İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI
 
2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların ilave istihdam prim desteğinden yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 
ÖRNEK 1 :
 
A işyerinde 01/5/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;
Prim ödeme gün sayısının: 30
Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında,
bahse konu sigortalı için;
3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,
3.000,00 * % 3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı
Toplam ödenecek prim tutarı 1.035+90=1.125.-TL
30 * 22,22 = 666,60 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;
1.125- 666,60 = 458,4 TL olacaktır.
 
İLAVE İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANAMAYACAK İŞVERENLER
 
1.      Kamu idarelerine ait işyerleri,
2.      5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri
3.      2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
4.      Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalıları çalıştıran işyerleri hakkında,
ilave istihdam desteği uygulanmaz.
 
İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
 
Destekten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır.
1-      Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
2-      Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
3-      Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması veya 3 ay içinde en fazla 10 gün kayıtlı olması),
4-      Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,
5-      Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
6-      Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
7-      Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
8-      Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
9-      Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 İLAVE İSTİHDAMIN KAPSAMI
 
1-      İlave istihdam, özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1/2/2017 tarihinden sonra ilave olarak yeni işe aldıkları ve belirtilen şartları taşıyan sigortalıları ifade etmektedir.
2-      1/2/2017 tarihinden önce işe alınanlar ilave istihdam prim desteği uygulanmaz.
3-      2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan işverenler, diğer şartları taşımak kaydıyla 1/2/2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda ilave istihdam desteğinden yararlanırlar.
 
 ÖRNEK 2 :
 
01.01.2017 tarihinden önce tescil edilen T Limited Şirketi, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 20 sigortalı çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, mevcut sigortalısına ilaveten 2017 yılının Ocak ayında 3 sigortalı, 1 Nisan 2017 tarihinde de 10 sigortalı istihdam etmiştir.
 
Buna göre işveren, Ocak ayında istihdam ettiği ilave 3 sigortalıdan dolayı ilave istihdam desteğinden yararlanamayacak, ancak Nisan ayında ilave istihdam ettiği 10 sigortalı için destekten yararlanabilecektir.
 
4-      Destekten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 1/1/2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse ilave istihdam desteğin tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır.
 
 ÖRNEK 3 :
 
01.01.2017 tarihinden önce tescil edilen A Limited Şirketi, 2016 yılı Aralık ayında bildirimi olmamasına karşılık 2016 yılının diğer ayları ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama işçi sayısının 40 işçi olduğunu varsayalım. Bu işveren, ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1/4/2017 tarihinde 5 sigortalı, 1/5/2017 tarihinde de 10 sigortalı ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için destekten yararlanmaya başlamıştır.
 
İşveren, 2017 Temmuz ayında destek kapsamında olmayan 5 sigortalısını işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren, ilave istihdam etmiş olduğu 15 sigortalı olmasına rağmen bu sigortalıların tamamı için değil, 2016 yılı ortalama istihdam sayısı olan 40’ın üzerinde kalan 10 sigortalı için destekten yararlanmaya devam eder ve bu sigortalıların hangisi için destekten yararlanacağını ise serbestçe belirler.
 
İşveren, Örnek 3 de belirtilen 2017 Temmuz ayında 5 sigortalıyı değil de 31.07.2017 tarihinde 20 sigortalısını işten çıkarmış olsaydı, işyerinde çalışan sigortalı sayısı, 2016 yılı Aralık ayı dışındaki aylar ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 40 sigortalının altına düştüğünden, 01/8/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam prim desteğinden yararlanamaz.
 
5-      Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı prim desteğine ilişkin şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır.
 
6-      İlave istihdam desteğinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşımak kaydıyla destekten faydalanmaları mümkündür.
 
 2017 YILINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ BAKIMINDAN İLAVE İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ
 
2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında bildirim yapılması sözkonusu olmadığından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı ilave istihdam prim destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin 2017 yılında tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren yararlanılabilecektir.

ÖRNEK 4 :
 
20/1/2017 tarihinde tescil edilen (T) işyerinde ilave istihdam prim desteği kapsamına giren (A) ve (B) sigortalılarının 21/2/2017 tarihinde, (C) sigortalısının 27/3/2017 tarihinde, (D) sigortalısının da 8/4/2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, bu dört sigortalıdan dolayı destek tutarının yarısı kadar 2017/Nisan ayı ve sonrasında ilave istihdam prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
7-      Ayrıca 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ ya hiç bildirimde bulunmayan işyeri işverenleri, 2017 yılında SGK’ ya bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabilecektir.
 
 ÖRNEK 5 :
 
2015 yılında tescil edilen işyerinden 2016 yılında hiç bildirim yapılmamasına karşılık 2017/Mayıs ayında SGK’ ya bildirim yapılmaya başlanılması halinde 1/5/2017 tarihinde işe alınan sigortalı için , 2017/Ağustos ayından itibaren bu destekten yararlanılacak olup, 2017/Ağustos ayında tam çalışıldığı dikkate alındığında bu sigortalılar için 30x 11,11 = 333,30 TL tutarında ilave istihdam prim desteği verilecektir.
 
 UYGULAMANIN BAŞLAMA VE SONA ERME TARİHLERİ
 
İlave İstihdam desteğini düzenleyen 4447 sayılı Kanunun geçici 17 inci maddesiyle, 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış sigortalılar kapsama alınmıştır.
 
İlave İstihdam desteği 31/12/2017 tarihine kadar uygulanacaktır.
 
 UYGULAMANIN ESASLARI
 
1-      SGK’ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
2-      Ay içinde SGK’ ya bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir. 2016/Aralık ayında SGK’ ya bildirilen toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen yani aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak bildirilen sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.
3-      2016/Aralık ayında SGK’ ya bildirilen toplam sigortalı sayısı, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı ile ilave istihdam desteğinden yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında varsa alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısı da dikkate alınacaktır.
4-      4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen ilave istihdam prim desteğinden yararlanılabilmesi için 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmiş olması gerekmektedir.
5-      687 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup, ilave istihdam prim desteği sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işveren desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 
ÖRNEK 6 :
 
A işyerinde çalışan (A) sigortalısı için 2017/Nisan ayına ilişkin 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden;
 
İşveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı : 800,00 TL
İşsizlik Sigortası Fonu hissesi: 666,60 TL (30x22,22)
olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 800,00- 666,60= 133,4.-TL tutarındaki prim 31.05.2016 tarihi sonuna kadar ödendiği takdirde, 666,60 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 
133,4 TL tutarındaki prim borcunun yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında 800,00 TL tutarındaki prim borcu, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.
 
İşverenlerin ilave istihdam edilen sigortalılar için ödeyeceği primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutardan az olması halinde, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar bu destekten yararlanılabilecektir.
 
6-      4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen ilave istihdam prim desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.
 
7-      SGK denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, 2017 yılında bu destekten yararlanamayacak olup, 2017 yılında işveren desteğinden yararlanılmış olması halinde yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 
Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/sahte sigortalı bildiriminde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,
 
Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/sahte sigortalı bildiriminde bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren,

bu destekten yararlanamayacaktır.

8- 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan ilave istihdam desteğinden yararlanmayacak olan işverenlerin, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla destek kapsamına giren sigortalıları kendisine ait başka bir işyerinden SGK’ ya bildirdiklerinin tespit edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı bahse konu işveren desteğinden yararlanılmaması gerektiğinden yararlanılan destek tutarları geri alınacaktır.
 
İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK İŞLEMLER

1-4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2-İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;
-1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,
-İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,
-İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği,
-İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin en son (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodu ile bildirilip bildirilmediği,

e-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜREYLE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler yukarıdaki bölümlerde açıklanan usul ve esaslar dahilinde aynı diğer işverenler gibi ilave istihdam desteğinden yararlanırlar.