Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 12 artacak.

Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2009'dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 12'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde artış olacak

Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL'den 628 TL'ye yükselecek.

Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL,

Motor silindir hacmi 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek.

Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL'den 14 bin 220 TL'ye yükselecek.

Bu arada, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından satış ve devri yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin MTV mükellefiyet kaydı, satış ve devri yapılan taşıtın tescil plaka numarasının ait olduğu yer vergi dairesi tarafından yerine getirilecek.

Resmi Gazetede yayınlanan maliye bakanlığı motorlu taşıtlar vergisi genel tebliği şöyle:

                                              

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 31 

             I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 3946 sayılı Kanunun2 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 5766 sayılı Kanunun3 9 uncu maddesinin (b) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

             4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla4 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

             2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği5 ile ilan edilmiştir.

             Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)

 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 6 yaş

 

7 - 11 yaş

 

12 - 15 yaş

 

16 ve yukarı yaş

 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm3 ve aşağısı

 

393,00

 

274,00

 

155,00

 

117,00

 

44,00

 

 1301 - 1600 cm3 e kadar

 

628,00

 

471,00

 

274,00

 

194,00

 

76,00

 

 1601 - 1800 cm3 e kadar

 

1.104,00

 

865,00

 

510,00

 

312,00

 

123,00

 

 1801 - 2000 cm3 e kadar

 

1.736,00

 

1.340,00

 

788,00

 

471,00

 

188,00

 

 2001 - 2500 cm3 e kadar

 

2.605,00

 

1.893,00

 

1.182,00

 

708,00

 

282,00

 

 2501 - 3000 cm3 e kadar

 

3.631,00

 

3.158,00

 

1.974,00

 

1.064,00

 

393,00

 

 3001 - 3500 cm3 e kadar

 

5.529,00

 

4.975,00

 

2.998,00

 

1.498,00

 

552,00

 

 3501 - 4000 cm3 e kadar

 

8.690,00

 

7.505,00

 

4.422,00

 

1.974,00

 

788,00

 

 4001 cm3 ve yukarısı

 

14.220,00

 

10.664,00

 

6.317,00

 

2.842,00

 

1.104,00

 

 2-Motosikletler 

 

   100 -   250 cm3 e kadar

 

76,00

 

60,00

 

44,00

 

29,00

 

13,00

 

   251 -   650 cm3 e kadar

 

155,00

 

117,00

 

76,00

 

44,00

 

29,00

 

   651 -  1200 cm3 e kadar

 

393,00

 

235,00

 

117,00

 

76,00

 

44,00

 

  1201 cm3 ve yukarısı

 

946,00

 

628,00

 

393,00

 

312,00

 

155,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 (II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 6 yaş

 

7 - 15 yaş

 

16 ve yukarı yaş

 

 1) Minibüs

 

471,00

 

312,00

 

155,00

 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

  1900 cm3 ve aşağısı

 

628,00

 

393,00

 

235,00

 

  1901 cm3 ve yukarısı

 

946,00

 

628,00

 

393,00

 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

  25 kişiye kadar

 

1.182,00

 

708,00

 

312,00

 

  26 - 35  kişiye kadar

 

1.420,00

 

1.182,00

 

471,00

 

  36 - 45  kişiye kadar

 

1.578,00

 

1.340,00

 

628,00

 

  46 kişi ve yukarısı 

 

1.893,00

 

1.578,00

 

946,00

 

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

   1.500 kg.'a kadar

 

424,00

 

282,00

 

140,00

 

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

 

851,00

 

495,00

 

282,00

 

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

 

1.277,00

 

1.064,00

 

424,00

 

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

 

1.420,00

 

1.206,00

 

567,00

 

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

 

1.703,00

 

1.420,00

 

851,00

 

   20.001 kg ve yukarısı

 

2.130,00

 

1.703,00

 

992,00

 

            

 C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)

 

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL )

 

1 - 3 yaş

 

4 - 5 yaş

 

6 - 15 yaş

 

16 ve yukarı yaş

 

 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

 

   10 - 20 BG'ne kadar

 

23,68

 

15,78

 

7,88

 

3,12

 

   21 - 50 BG'ne kadar

 

31,58

 

23,68

 

14,20

 

6,28

 

   51 - 100 BG'ne kadar

 

39,49

 

31,58

 

18,93

 

7,88

 

  101 - 150 BG'ne kadar

 

47,38

 

39,49

 

23,68

 

11,04

 

  151 BG ve yukarısı

 

71,09

 

55,29

 

31,58

 

15,78

 

(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

 D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 5 yaş

 

6 - 10 yaş

 

11 ve yukarı yaş

 

 Uçak ve helikopterler

 

   1.150 kg'a kadar

 

7.899,00

 

6.317,00

 

4.738,00

 

3.790,00

 

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

 

11.850,00

 

9.479,00

 

7.109,00

 

5.687,00

 

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

 

15.800,00

 

12.640,00

 

9.479,00

 

7.583,00

 

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

 

19.752,00

 

15.800,00

 

11.850,00

 

9.479,00

 

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

 

23.702,00

 

18.961,00

 

14.220,00

 

11.375,00

 

 10.001 - 20.000 kg.'a kadar

 

27.653,00

 

22.122,00

 

16.590,00

 

13.270,00

 

 20.001 kg. ve yukarısı

 

31.604,00

 

25.282,00

 

18.961,00

 

15.169,00

 

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun   6. maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

II – MOTORLU KARA TAŞITLARI MÜKELLEFİYET KAYDI

5766 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6  20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun7 1 inci madde hükmüyle, 1/8/2008 tarihinden 1/1/2009 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından satış ve devri yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı, satış ve devri yapılan taşıtın tescil plaka numarasının ait olduğu yer vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya bürolarında gerçekleştirileceğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş olan noter satış senetlerine istinaden mükellefiyet tesisi veya son verme işlemi yapılmayacaktır.