Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik ilk nihai rehberi yayınlamıştır.

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: IMO Mevzuatına Uygunluk Rehberi, dekarbonizasyon sürecinde IMO mevzuat çerçevesine ve özellikle MARPOL Ek-VI’da 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum için hazırlığa yönelik rehberlik sağlamaktadır. Denizcilik sektörü için geliştirilen, ilk rehberlik ve destek portföyü olarak yayınlanmıştır.

Bahse konu Rehber aşağıdaki hususları içermektedir;

Yeni gemiler için Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi (Energy Efficiency Design Index-EEDI) ve Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (Energy Efficiency Existing ShipIndex-EEXI) kullanılarak karbon yoğunluğunun azaltılması,

Dış denetim ve yasal belgelendirme için Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planları’nın (Ship Energy Efficiency Management Plans-SEEMP) sunulması,

Operasyonel Karbon Yoğunluk Göstergesi (Carbon Intensity Indicator-CII) kullanımı ve gemilerin her yıl “A-E” derecesi ile belirlendiği operasyonel verilerin toplanması ve sunulması,

Gemi inşa için bilgiler de dahil olmak üzere mevcut gemilerin modifikasyonu.

ICS, sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir konuma sahip olup IMO’daki rolü, hükümetler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan düzenli temasıyla sera gazı tartışmasını kolaylaştırmanın ve teşvik etmenin merkezinde yer almaktadır. Armatör birliği üyeleriyle devam eden diyaloğu sayesinde, armatörleri etkileyen pratikteki çekincelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları bilgiler hakkında gerçek bir anlayış kazanmıştır.

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: IMO Mevzuatına Uygunluk Rehberi’nin fiyatı 150 İngiliz Sterlini (£) olup ICS’in resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Uyumluluk İçin Zaman Çizelgesi 2021’den önce kabul edilen gereklilikler Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi (EEDI)

EEDI, yeni inşa edilen gemilerin CO2 emisyonlarını azaltmak için gerekli verimlilik düzeyine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan yeni bir inşa standardı sağlar. Standart, gelecekteki gemiler için daha sıkı uygulamaları artırmak amacıyla IMO MEPC tarafından periyodik olarak revize edilir.

Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planları (SEEMP)

Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planlarının oluşturulması ve bulundurulması, MARPOL Ek-VI’da 2011 yılında yapılan değişiklikler sonucunda ilk olarak 2013 yılında zorunlu hale geldi.

Gemilerin Yakıt Tüketimlerine İlişkin Veri Toplama Sistemi (DCS)

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 5.000 GT ve üzeri gemilerin, IMO Veri Toplama Sistemi’nde (Data Collection System- DCS) kullanım ve bir Uygunluk Beyanı düzenlenmesi için Bayrak Devleti veya Tanınmış Kuruluş (Recognised Organisation-RO) tarafından doğrulanmış yakıt tüketim verilerini sunmaları gerekmektedir.

2021’de kabul edilen gereklilikler Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (EEXI)

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut gemilerin karbon yoğunluğunun azaltılmasının, EEDI’ye benzer bir şekilde, hedefe dayalı bir teknik önlem olan Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi aracılığıyla sağlanması gerekecektir.

Geliştirilmiş SEEMP konsepti

MARPOL Ek-VI’da 2021 yılında yapılan değişiklikler, zaten zorunlu olan SEEMP için yeni bir Bölüm III getiriyor. Geliştirilmiş SEEMP, IMO ISM Kodunun felsefesine benzer şekilde, harici doğrulamalara ve denetimlere tabi olacaktır.

Karbon Yoğunluk Göstergeleri (CIIs)

Ayrıca, 2021 yılında MARPOL Ek-VI’da yapılan değişikliler ile, yıllık olarak “A-E” karbon yoğunluğu derecesine sahip yeni ve mevcut gemileri belirtmek için kullanılacak operasyonel Karbon Yoğunluğu Göstergeleri (CII) de yürürlüğe girmiştir.

Karbon Yoğunluk Göstergeleri (CII) verilerinin raporlanması

IMO DCS’in değiştirilmiş versiyonu kullanılarak doğrulanacak ve raporlanacak olan karbon yoğunluğuna ilişkin verilerin yıllık olarak sunulması istenecektir. Raporlamanın ardından gemiler, A-E derecesini içeren bir Uygunluk Beyanı alacaklardır.

2023 YILI ve ÖNCESİ

1 Ocak 2023 İçin Hazırlık

EEXI; geminin EEXI değerinin hesaplanması, gözden geçirilmesi ve gerekirse teknik değişiklikler için plan yapılması.

EEXI teknik dosyalarının hazırlanması.,

Aralık 2022 veya öncesi

SEEMP; geminin operasyonel karbon yoğunluğu planını detaylandıran yeni bir SEEMP Bölüm III oluşturulmalıdır.

İdare veya RO tarafından tatmin edici bir değerlendirme yapıldığında, Uygunluk Onayı düzenlenir.

Bölüm III, gemi için 2025 yılına kadar gerekli yıllık operasyonel CII değerlerini içerir.

1 Ocak 2023

Uyumluluk Onayı ile gemide mevcut olan güncellenmiş SEEMP Bölüm III uygulanması.

2023 yılında CII için veri toplama ve izlemenin başlangıcı.

1’inci periyodik sörvey (IAPP)

Geminin “Elde Edilen EEXI” değerinin ve EEXI teknik dosyasının doğrulanması. Sörveyin uygun olmasının ardından İdare/RO tarafından Uluslararası Enerji Verimliliği Sertifikası (IEEC) verilir.

30 Kasım 2023

Talep edildiğinde, İdare/RO tarafından SEEMP ile ilgili firma denetimlerinin yapılması için son tarih.

31 Aralık 2023

CII uygulamasında 2023 yılı sonu.

2024 YILI

1 Ocak 2024

CII uygulamasında 2024 yılı başlangıcı.

31 Mart 2024

Firmaların, İdare/RO tarafından doğrulama için 2023 yılı “Elde Edilen CII’yi sunması için son tarih. Doğrulamanın tamamlanmasından sonra, bir düzeltici eylem planı gerekmedikçe Uygunluk Beyanı İdare/RO tarafından yayınlanır.

30 Nisan 2024

2023 yılında E derecesi alan gemiler için;

2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak düzeltici eylem planının sunulması için son tarih.

31 Mayıs 2024

Düzeltici eylem planı oluşturulduğunun doğrulanması için İdare/RO tarafından ek doğrulama (yalnızca E dereceli gemiler).

İdarenin/RO’nun geminin 2023 Uygunluk Beyanı’nı yayınlaması için son tarih (31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerlidir). Uyumluluk Beyanı, doğrulanmış CII derecesini (A-E) içerir.

30 Haziran 2024

İdare/RO tarafından 2023 yılına ait CII verilerinin IMO DCS’ye aktarması için son tarih.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Editör: Nermin İstikbal