T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (HSSGM) 27.12.2022 tarih ve E-34399219-846.01 sayılı yazısında ;

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 2928 sayılı kanunla değişik 3'ncü maddesinin 1.fıkrası ile gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin T.C. Sağlık Bakanlığınca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak olan ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı,

Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2023 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesinin her net ton başına ;

1) Tam Gemi Sağlık Resmi                                                                                      4,20TL

(50 net ton üzerindeki gemiler)

2) İndirimli Gemi Sağlık Resmi                                                                               1,47 TL

(Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları)

3) Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi

  a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler için                       3,34TL

  b) 250 net ton üzerindeki gemiler için                                                              7,54TL

şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir. 

Editör: Nermin İstikbal