AB Konseyi ve Parlamentosu daha etkin kaza soruşturmaları için anlaşmaya vardı

AB Konseyi ve Parlamentosu, deniz taşımacılığında daha etkili kaza soruşturmaları için anlaşmaya vardı

Avrupa'da deniz yolculuklarının daha güvenli olmasını sağlamak amacıyla, Konsey başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu'nun müzakerecileri, deniz taşımacılığı sektöründeki kazaların soruşturulmasına ilişkin 2009 direktifinin revize edilmesi yönünde geçici bir anlaşmaya vardı. Yeni mevzuat, 'deniz güvenliği' olarak adlandırılan yasa paketinin bir parçasını oluşturuyor.
Rekor bir sürede bu öneri üzerinde Meclis'le anlaşmaya varmak için çok çalıştık. Bugünkü anlaşma, denizcilik sektörümüzün rekabet gücünü korurken Avrupa'da daha güvenli ve temiz deniz taşımacılığı için bir kilometre taşı oluşturuyor.

Revize edilen direktifin ana hedefleri

Gözden geçirilen direktif, deniz taşımacılığı sektöründeki kazaların soruşturulmasını düzenleyen mevcut rejimi basitleştirmeyi ve netleştirmeyi amaçlamaktadır. Kapsamının daha küçük balıkçı gemilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bununla yakından ilgili liman devleti kontrolü ve bayrak devleti gereksinimleri direktiflerinde bu tür gemilere ilişkin diğer değişiklikler, Avrupa sularındaki balıkçı gemilerinin güvenliğini artıracaktır.

Daha spesifik olarak, yeni direktif şunları amaçlamaktadır:

  • 15 metreden daha kısa balıkçı tekneleri artık direktifin kapsamına dahil edilerek balıkçı teknelerinin, mürettebatının ve çevrenin korunmasının iyileştirilmesi, ölüm ve gemi kaybıyla sonuçlanan kazaların sistematik ve uyumlu bir şekilde soruşturulacağı anlamına geliyor
  • Üye devletlerin kaza araştırma kurumlarının, soruşturulması gereken tüm kazaları zamanında ve uyumlu bir şekilde soruşturması için tanımlara ve yasal hükümlere açıklık getirilmesi
  • Kaza soruşturma birimlerinin kaza soruşturmalarını zamanında, uzman ve bağımsız bir şekilde yürütme ve raporlama kapasitesinin arttırılması
  • Açıklık ve tutarlılık sağlamak için çeşitli tanımları ve referansları ilgili AB mevzuatına ve IMO düzenlemelerine göre güncellenmesi.

Yeni mevzuatın temel unsurları

Komisyonun teklifinin genel düşüncesi eş yasa koyucular tarafından muhafaza edildi. Ancak teklifte, mevcut kuralların daha net ve uluslararası düzenlemelerle daha tutarlı hale getirilmesiyle, esas olarak kaza inceleme birimlerinin AB genelinde kaza incelemelerini uyumlu bir şekilde yürütmesine olanak sağlanması amacıyla, teklifte çeşitli değişiklikler yapıldı. Diğer değişikliklerle kaza inceleme birimlerinin bağımsızlığı ve bulgularının gizliliğine ilişkin hükümlerin güçlendirilmesi ve gereksiz idari yüklerin azaltılması amaçlanıyor.

Daha somut olarak, geçici anlaşma diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Kaza soruşturma biriminin bir suçun işlendiğinden şüphelenmesi durumunda deniz güvenliği yetkililerini bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin IMO kaza soruşturması koduyla uyum sağlanması
  • Uygunluk kontrolüne ilişkin hükümler, denizcilik teçhizatı direktifi gibi AB denizcilik mevzuatının diğer bazı bölümlerine uygun olarak ayarlandı
  • Ulusal soruşturma makamları için kalite yönetim sistemine ilişkin gönüllü bir yaklaşım ve bunun uygulanmasına yönelik rehberlik
  • Daha küçük balıkçı teknelerinin karıştığı kazalarda ön değerlendirme için 2 aylık bir süre tanındı.
  • Genel olarak, revize edilen direktif, bir yandan yüksek bir denizcilik standardı sağlama ihtiyacı ile diğer yandan Avrupa denizcilik sektörünün rekabet gücünü koruma ihtiyacı arasında dikkatli bir denge kurarken aynı zamanda operatörler için makul maliyetleri de koruyor. ve üye devletlerin yönetimleri.

Sonraki adımlar

Bugünkü geçici anlaşmanın, yasama kanununun nihai olarak kabul edilmesinden önce her iki yasa koyucu tarafından da onaylanması gerekecek. Üye devletlerin, revize edilen direktifin yürürlüğe girmesinden sonra, hükümlerini kendi ulusal mevzuatlarına aktarmaları için 30 ay süresi olacak.

Arkaplan bilgisi

Revize edilen direktif, Komisyon tarafından 1 Haziran 2023'te sunulan deniz güvenliği paketinin bir parçasını oluşturuyor. Gemi kaynaklı kirlilik, bayrak devleti gerekliliklerine uyum, liman devleti kontrolü ve EMSA'ya ilişkin olanlar da dahil olmak üzere beş mevzuat teklifi, AB'nin denizcilik konusundaki kurallarını modernleştirmeyi amaçlıyor.

Deniz güvenliği ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğinin azaltılması.
AB'nin dış ticaretinin %75'inin deniz yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle, deniz taşımacılığı yalnızca küresel ekonominin atardamarı değil, aynı zamanda AB'nin adaları ve çevre ve uzak deniz bölgeleri için de cankurtaran halatıdır. AB sularında deniz güvenliği şu anda çok yüksek olmasına rağmen, az sayıda ölüm ve yakın zamanda büyük bir petrol sızıntısı yaşanmamasına rağmen, her yıl 2.000'den fazla deniz kazası ve olayı rapor edilmektedir.

Caroline Nagtegaal bu dosyanın Avrupa Parlamentosu raportörüdür. Ulaştırmadan sorumlu Komisyon Üyesi Adina Vălean, kurumlar arası görüşmelerde DG MOVE Direktörü Fotini Ioannidou tarafından temsil edildi.

Kaynak: www.seanews.com.tr