Bu yazımda ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Taslak Yönetmeliği hakkındaki görüşlerimi sadece aday kılavuz kaptan görev başı eğitimi ve 2006 tarihli Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik ile getirilmiş olduğu halde şu an ilga edilmiş olan ve bu taslakta da yer verilmeyen kıdemli kılavuz kaptanlık kurumu açısından dünyadan da örnekler vererek ifade etmeye çalışacağım .

Ancak en baştan söylemek isterim ki can ve mal emniyetini birinci dereceden ilgilendiren bu çok önemli  konularda , yüzyıllara dayanan denizcilik geleneğimize rağmen, ortaya koymuş olduğumuz standartların  dünyanın birçok ülkesindeki benzer uygulamalara kıyasla oldukça  geride kalmış olması üzerinde titizlikle yeniden durmamız,ele almamız gereken hayati öneme haiz bir meseledir.                                 

Dünyada eşine pek rastlanmayacak ölçüde kısaltılmış görev başı eğitim süreleri ,  bu süreçte bulunulması  gereken asgari gemi sayısı , kılavuz kaptan olma standartlarını  neredeyse ağır vasıta kara ehliyeti almakla bile  kıyaslanacak bir biçimde  kolaylaştırmıştır.                                                                                                   Dünya genelindeki uygulamalarla hiç bağdaşmayan bu söz konusu standartlar diğer ülkelerde bilakis  zamanla daha da yükseltilir ve sıkılaştırılırken bizim 2006 yılından bu yana kılavuz kaptan olma şartlarını bu kadar kolaylaştırma ,çabuklaştırma çabası içerisinde olmamız   “ gerçekten biz bunu neden yapmak ihtiyacını duyuyoruz ? “ sorusunu hiç olmadığı kadar akıllara getirmektedir

Bu bağlamda  aday kılavuz kaptanların mecburi görev başı eğitim süreleri ,bulunmaları gereken gemi sayısı konuları ile sınırlı olmak üzere 2006 tarihli           Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik ,2018 tarihli Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği , önümüze yeni gelen Taslak  Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile beraber dünya genelindeki uygulamaları karşılaştırmalı olarak irdelemeye çalışacağım.                                      Belirttiğim gibi bu makalem  yeni taslak yönetmeliği tüm maddeleriyle değil ,sadece bu belirttiğim konularda ele almaktadır.

ADAY KILAVUZ KAPTANLARIN GÖREV BAŞI EĞİTİM STANDARTLARI :

 2006 tarihli  Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik İlgili Maddeler.

  MADDE 8 

 ( c) Görev başı eğitimini tamamlayabilmek için;

(1)  Kılavuz kaptan adaylarının görev başı eğitimi, ilgili limanda en az altı ay ve 500 GT ve daha büyük tonajdaki en az 90 geminin, gece ve gündüz eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleşir. Ancak İdare, trafiği az olan limanlarda altı ay içinde 90 gemi gelmediğinde bu sayıyı 50 gemiye düşürebilir. İstanbul Limanında, Haydarpaşa ve Karaköy rıhtımlarında en az 35’er, limanın diğer bölgelerinde ise en az 20 geminin kılavuzlanmasında stajyer olarak bulunulmalıdır. Stajyerler görev başı eğitimini limanda yer alan her bir iskele, tesis ve şamandıralar ile, demir yerlerinin tümü için en az bir kılavuzlanmaya katılmak suretiyle limanın tüm bölgelerinde geçirmiş olmaları zorunludur. Ancak, daha önce herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişiler, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda 60 gemiyi dört ay içinde kılavuzladıklarında görev başı eğitimini tamamlar.

(2) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Boğaz Kılavuz Kaptanlığı görev başı eğitimini tamamlayabilmek için; İstanbul Boğazında en az dört ay ve 5000 GT veya daha büyük tonajda en az 160 geminin gece ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasında bulunulmalıdır. Ancak, bu sayının en az yarısı 150 metre ve üstü gemilerde gerçekleştirilmelidir. Görev başı eğitiminin İstanbul Boğazı geçişinin tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur. Çanakkale Boğazında gece ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere, en az dört ay ve 5.000 GT veya daha büyük tonajda en az 100 geminin kılavuzlanmasında bulunulmalıdır. Görev başı eğitiminin, Çanakkale Boğazı geçişinin tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(5) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde bir yılda kılavuzluk hizmeti verilen   gemilerin    toplam sayısının üçte ikisi veya daha fazlasının 20.000 GT veya daha büyük tonajlı gemilerden oluştuğunun İdarece tespit edilmesi durumunda, liman kılavuz kaptanlarının görev başı eğitimi ilgili limanda en az on iki ay sürede ve bu tonajlardaki 150 geminin, gece ve gündüz mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleştirilir. Bu koşullar altında görev başı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptan adayları, bu Yönetmelik hükümlerine göre kılavuz kaptan yeterliği almak için gerekli olan diğer koşulları ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ilave eğitimi tamamlayarak, liman kılavuz kaptanı yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Bu suretle belgelendirilen liman kılavuz kaptanları, yetkili kılavuz kaptan belgelerine İdarece tüm gemilerde ibaresi yazılması suretiyle tonaj sınırlaması olmaksızın yetkilendirildikleri hizmet bölgesindeki tüm gemilere kılavuzluk hizmeti verebilir. Bu şekilde hizmet veren liman kılavuz kaptanlarının yeterliklerinin yükseltilmesi bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

(6) Bu maddede belirtilen görev başı eğitimi süreleri içinde belirtilen sayılarda geminin kılavuzlanmasında bulunulmadığı takdirde, gemi sayısı asgari sayıyı buluncaya kadar görev başı eğitimi süresi uzatılır. Asgari sayıda gemi, belirtilen süreden daha  kısa zamanda  kılavuzlanmış olsa dahi, asgari görev başı eğitimi süresinin  tamamlanması zorunludur.

 2018 tarihli Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği İlgili Maddeler :

 Madde 70 – 

(4)  İlk defa kılavuz kaptan yeterliği alacak adaylar otuz gemiden az olmamak üzere en az üç ay stajını İdarenin belirlediği kılavuzluk teşkilatında, gece ve gündüz dengeli olacak şekilde, farklı büyüklük ve cinsteki gemilerde yapmak zorundadır. 

(7) Kılavuz kaptan yeterlik belgesini haiz kişiler, stajını tamamladığı hizmet sahası dışında başka bir hizmet sahasında görev yapacaklar ise, bu kılavuzluk hizmet sahası için stajına ilave olarak otuz gemiden az olmamak üzere en az üç ay süre ile görev başı eğitimini tamamlamak zorundadır. Bu görev başı eğitiminin, o bölge için yetkilendirilmiş kılavuz kaptanın gözetiminde yapılması zorunludur. Ancak, daha önce herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişiler, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda on beş gemiyi bir ay içinde kılavuzladıklarında görev başı eğitimini tamamlar

(13)  İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında görev başı eğitimleri farklı büyüklük ve cinsteki kırk beş gemiden az olmamak üzere en az üç ay sürede tamamlanmak zorundadır.

(15) Ham petrol ve ürünleri, kimyasal ürünler, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi tehlikeli madde elleçleyen limanlar ve terminallerdeki kılavuzluk bölgelerinde bu süreler ve sayılar yüzde otuzdan az olmamak kaydıyla arttırılarak uygulanır.

2023 tarihli Taslak Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği İlgili Maddeler :

Taslak Madde 66 –

 (4)  İlk defa kılavuz kaptan yeterliği alacak adaylar otuz gemiden az olmamak üzere en az üç ay görev başı eğitimini İdarenin belirlediği kılavuzluk teşkilatında, gece ve gündüz dengeli olacak şekilde, farklı büyüklük ve cinsteki gemilerde fasılasız olarak yapmak zorundadır. Görev başı eğitiminin tamamlamasına engel teşkil edebilecek nitelikte olan hastalık, tutukluluk, doğal afet gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde, kılavuz kaptan adayının durumu İdare tarafından değerlendirilir.

(7) Kılavuz kaptan yeterlik belgesini haiz kişiler, farklı hizmet sahaları için kılavuz kaptan yeterlik belgesi talebinde bulunabilir. Bu kişiler bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda ilave hizmet sahalarında on gemiyi en az on beş gün içinde kılavuzladıklarında görev başı eğitimini tamamlar.

(12) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında görev başı eğitimleri farklı büyüklük ve cinsteki kırk beş gemiden az olmamak üzere en az üç ay sürede tamamlanmak zorundadır.

(14) MARPOL EK-I lahika 1’de yer alan petrol ve petrol ürünleri, IBC Kod Bölüm 17 ve IGC Kod Bölüm 19 kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen limanlar ve terminallerdeki görev başı eğitimleri bu süreler ve sayılar yüzde otuzdan az olmamak kaydıyla artırılarak uygulanır.

(16) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kılavuz kaptanlar, İdarenin izin verdiği durumlarda bu maddede belirtilen görev başı eğitim şartını sağlamadan herhangi bir kıyı tesisinde görevlendirilebilir.

2018 tarihli Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ve 2023 tarihli Taslak Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği  , 2006 tarihli Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik ile kıyaslandığında bu standartlarda nedenini anlamakta zorlandığımız göze çarpan bir geriye gidiş görülmektedir :

Ana başlıklar halinde kısaca özetleyecek olursak :

·      Kılavuz kaptanların görev başı eğitim süreleri 2018 senesinde getirilen yönetmelikle 6 aydan üç aya düşürülmüş ,staj süresince bulunmaları gereken gemi sayısı ise 90 gemiden 30 gemiye düşürülmüştür.                                   

Yeni taslak yönetmelikte de bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

·      2006 yönetmeliği ile aday kılavuz kaptanların İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Boğaz Kılavuz Kaptanlığı görev başı eğitimini tamamlayabilmek için; İstanbul Boğazında en az dört ay ve 5000 GT veya daha büyük tonajda en az 160 geminin gece ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasında bulunmaları şartı getirilmiş iken 2018 yönetmeliği ile bu gemilerin en az 5000 GT veya daha fazla olması şartı kaldırıldığı gibi  görev başı eğitimleri farklı büyüklük ve cinsteki kırk beş gemiden az olmamak üzere en az üç ay sürede tamamlaması yeterli görülmüştür.                                                                                                                

Yeni taslak yönetmelikte de bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır.

·      2006 tarihli yönetmeliğin Madde 8 .2. c ( 1 ) fıkrası uyarınca daha önce herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişilerin, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda 60 gemiyi dört ay içinde kılavuzladıklarında görev başı eğitimini tamamlayabilecekleri öngörülmüştür.

 2018 tarihli yönetmelikte ise Madde 70 (7) ile aynı husus  daha önce herhangi bir kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişilerin on beş gemiyi bir ay içinde 

kılavuzladıklarında görev başı eğitimini tamamlayacakları şeklinde değiştirilmiştir. Ancak bir üst başlıkta bu eğitimin bölgede görevli bir kılavuz kaptanın gözetiminde yapılması gerektiği  belirtilmiştir.                                 

En son taslak yönetmelik Madde 66 (7) ile yine aynı husus “ Kılavuz kaptan yeterlik belgesini haiz kişiler, farklı hizmet sahaları için kılavuz kaptan yeterlik belgesi talebinde bulunabilir. Bu kişiler bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda ilave hizmet sahalarında on gemiyi en az on beş gün içinde kılavuzladıklarında görev  başı eğitimini tamamlar.” şeklinde düzenlenirken 10  gemiyi on beş günde kılavuzlamayı yeterli gördüğü gibi bölgede görevli bir kılavuz kaptanın  gözleminde olması gerektiği vurgusu da  her nedense yapılmamıştır.

 ·      Yeni taslak yönetmelikte Madde 66 (16) ile daha önceki yönetmeliklerde mevcut olmayan şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır :

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kılavuz kaptanlar, İdarenin izin verdiği durumlarda bu maddede belirtilen görev başı eğitim şartını sağlamadan herhangi bir kıyı tesisinde görevlendirilebilir.”     

Bu madde açıkçası Türkiye’de görev yapmakta olan kılavuz kaptanlar arasında eşitlik açısından haksız bir duruma yol açtığı gibi, uygulamaya konulduğu takdirde can ,mal ve çevre emniyeti açısından da  sıkıntılı durumlara yol açma  potansiyeline sahiptir. 

·      2006 yılındaki yönetmelikle getirilmiş olan kıdemli kılavuz kaptanlık uygulaması , yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut tüm kılavuz kaptanlara bu hakkı tanımış ,yeni kılavuz kaptanlarında ancak  dört sene hizmet verdikten sonra kıdemli kılavuz kaptan olabileceklerini öngörmüş ,bu süre zarfında da kılavuzluk hizmeti verecekleri gemiler için 20.000 GT üst sınır şartını getirmişti. 

Neredeyse tüm dünya ülkelerinde çok daha ayrıntılı ve çoğunda dört seneden de fazla süren birkaç aşamada uygulanan kıdemli kılavuz kaptanlık kurumunun ilga edilmesinin ülkemiz sularında verilen kılavuz hizmetlerinin emniyet standartlarını olumsuz etkileyebileceği ve uluslararası bağlamda dahi tartışmaya açabileceği potansiyelini ivedilikle tekrar değerlendirmemiz gerekmektedir.

Aşağıda kimi dünya ülkelerinde  uygulanmakta olan aday kılavuz kaptan görev başı eğitim süreleri ve gemi sayıları ile ilgili güncel bilgiler verilmiştir.

PORTEKİZ :

Staj Süresi  :  6  ay.

Minimum Gemi Sayısı : Belirtilmemiş.

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 14 yıl.

GUYANA :

Staj Süresi  :  12  ay.

Minimum Gemi Sayısı : 200 kanal seyri , toplam 300 yanaşma + kalkma manevrası.

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : Tek liman için 3 sene ,Guyana’da mevcut toplam 3 liman için 20 sene ve üzeri.

İSVEÇ :

Staj Süresi  : 10-12  ay arası.

Minimum Gemi Sayısı : Adayın önceki deneyimine göre 120-200 gemi arası

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 5 aşama var.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 5-8 sene arası .

AVUSTRALYA  :

Newcastle Limanı :

Staj Süresi  : 2-3 yıl  arası

Minimum Gemi Sayısı :  En az 70 gemi 

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 5 aşama var.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 5-8 sene arası .

SİNGAPUR   :

Staj Süresi  : 6-9  ay  arası.

Minimum Gemi Sayısı : Belirtilmemiş.

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 5 aşama var.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 6-8 sene arası .

NİJERYA   

Staj Süresi  : 4 yıl

Minimum Gemi Sayısı : Belirtilmemiş.

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 3 aşama var.

Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 12 yıl

İNGİLTERE :

Milford Haven Limanı :

Staj Süresi  : 6 ay.

Minimum Gemi Sayısı : En az yarısı gece şartlarında 150 manevra.

Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 5 aşama var :

             Klas 5  : 20,000 GT ve 30,000 DWT’e kadar olan gemilere hizmet  verebilir. Minimum hizmet süresi 1 yıldır.

             Klas 4  : 35,000 GT’ a kadar olan gemilere hizmet verebilir . Minimum hizmet   süresi 1 yıldır.

             Klas 3 : 50,000 GT’ a kadar olan gemilere hizmet verebilir . Minimum hizmet   süresi 1 yıldır.

             Klas 2 : 65,000 GT’ a kadar olan gemilere hizmet verebilir . Minimum hizmet  süresi 2 yıldır.

            Klas 1 : Tüm gemilere hizmet verir.Her beş seneden bir tekrar  değerlendirmeye  tabi olur.      

     Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : 5 yıl

    MALTA 

    Staj Süresi  : 4-6  ay arası.

      Minimum Gemi Sayısı : En az 100 tanesi gece şartlarında 400 gemi.

      Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 6 aşama var.

        Klas 6  : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 140 metreye kadar olan gemilere hizmet  verebilir. Minimum hizmet süresi  10 aydır.

        Klas 5  : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 170 metreye kadar olan gemilere hizmet  verebilir. Minimum hizmet süresi  10 aydır.

         Klas 4 : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 200 metreye kadar olan gemilere hizmet verebilir. Minimum hizmet süresi  10 aydır.

         Klas 3 : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 250 metreye kadar olan gemilere hizmet verebilir. Minimum hizmet süresi  10 aydır.

         Klas 2 : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 300 metreye kadar olan gemilere hizmet  verebilir. Minimum hizmet süresi  10 aydır.

        Klas 1 : Sınırlama olmaksızın tüm gemilere hizmet verebilir. 

      Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : En az 4 yıl 2 ay.

         ÇİN :

        Çin’de kılavuz kaptanlar nehir kılavuz kaptanı ve liman kılavuz kaptanı  olarak ikiye ayrılmaktadırlar

        Staj Süresi  : 12 ay.

         Minimum Gemi Sayısı : Belirtilmemiş ancak mesafe esas alınmış.

        Kıdemli Kılavuz Kaptanlık Uygulaması : Mevcut , 3 aşama var.

           Klas 3  Liman : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 180 metreden küçük gemilere  hizmet verebilir ancak Klas 1 tehlikeli yükü olan yolcu gemileri veya dökme yük gemilerine hizmet veremez. Minimum hizmet süresi 3 yıldır.

            Klas 2 Liman : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 250 metreden küçük gemilere hizmet verebilir ancak 180 metre veya daha fazla boya ( LOA ) yolcu gemileri  bunun dışındadır. Minimum hizmet süresi 3 yıldır.        

            Klas 1 Liman : Sınırlama olmaksızın tüm gemilere hizmet verebilir. 

           Klas 3 Nehir  : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 150 metreden küçük gemilere hizmet verebilir ancak Klas 1 tehlikeli yükü olan yolcu gemileri veya dökme yük gemilerine hizmet veremez. Minimum hizmet süresi 3 yıldır.

            Klas 2  Nehir : Dikmeler arası boyu ( LOA ) 200 metreden küçük gemilere hizmet verebilir ancak 180 metre veya daha fazla boya ( LOA ) yolcu gemileri  bunun dışındadır. Minimum hizmet süresi 3 yıldır. 

             Klas 1  Nehir  : Sınırlama olmaksızın tüm gemilere hizmet verebilir. 

            Limitsiz Kılavuz Kaptan Olma Süresi : En az 6 yıl .

Sonuçlar : 

·      Kıdemli kılavuz kaptanlık uygulamaları ile ilgili yapmış olduğum araştırmalar sonucu ilk makalem 2004 yılında Denizcilik Dergisinde yayınlanmıştı.           Açıkçası o zaman pek de bilinmeyen önemli bir konunun gündeme gelmesinde kendimce bir katkı sunmuştum. O dönemdeki Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği  ( TKKD ) yöneticilerinin de bu konunun ısrarla üstünde durması sayesinde ilk defa 2006 Yönetmeliği ile diğer ülkelere kıyasla oldukça kısıtlı bir biçimde de olsa ilk kez kıdemli kılavuz kaptanlık uygulaması 2018 tarihli Yönetmelikle ilga edilene kadar mevzuatımıza girmiş ve uygulanmıştı. 19 yıl aradan sonra tekrar bu araştırmaları güncel haliyle araştırma ve öğrenme gereği duydum. Şahsen tanıdığım veya meslek platformlarında tanıştığım dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan meslektaşlarım belgeler göndererek , deneyimlerini aktararak çok yardımcı oldular hepsine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.                            

Bu konuda altı çizilmesi gereken en önemli husus bu söz konusu standartların geçen 19 senede ele aldığımız ülkelerde daha da sıkılaştırıldığı, görev başı eğitim sürelerinin ,gemi sayılarının arttırıldığı , kıdemli kılavuz kaptanlık kurumunun daha da detaylandırılarak 4,5 hatta 6 ara kademeye bölünüp bu ara kademelerdeki geçişin de daha uzun bir zamana yayıldığı gerçeğidir.

·      Görülmektedir ki özellikle aday kılavuz kaptanlar ile ilgili standartlar ve kıdemli kılavuz kaptanlık uygulamaları konusunda dünyadaki trendin tersi yönde bazı değişikliklerin hep önümüze gelmekte olduğunu görüyoruz.

Bu değindiğimiz konulardaki standartları düşürmeye neden ihtiyacımız var ve bu bize ne kazandıracak diye düşünmeden yapamıyoruz

Bu değişiklikleri kılavuz kaptanların onaylamadığı  TKKD’da bugüne kadar görev yapmış ve yapmakta olan değerli meslektaşlarımızın idareye defalarca ilettikleri yazılı görüşlerden bellidir ?  Kılavuz kaptanların bu değişikliklerin kazananı olmadığı en başından açık ve sabittir

Peki bu değişiklikler can ,mal ,çevre emniyetine hizmet amacını mı taşımaktadır ?   

 Eğer bir aday kılavuz kaptan üç aylık bir görev başı eğitimi sonrası limitsiz kılavuz kaptan ehliyetini alarak ,yüzbinlerce ton tehlikeli yük taşıyan tanker ,LPG,LNG vs. gibi gemilere çıkabiliyor ise bunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir.

·      Her ne kadar büyük ölçüde danışman kılavuz kaptanlık hizmeti veren meslek insanları olarak maddi sorumluluğun büyük ölçüde gemi kaptanının omuzlarında olduğunu biliyorsak da ileriki yıllarda meydana gelebilecek özellikle çevre kirliliği bağlamında büyük tazminatları gündeme getirebilecek gemi kazaları önemli bir  çoğunluğu batılı şirketler tarafından yönetilen ve piyasayı elinde tutan eden sigorta şirketlerinin değindiğimiz konularla ilgili olarak Türkiye’deki kılavuz kaptanlıkla ilgili mevzuatı  ciddi  anlamda sorgulamalarına ,gündeme getirmelerine de neden olabilir.

Temennim değerli idarecilerimizin bu konuları meslek insanları ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile tekrar ayrıntılı olarak ele almaları , neticesinde aynı   2006  Yönetmeliği ile olduğu gibi bu konularda tekrar çıtayı yükselten bir trend içerisine girmemizdir.                                                               Bu en başta can ,mal ,çevre emniyeti açısından elzem olduğu kadar dünyadaki hakim trendler ve piyasalar ile uyumlu olabilmek içinde bir gerekliliktir.

Saygılarımla , Kpt.Alpertunga Anıker