (54.3 milyar SGD) 

 2. Tıbbi ilaç ve malzeme sanayisi (15.2 milyar SGD)  

3. Kimya endüstrisi (11.6 milyar SGD)  

4. Gıda sektörü (6.7 milyar SGD) 5. Ulaştırma sanayi (6.2 milyar SGD)  alanlarına yapıldığı görülmektedir 

(Kaynak Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Singapur Ticaret Müşavirliği Singapur Yatırım Rehberi 2017) 

SİNGAPUR VE TÜRKİYE  

Son yıllarda Türk şirketlerinin Singapur’a olan ilgisinde artış gözlenmektedir. Bölgenin lojistik ve iş merkezi konumunda bulunan Singapur’u bir üs olarak kullanarak Asya-Pasifik bölgesine yönelik faaliyette bulunan Türk firmalarının sayısında artış dikkat çekmektedir. Bununla birlikte yerel olarak irili ufaklı alanlarda hizmet veren girişimcilerimizde bulunmaktadır. 2015 sonu itibarıyla Singapur’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı ise 77 adettir. (Elde edilebilen son veriler 2015 yılına aittir. Kaynak: Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, firma bilgilerinin mahremiyeti çerçevesinde, söz konusu firmaları listesi ilgili kuruluşlardan temin edilememiştir.)   

2014 sonu itibarıyla Türkiye’den Singapur’a gerçekleşen doğrudan yabancı sermaye yatırım stoğu ise yaklaşık 80 Milyon Singapur doları (SGD) düzeyindedir. Singapur’dan Türkiye’ye gerçekleşen yatırım stoğu ise 240 milyon SGD seviyesindendir. (Elde edilebilen son veriler 2014 yılına aittir. Kaynak: Singapur İstatistik İdaresi).    

Singapur’da faaliyet gösteren Türk firmalarından bazıları şunlardır:  

  Milli Reasurans T.A.S Singapur Şubesi  

 Halkbank Singapur Temsilcilik Ofisi 

  Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd. 

  Türk Hava Yolları  

 Tepe Trade International Chem Pte Ltd. (Tepe Kimya)  

 Alvimedica Singapore Pte. Ltd. 

  Genpower Asia Pte. Ltd.  

 Vesbo Asia Pte. Ltd. 

  Evyap Asia Pte. Ltd. 

  Pacmar Shipping Pte. Ltd  

 Tasblock Composite Building Material Pte Ltd    

SİNGAPUR LİMANI  

Singapur, yukarıda da açıklandığı üzere , Güney Doğu Asya’da Malezya ve Endonezya arasında bir ada devletidir . Malezya, ABD, Hong Kong, Japonya, Çin ve Tayland başta olmak üzere bölge ülkeleri olan Filipinler, Tayvan, Endonezya ve Avustralya ile yakın ticaret ilişkisi içerisindedir. Toplam 632,6 kilometrekare büyüklüğünde olan Singapur bölge ticaretinde önemli bir merkezdir. Bunun temel nedenleri arasında bir bölge aktarma limanı olması yani transit taşıma özelliğinin bulunması gelmektedir. Yukarıda söz edildiği veçhile ; Bilişim ve finans konularındaki uluslararası kalite seviyesi ile gelişmiş altyapısı Singapur’u diğer bölge ülkelerinden ayrılmaktadır. 

Singapur ekonomisi, güçlü imalat ve hizmet sektörleri ile uluslararası ticaret bağlantıları sayesinde sürekli bir gelişim içerisindedir. Ana sektörler olarak; petrol rafinerileri, elektronik, bilgisayar komponentleri, gemi inşası ve onarım hizmetleri, antrepo hizmetleri, finansal hizmetler, kauçuk ve kauçuk ürünleri, islenmiş gıda ve içecekler ile biyo-teknoloji ön plana çıkmaktadır. Sektörlerin oransal dağılımı ise, finans, isletme ve diğer hizmetler % 33,5, imalat % 25,6, ticaret % 22,9, inşa sanayi % 6,6 ve diğer % 11,4 seklindedir. 

Singapur Limanı, Malezya, ABD, Hong Kong, Japonya, Çin ve Tayland başta olmak üzere bölge ülkeleri olan Filipinler, Tayvan, Endonezya ve Avusturalya ile yakın ticaret ilişkisi içinde olan ülkenin en önemli limanıdır . Singapur’un en temel özelliği konumu itibariyle aktarma limanı olmasıdır ve yılda(2016 yılı itibari ile ) 75 GRT üstü ortalama 138.000 adet gemiye   hizmet verebilmektedir (Singapur Limanı Resmi İnternet Sitesi, 2017). Singapur’da elleçlenmekte olan konteynerlerin yaklaşık %80’i aktarma konteynerleridir.   

Singapur’da birçok konteyner terminali bulunmaktadır. En önemlileri Tanjong Paggar, Keppel, Brani ve Pasir Panjang konteyner terminalleridir. Bunun yanında hertürlü gemiye hizmet verilebilmektedir (Erdal, 2004d). Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi (MPA) Singapur’da denizcilik işlerinden sorumlu tek idari yapıdır ve deniz ticaretinin gelişmesi için yoğun bir çaba içerisindedir.  

Singapur Limanı verimliliği çok yüksek bir limandır. Bunun en önemli sebeplerinden biri ülkede çok gelişmiş olan bilişim teknolojisidir. Bugün Singapur Limanı deniz lojistiği ve operasyonlarında dünyada bilişim lideri konumundadır. Bu da işlemleri ve verimliliği hızlandırmaktadır. Full otomasyona tabi bir liman olarak hizmet vermektedir. 

Singapur limanının panorması   aşağıdadır. 

 i-Singapur Limanının Organizasyon Yapısı ve Gelişimi ; 

1977 yılından önce Singapur Liman otoritesi Singapur hükümeti altında falliyet gösteren bir kamu liman otoritesi idi. Terminal tesislerinin sahibi olmasından öteye konteyner terminallerini operasyonel işlemler bakımından da  yönetmekte ve kontrol etmekteydi.  O tarihlerde operatör ve liman regulatörü olarak Singapur liman otoritesi çok şeyi yerine getirmekteydi.(liman gelişimi, politika oluşturulması, terminal yönetimi ve yük operasyonları ) Kaçınılmaz olarak da aynı organ tarafından terminal operasyonlarının ticari vechelerine de dahil olunması bakımından menfaat çatışması ortaya çıkmaktaydı. 

1990 lı yılların başından itibaren limanların özelleştirilmesi girişimleri başladığı zaman Singapur liman otoritesi ve dolayısı ile bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı ve hükümet bu yolu tercih etmeyerek,liman otoritesinin fonksiyonlarını decentralize etmek için şirketleşmesi yolunu seçmiştir. Aynen bizim demir yollarında yaptığımız iki şirket kurulması gibi. 

Böylece limanın idare şekli 1996 yılından itibaren  değişmiştir. PSA şirketi Ekim 1997 de eski Singapur liman otoritesinin şirket haline dönüştürülmesi ile PSA Corporation kurulmuştur.  Böylece liman bağımsız bir nitelik kazanmıştır. Yeni kurulan PSA Corporation  hala bir kamu şirketi olup, TEMASEK’in sahibi olduğu bir şirkettir.  Şirketleşme ile liman otoritesi fonksiyonları  ile terminal operasyonu fonksiyonları ayrılmıştır. Terminal faaliyetleri PSA Corporation ,  liman denetimi yani liman otoritesi işlemleri Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) tarafından yürütülmektedir. (Bkz Dynamic Shipping and Port development ın The Gloabalızed Economy Paul Yae-Woo LEE) 

2003 yılında  PSA International Private Limited PSA grubun ana holding şirketi olmuştur.  Resmi olarak COSCO-PSA Terminal (CPT)Pasie Pansag terminalde faaliyete geçmiştir. 

Singapurda  hükümet konteyner firmalarının belli terminalleri işletmelerine izin çıkartmış ve ikinci lisans Jurong Port’a verilmiştir.(bkz Container Shipping Services  and their impact on container port compatetiveness Yazan Wei Yim Yap) 

2007 yılında NYK ve K line ile Joint Venture olarak Asia Automobile Terminal Singapore ‘tesis etmişlerdir. 

Gelecekteki müşteri taleplerini ve ticaretteki gelişmeyi karşılamak üzere PSA Pasir Pansag terminale 3&4 fazlarını realize etmektedir.   

İlk iskeleler 2014 yılında hizmete girmiş olup , bu son fazlarda bittiği zaman- ki 2017 sonunda bitmesi beklenmektedir- Singapur’un toplam konteyner kapasitesi  50 milyon teu ya çıkacaktır.  2016 yılında PSA da 30.9  Milyon teu eleçlenmiştir.2013 de 32.578.000 teu, 2014 yılında 33.869 .000 teu eleçlenmiştir.(Kaynak MPA Port İstatistikleri) 

Singapur PSA 60 tane iskeleyi işletmekte olup yılda yaklaşık 40 milyon teu ya kadar eleçleme kapasitesi bulunmaktadır. En önemli terminaller yukarıda bahsedildiği veçhile ;Tanjong Pagar ,Keppel, Barani ve Pasir Pansag’dır 

Sigapur limanı dünyanın en aktif aktarma limanı olup dünya küresel konteyner aktarmalarının 1/7 sini oluşturmaktadır. Toplam olarak dünya terminallerinde eleçlenen konteyneri miktarının(720 Milyon teu) %4 ü singapur limanında eleçlenmektedir.   

Dünyanın en büyük soğutmalı refeer container limanıdır. 9000 refer noktasından 2016 yılında 1.8 Milyon teu eleçlenmiştir. 

PSA 4 Milyon teu üstündeki kapasitesi olan limanlar bakımından yapılan araştırmada Asyanın en iyi konteyner terminal ödülüne layık görülerek Asıan Freıght Logistics & Supply Chain Awards (AFLAS) a layık görülmüştür.  

PSA nın organizasyon şeması aşağıda verilmiştir. 

 

Bir günde Singapur Limanına Ugrayan Gemi Tipleri ve Sayıları Aşağıda Gösterilmiştir. 

 

Yukarıdan da görüleceği üzere 19 Ağustos Cuma günü uğrak yapan gemi sayısı 1129 dur. 

MPA ‘nın SON YILLARDA YAPTIĞI ANLAŞMALAR  

MPA PORT’s ve  Harbours Bureau Of The Ministry  Land and Tourism of Japan (MLIT)YOKOHOMA da LNG YAKIT İKMAL sempozyumunda bundan fırsat ile bir memerandum imzalamışlardır. Bu memerandum yada anlaşma ile tesis edilecek iş birliği alanları liman planlaması , liman yönetimi  ve bu sektördeki teknolojik gelişmeler ile ilgilidir.  Bu iki organizasyon  Malacca  ve Singapur boğazlarında çevrenin korunması ve navigasyon güvenliği hususundaki işbirliği mekanizmasının tesisi ve IMO gibi örgüt toplantılarında birlikte iş birliği yaparak hareket etmek hususunda karar almışlardır. 

Ayrıca MPA  ve MLIT 2016 kasım ayında Singapurda imzalanan AVRUPA, ABD ve ASYA’DA mevcut LNG ikmal networkunun genişletilmesi anlaşmasına imza koymuşlardır. Bu MOC’un imzalandığı dönem tüm dünyanın endüstri 4.0 ‘a geçisi ve diğitialleşmeyi konuştukları dönemde olmuştur. 

DNV GL ile İntelligent Shipping sistemler ile ilgili olarakta bir memerandum imzalamışlardır. Otonom gemilerin ve denizcilik ile ilgili dronların geliştirilmesi ile ilgili bir çok alanda iş birliği anlaşması yapmışlardır.  

Bu anlaşma yeşil liman conseptini de içermekte olup , çevrenin korunması ve limanlarda enerji tasarrufu ve sera gazı salınımının azaltılması teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Bu çalışmaların altındaki amaç ta Singapur limanını bir LNG hub’ı yapmaktır. Dünya limanı olma kriteri yılda sadece eleçlediği yük miktarı ile değil o limanının hizmet ettiği ülkeler sayısı ve limana uğrayan bir çok ülke gemilerine sunulan akaryakıttan yılda elde edilen yüksek  kazanç miktarıdır . Yolcu gemilerinden elde edilen gelirde bu bakımdan kriter olmaktadır. 

TÜRKİYE ve  PSA  

Bilindiği üzere Singapur bir çok yere yukarıda sözü edilen kurumları ile doğrudan yatırım yapmakta ve PSA da küresel ölçekte bir çok önemli limana yatırım yapmaktadır. Bunların içinde Dalian limanındaki konteyner terminali , yine Çin deki Fuzhou limanı, Yemen deki Aden Limanı, yani kısaca Çin, Hindistan, Japonya, Tayland, Güney Kore, Hong Kong, Brunai, ve Belçika İtalya Hollanda Portekiz  gibi bir çok ülkede liman yatırımı yapmaktadır. Son olarak Vietnam Saıgon limanına joınt venture olarak yatırım yapmıştır. 

 

Saigon Port 

Çin’de 18 raılway terminaline yatırım yapmak ve işletmek için tesis edilen Sino -Foreıgn joınt venture ‘a yatırım yapmıştır. 

Böylece SP - PSA 16 ÜLKEDE 28 LİMANA YATIRIM YAPIP İŞLETMEKTEDİR. EN SONUNCUSUDA SAIGON OLMUŞTUR.  Bunun dışında birçok ülke limamında yatırım yapma müzakereleri devam egtmektedir. Bunun içinde Mısır ve Suadi Arabistan da bulunmaktadır. 

Turkiye’de de bilindiği üzere Mersin Limanı ihalesine  Akfen ile birlikte girmişler ve ihaleyi kazanmışlardır.  MIP  adını alan  Mersin limanının özelleştirmesine birlikte katıldıkları  AKFEN HOLDİNG de  31 Temmuz  2017 de hisselerinin %40 ını bir Avusturalya şirketine(Alt yapı fon yönetim şirketi olan IFM INVESTOR GRUBUNA ) satmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Singapur Hükümeti ve özellikle SP-PSA ile  yapılabilecek iktisadi ,teknolojik, ticari ve eğitim  iş birliği alanları aşağıda özetlenmiştir. 

-Kapsamlı Serbest Ticaret anlaşmaları (Şimdiden yapılmıştır) 

- Singapur’un iki varlık fonu ile iş birliği tesis edilerek bu konudaki tecrübelerinden bizim yeni kurulan varlık fonu bakımından yararlanılabilinir. 

-Bu konuda tecrubeleri olduğundan yapacakları yeni liman yatırımlarının bir kısmına Türk varlık fonu ile iştirak edilebilinir. 

-Bizim özelleştirilecek yeni limanlarımıza yatırım yapmaları temin edilebilinir. 

-MPA ile bir memarandum yapılarak limanlarımızın 4.0 bakımından akıllı limanlar haline getirilmesi bakımından ortak bir proje yürütülebilinir. 

- Özellikle iç limanlarımıza yatırım yapabilirler. Çin ile birlikte COSCO ortaklığı ile limanlarımızın demiryolu bağlantıları tesisi edilebilir. 

-Lojistik köy projelerine Türk varlık fonu ile birlikte katkı sağlayabilirler. 

-Limanlarımızda otomasyonun sağlanması bakımından ortak bir proje tesis edilebilir. Bu yeşil liman ve çevreye duyarlı eko liman konsepti bakımından da yapılabilinir. 

-Türkiyenin bulunduğumuz coğrafyada bir LNG ikmal merkezi olması bakımından ortak proje yürütülebilir. 

- Mevcut limanlarımız da meslek eğitimi için eğitim programı hazırlayabilirler. 

-Singapurda bir deniz ticareti ateşeliği tesis edilerek Ticaret Ateşemiz ile birlikte  Doğu Asya faaliyetleri kontrol altına alınabilir. 

-Son makaleler ve doktora tezleri dikkate alındığında Singapurda eğitim kalitesi hızla yükselmektedir. Belli konularda özellikle bilişim ve iletişim konularında Üniversitelerimiz işbirliği tesis edebilirler. 

-Singapur tahkim merkezi ile Istanbul ve TOBB tahkim merkezleri iş birliği tesis edebilirler. 

H.Ş İSTANBUL 21.08.2017 02.52