RASYONEL İRADENİN SENTEZLEMESİ Denizcilik sektörümüzde verimliliğinin arttırılması, mevcut kapasitelerin etkin bir şekilde kullanılması, yeni kapasitelerin doğru tespit edilerek eşgüdüm içerisinde programlanması ve AR-GE çalışmalarının Dünya kriterleri

RASYONEL İRADENİN SENTEZLEMESİ

Denizcilik sektörümüzde verimliliğinin arttırılması, mevcut kapasitelerin etkin bir şekilde kullanılması, yeni kapasitelerin doğru tespit edilerek eşgüdüm içerisinde programlanması ve AR-GE çalışmalarının Dünya kriterlerinin ön gördüğü platformda gerçekleştirilmesi, aklın, rasyonel iradenin, sermayenin, tecrübenin ve doğru bilgi birikiminin aynı havuzdaki sentezlemesi ile işlerlik kazanır.

Sektörel alt yapının ekonomik, rekabetçi ve güvenli bir üretimi eksiksiz yerine getirebilmesine yönelik yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin öneminin kavranması da konunun farklı bir boyutunu gösterir. Denizcilik sektörünün kurumsal yapılarına yönelik uluslar arası kriterlere entegre olmuş rehabilitasyon programının yöresel, bölgesel ve ulusal platformda hiç aksatılmadan uygulanması gelecekte olabilecek global krizlere karşı sektörel direnç oluşturacaktır.

Bu aşamada gerçekleştirilecek olan araştırmaların ve planlamaların yeterliliğinden ve doğruluğundan ödün verilmemesi gerektiğinin bilinmesinde yarar görmekteyim.

Ayrıca projenin güvenirlilik seviyesinin yüksek tutulabilmesinde, personelin yeterliliği ve tecrübesi kadar, idari düzensizlikler, siyasi baskılar, finansman, dış kaynaklı dayatmalar ve işletme kaynaklı bozukluklar belirleyici etkenler olarak karşımıza çıkacaktır.

Günümüz Dünya şartlarının ön gördüğü kriterler doğrultusunda ulaşımdaki yatırım maliyetleri, enerji tüketimi, can güvenliği ve emisyon değerleri dikkate alındığında, geleceğe dönük artan talepleri doğru planlamalarla karşılayabilmek için deniz taşımacılığı özendirilmeli, teşvik edilmeli ve devletçe desteklenmelidir.

Ş.Ünal BENLİALPER

Kaptan-Denizci Yazar