e-Deftere Geçen Firmalar

Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili olarak 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri geçerli bulunmaktadır.  

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, e-Defterkapsamına giren mükellefler www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.  

Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamayacaklardır. 

Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçecektir. 

Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.  

Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.  

İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın onayına sunulur. 

Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. 

Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan e-defterler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. 

Yevmiye defteri ve defter-i kebir'i kâğıt ortamında tutmaları mümkün olmadığından, yeni yıla ilişkin olmak üzere notere kağıt ortamında yevmiye defteri ve defter-i kebir tasdik ettirmeleri söz konusu olmayacaktır. 

 e-defter kapsamında tutulması fiilen mümkün bulunmayan Envanter Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri veya Müdürler Kurulu  Karar Defteri'ni Aralık ayı sonuna kadarnotere tasdik ettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.  

Kullanılan ve yeteri kadar sayfası bulunan Envanter Defteri, Damga Vergisi Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri veya Müdürler Kurulu  Karar Defteri'ni sonraki yılda da kullanmak isteyen mükellefler,  Ocak ayı içinde notere ara tasdiki yaptırarak, bu defterleri kullanmaya devam edebilirler. 

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile  Müdürler Kurulu Karar Defteri'nin kapanış tasdikini 31 Ocak,Yevmiye Defterinin kapanış tasdikini ise 30 Haziran tarihine kadar notere yaptırmaları gerekmektedir.