Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözlü ve yazılı mülakat yapılmaksızın 91 personel alımı yapıyor. Mühendis, büro personeli, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, bahçıvan, boyacı, garson, kaloriferci, tesisatçı, temizlik görevlisi alımı yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı, ilan detaylarını yayımladı.

Ulaştırma Bakanlığı personel alımı sürecinde aranan şartlar şu şekilde olacak; 

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

Editör: Nermin İstikbal