banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Balast suyu yönetim sistemleri onaylandı

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 64üncü Toplantısı, 1-5 Ekim 2012, Londra, Ingiltere'de yapıldı. Toplantıda meydana gelen gelişmeleri bir özet halinde sunuyoruz:

IMO ve AB HABERLERİ 24.10.2012, 10:23
3553
Balast suyu yönetim sistemleri onaylandı

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 64üncü Toplantısı, 1-5 Ekim 2012, Londra, Ingiltere'de yapıldı. Toplantıda meydana gelen gelişmeleri bir özet halinde sunuyoruz:

13. Özel Duyarlı Deniz Alanı onaylandı: Saba Bank

Hollanda'nın Karayibler Bölgesinin kuzey doğusunda bulunan Saba Bank, önceki oturumda prensip olarak onaylanmasını müteakip, Özellikle Hassas Deniz Alanı (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA) olarak tanımlanmıştır.

The Saba Bank IMO tarafından tayin edilen 13üncü PSSA olmaktadır.

Gemiler için enerji-etkinliği önlemleri (enerji-efflciency measures) hususundaki çalışma

IMO MEPC, daha önceki Toplantıda kararlaştırılan çalışma planı esasına dayanan, gemiler için enerji etkinliği önlemleri ile ilgili teknik ve işletmeyle alakalı tedbirleri daha da geliştirmek için yapılan çalışmasını sürdürmüştür. Bundan sonra, ı Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve yeni gemiier için Enerji Etkinliği Dizayn indeksi'ni (EEDI)zorunlu yapan ve tüm gemiier için Gemi Enerji Etkinliği Yönetim Planını (SEEMP - Ship Energy Efficiency Management Plan) içeren MARPOL Ek Vi yeni bölüm 4 kabul edilmiştir.

MEPC, şaft-jeneratör gücü ve saft-motor gücü hesaplaması ile iigili, yeni gemiler için elde edilen EEDI'nin hesaplama metodu hususundaki (MEPC.212(63) kararı) 2012 Kurallarındaki değişiklikleri kabul etmiştir.

Aykırı şartlarda emniyetli manevra yapılmasını mümkün kılmak için asgari itici gücün saptanması bakımından taslak kuralları geliştirmek üzere bir oturumlararası Gemiier için Enerji Etkinliği Önlemleri Haberleşme Grubu kurulmuştur. Anılan Grup, yeniiikçi enerji etkinliği teknolojiierinin ele alınmasına dair taslak kuralları geliştirecek ve deneme kabilinden kullanım için temsili deniz şartlarında gemi hızının azaltılması bakımından katsayının hesaplanmasına ait ara kuralları yeniden gözden geçirecektir.

GHG (Green House Gases) emisyonları tahmini hususunda yapılan güncelleştirme onaylandı

IMO MEPC, prensip olarak, bir sera gazı (GHG) emisyonları tahmininin güncelleştirilmesinin ana hatlarını onaylamış ve güncelleştirmede kullanılacak metotları ve tahminleri daha fazla incelemek için 2013 yılında bir uzmanlık semineri (expert workshop)yapılması gerektiğini kabul etmiştir. Komite, uzmanlık seminerini ve aynı zamanda inceleme çalışmasını finanse etmek üzere bağışlar yapılması için çağrıda bulunmuştur.

ikinci IMO GHG incelemesinde (2009) bulunan mevcut tahmin, 2008'den beri küreselolarak maruz kalınan ekonomik güçlüideri hesaba katmadığı için, güncelleştiriimiş bir GHG envanteri yapılması gerekli görülmektedir. Bu güncelleştirme teknik bir uygulama olacak, Ikinci IMO GHG incelemesi 2009'a göre geliştirilen ve filo kompozisyonu hususundaki mevcut verilere, büyüklüğe ve aynı zamanda gemi ile ilgili teknik bilgilere dayandırılacaktır. Söz konusu envanter, GHG'lere ait mevcut küresel emisyonları ve uluslararası taşıma yapan 100 GT ve daha büyük gemilerden yayılan (emitted) iigiii maddeleri içerecektir.

IMO MEPC 6S'de Piyasa Esaslı Önlemlerle ilgili (MBMs - Market-based Measures) görüşmeler devam edecektir.

IMO MEPC, GHG emisyonlarını azaltmak için öneriien piyasa-esaslı önlemlerin (MBMs) bir çoğu hususunda güncellemeler almıştır; bunlar halen kabul ediimiş olan teknik ve işletme ile ilgili önlemler için tamamlayıcı olacaktır. Ancak IMA MEPC (IMA Deniz Çevresini Koruma Komitesi), mevcut toplantıda zamanın sıkışık olması nedeni ile MBM'ler hususundaki ayrıntılı görüşmeyi MEPC 65'e ertelemeyi kabul etmiştir.

Bu görüşme, metodoloji ve geniş kapsamlı etki değerlendirmesi hususundaki bir tartışmayı da içerecekti. Anılan görüşmede, IMA himayesinde, uluslararası denizcilik için MBM'lerin (Piyasa Esaslı Önlemler) başlatılması ve başlatılmamasının gelişmekte olan ülkeler (bu ülkelerdeki tüketiciler ve endüstriler) üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ayrıntılı şekilde incelenecektir.

Hava kirliliği ile ilgili gereksinimleri karşılayacak akaryakıtın sağlanabilirliği hususundaki inceleme 2014 yılında görüşülecektir.

IMA MEPC, Gemilerden ileri gelen sülfür oksit (SOx) emisyonları hakkında MARPAL Ek Vi Kural 14'de saptanan gereksinimleri karşılayacak uygun akaryakıtın sağlanabilirfiği hususundaki bir inceleme ile lIgifi önerileri görüşmüştür.

Akaryakıt sülfür içeriğinin (ağırlığa göre, %m/m olarak ifade edilmiştir) {bir Emisyon Kontrol Alanı (ECA - Emission Control Area)dışında) azami %3.50 m/m olması gerekmektedir; lAcak 2020'de ve daha sonra 0.50% m/m'ye düşecektir. Uygun akaryakıtın sağlanabilirfiği hususunda, 2018 yılına kadar tamamlanacak olan bir incelemenin sonucuna bağlı olarak bu gereksinimin lAcak 2025'e ertelenmesi mümkün olabilecektir.

ECA'lar (Emisyon Kontrol Alanları)içinde, akaryakıt sülfür içeriğinin (ağırlığa göre %m/m olarak ifade edilmiştir) %1.00 m/m'den fazla olmaması, 1 Ocak 2015 tarihinde ve daha sonra %0.10 m/m'ye düşmesi gerektiğine işaret edilmelidir.

MEPC, 2011 yılında, dünya çapında artık (residual) yakıt ortalama sülfür (kükürt) içeriğinin 2.65% m/m olduğuna işaret etmiştir. Damıtık yakıt için, gemide kullanılmak üzere sağlanan deniz akaryakıtının dünya çapındaki ortalama sülfür içeriğinin izlenmesi esasına dayandırılarak, damıtık yakıt için ortalama sülfür içeriği %0.14 idi.

Komite, gelecekteki bir toplantıda yeniden gözden geçirilmesi için bu sorunun tekrar ele alınmasını kabul etmiş ve (2014'deki) MEPC 66'ya ilgili sunumların yapılması için çağrıda bulunmuştur.

Balast suyu yönetim sistemleri onaylandı

IMA MEPC, Deniz Çevresini Korumanın Bilimsel Yönleri Hususundaki Uzmanlar Ortak Gurubu (GESAMP - Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment Protection) Balast Suyu Çalışma Grubunun 21,22 ve 23üncü toplantılarına ait raporları incelemiş ve Aktif Maddeleri (Active Substances) kullanan balast suyu yönetim sistemlerinin beşine esas onay ve üçüne de nihai onay vermiştir.

IMO MEPC, halen kullanılabilen 28 tip-onaylı balast suyu yönetim sistemi bulunduğuna işaret etmiştir.

IMA MEPC, en erken fırsatta yürürlüğe girmesini sağlamak için, henüz onavlarnarnrş olan Devletlerin, 2004 Gemilerin Balast Suyu ve Sedimentleri Kontrol ve Yönetimi Uluslararası Konvansiyonunu (BWM - International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments , 2004) onaylamaları için tsrarda bulunmuştur. Bugüne kadar, dünya toplamının %29.07'l1k toplam ticari deniz taşımacılığı gemileri olan 36 Devlet anılan Konvansiyonu onaylamıştır. Söz konusu I

girecektir. Arjantin, Belçika ve Almanya delegasyonları ülkelerinde anılan Konvansiyonun onaylanması işleminin nihai safhada veya ileri bir safhada olduğuna ve yakın gelecekte onay sözleşmelerini IMO'ya sunacaklarina işaret etmişlerdir.

Gemi geri dönüşümü - kurallar kabul edildi

IMO MEPC, Hong Kong Konvansiyonuna göre gemilerin sörveyi ve sertifika verilmesine ait 2012 Kurallarını ve Hong Kong Konvansiyonuna göre gemilerin denetlenmesi için olan 2012 Kurallarını kabul etmiştir.

MEPC, Üye Devletleri, Hong Kong Konvansiyonunu en yakın zamanda tasdik etmeye teşvik etmiştir.

IBC Kodunda yapılan değişiklikler kabul edildi

MEPC, Deniz Güvenlik Komitesi (M5C 90) tarafından kabul edilmek üzere tasdik edilmiş olan Dökme Halinde Tehlikeli Kimyevi Maddeler taşıyan Gemilerin Inşası ve Teçhiz Edilmesi için olan Uluslararası Kodun -IBC Kodu (Code for the Construction and Equipment of 5hips carrying Dangerous Chemicals in Bulk -IBC Code) 17,18 ve 19uncu bölümlerindeki değişiklikleri kabul etmiştir.

Pis Su iyileştirme Tesisi (5ewage Treatment Plant) Kuralı kabul edildi

IMO MEPC, pis su iyileştirme tesisleri için cari standartlar ve performans denemelerine ait uygulama hususundaki 2012 Kurallarını kabul etmiştir; bunlar MARPOL Ek LV özel alanlarında faaliyet gösteren yolcu gemilerine yerleştirilen pis su iyileştirme tesisleri için olan yeni gereksinimlerin (lOcak ı01G'da yürürlüğe girecektir) uygulanması hususunda kurallar getirmek üzere tasarlanmıştır.

 

 

Yorumlar (0)
20
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Günün Karikatürü Tümü