Türk P&I Rusya, Ukrayna veya Beyaz Rusya bölgesel risklerine maruz kalan Harp P&I rizikoları için teminat sağlanamayacağını açıkladı.

Küresel sigorta ve reasürans hacmi üzerinde belirgin etkilere sebep olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan kayıplar neticesinde Türk P&I’ın reasürörleri Rusya, Ukrayna veya Beyaz Rusya bölgesel risklerine maruz kalan harp rizikoları için reasürans sağlayamayacaklarını beyan etti.

Türk P&I reasürasörlerinin bu açıklamasından sonra bahse konu Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesel risklerinden kaynaklanan harp P&I riskleri için Türk P&I’ında sigorta teminatı sağlanmayacak.

Türk P&I, P&I poliçeleri kapsamındaki harp teminatını Türk P&I ‘’Su Araçları Sorumluluk Sigortası Özel Şartları‘’ kitapçığı Bölüm M ‘’Ek Teminatlar’’ kısmı, 21.4 numaralı başlığında yer alan ‘’P&ı Harp Riskleri Klozu’’ kapsamında sağlıyordu.

Söz konusu ‘’P&ı Harp Riskleri Klozu’’nun 21.4.5 ‘’Ek Teminatın İptali’’ maddesine göre Türk P&I, harp P&I rizikoları teminatı verdiği haller için iptal bildirimini yayımladığı sirküler ile tebliğ etti.

‘’P&ı Harp Riskleri Klozu’’ bildirimi takip eden yedi gün içerisinde gece yarısı yürürlükten kalkmış olacak.

Sınırlı İptalin sonucunda ‘’P&ı Harp Riskleri Klozu’’ yürürlükten kalktığı anda ‘’P&ı Harp Riskleri Klozu’’ aşağıdaki maddelerde de poliçenin özel şartları altına alınmış kabul edilerek, tekrar yürürlüğe alınacaktır.

Söz konusu maddeler, Türk P&I poliçelerinde sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta poliçesi kapsamında menfaatar olarak tanımlanabilecek tüm gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı nitelikte olacak.

Türk P&I duyurduğu maddeler şu şekilde;

Sınır İptal Bildirimi

1- İptal Bildirimi (‘’ Bildirim’’)
Bu poliçenin aşağıdaki risklerin herhangi bir/daha fazlasından yahut bunlardan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı sorumluluk, kayı, hasar, maliyeti ve masrafı sigortaladığı durumlarda:

1.1 Savaş, iç savaş, devrim, isyan, ayaklanma veya bunlardan kaynaklanan iç çekişme veya savaşan bir güç tarafından veya ona karşı herhangi bir düşmanca eylem;

1.2 Yakalama, el koyma, tutuklama, zapt etme veya müsadere ve bunların sonuçlarından veya bunlara yönelik herhangi bir girişimden;

1.3 Sahipsiz mayın, torpido bomba veya diğer sahipsiz silahlardan;

1.4 Grev, lokavt işçileri veya işçi hareketlerine, ayaklanmalara veya halk hareketlerine katılan kişilerden;

1.5 Terörizm veya kötü niyetle veya siyasi bir saikle hareket eden herhangi bir kişilerden;

1.6 Müsadere, millileştirme, kamulaştırma, yoksun bırakma ve el koymadan,

Kaynaklı risklerle ilgili olarak yalnızca sigortacı(lar) tarafından aşağıda 3.madde de açıklanan şekilde 72 saatlik bir iptal bildirimi (bundan böyle ‘’Bildirim’’ olarak anılacaktır) verilerek iptal edilebilir ve işbu bildirim, Sigortacı(lar)’ın Bildirimi yaptığı günün Greenwich Saati ile gece yarısından itibaren geçerli olur.

Sigortacılar daha sonra, daha sonra kabul ederler ise her biri kendi hisseleri oranında üzerinde mutabık kalacağı şartlarda teminatı eski haline getirmeyi kabul edebilir. Teminatın herhangi bir şekilde eski durumuna getirilmesi, Sigortacılar tarafından kararlaştırılacak bir zamanda gerçekleştirilecektir.

2- Otomatik Sonlandırma

2.1 Madde de belirtilen fesih bildiriminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, bu sigorta aşağıdaki durumlarda OTOMATİK OLARAK FESH OLACAKTIR:

2.1.1 Nerede ve ne zaman meydana gelirse gelsin, herhangi bir nükleer savaş silahının düşmanca patlaması meydana geldiğinde ve/veya

2.1.2 Aşağıdaki ülkelerden herhangi ikisi arasında savaşın patlak vermesi (savaş ilanı olsun ya da olmasın) : Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti

Bölgesel ve İhtilaf İstisna Maddesi

1. Bu poliçe;

(a) Herhangi bir Rusya- Ukrayna ihtilafından ve/veya bu ihtilafın herhangi bir şekilde genişlemesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan; veya

(b) Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Rusya destekli kuvvetlerin ve/veya Rusya makamlarının Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Ukrayna’nın ihtilaflı toprakları, Kırım Yarımadası ve Moldova Cumhuriyeti içerisinde çatışmaya girdiği herhangi bir bölge veya karasularında meydana gelen;

(c) Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Ukrayna’nın tüm ihtilaflı toprakları, Kırım Yarım adası ve Moldova Cumhuriyeti topraklarında (karasuları dahil olmak üzere) yakalama, el koyma, tutuklama, alıkonma, müsadere, millileştirme, kamulaştırma, yoksun bırakma veya elde etme veya kullanım için sahiplenme veya gemilerin ve yükün hareketinin kısıtlanmasından kaynaklanan, tüm kayıp, hasar, sorumluluk, maliyet veya harcamalarını hariç tutar. 

1-004.png2-003.png

(Denizcilik Dergisi)

Editör: Nermin İstikbal