banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

25.12.2009, 02:22 37519

Mirasın reddi halinde vergi borcu

 Limited şirketlerde ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.

Ortakların sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri organlarından biri mevcut olmazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadığı taktirde ortaklardan birinin veya şirket alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin feshine karar verir.

Mahkeme taraflardan birinin talebi üzerine gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir.

Öte yandan müdürün vefat etmiş olması ve yasal mirasçılarının da mirası reddetmiş olmaları nedeniyle, şirketin ortak sayısının bire inmiş olması ve başkaca ortağının bulunmaması/başka bir şahsın ortak olarak katılmaması halinde, şirketin feshinin şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden istenilmesi, ayrıca kayyım atanmasının talep edilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.           

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

Şirketin tüzel kişiliği sona erene kadar Takdir Komisyonu kararlarına istinaden tarh edilmesi gereken vergi ve cezaların Asliye Ticaret Mahkemesinden atanması talep edilecek kayyıma yapılması ve şirketin diğer ortağın anılan şirketin vadesi geçmiş borçlarından hissesine düşen miktarı defaten ödemiş olsa bile hisse devralarak şirket ortağı olan bahsi geçen şahsın halihazırda şirket ortağı olması hususu da dikkate alınarak, Takdir Komisyonu kararlarına istinaden şirket adına tahakkuk edecek borçlardan hissesi oranında sorumlu tutulması gerekmektedir.

Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin olarak matrahı belli olmayan vergiler için Takdir Komisyonlarınca yapılacak geçici takdirler esas alınarak ihtiyati tahakkuk ve buna bağlı ihtiyati haciz kararı alınması şartıyla adı geçenin aracı üzerindeki haciz şerhinin ihtiyati hacze çevrilmesi mümkün bulunmaktadır.

İhtiyaten haczedilecek aracının satış bedelinin şirketin borçlarından sorumlu olacağı tutarı tamamen veya kısmen karşılamayacağının anlaşılması halinde de hakkında malvarlığı araştırması yapılarak hacze kabil başka malvarlığının bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir.

Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Reddolunan mirasların tasfiyesi sekizinci bap hükümlerine göre ait olduğu mahkemece yapılır.  

Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.

Şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen ve şirket ortağından hissesi oranında yapılacak tahsilattan sonra kalan ve şirket borçlarının tamamından sorumlu olan  şirket müdürü murisin terekesinden de tahsil edilemeyen borç tutarı için, mirasın mirasçılar tarafından reddedilmesi ve amme alacağının tereke varlığından alınamaması halinde, amme alacağı zamanaşımı süresi sonunda terkin edilecektir...

 

 

Yorumlar (0)
18
açık
banner260
banner102
banner93
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Günün Karikatürü Tümü