Tersanelere sıkı denetim

Denizcilik Müsteşarlığı'nın Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaşanan iş kazaları sonrasında tersanelere yönelik yeni düzenlemeye gidildi. İşletme izni için tesiste çalışan teknik personelin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak onaylı listesi, mühendisler için diploma, operatör ve kalifiye elemanların diploma veya sertifikaları ile Denizcilik Müsteşarlığı'na başvurulacak. Ayrıca, üç ayda bir tesislerde tüm çalışanlara ait SGK onaylı olacak şekilde tesiste çalışan personel listesi, mühendisler için diploma, operatörler ve kalifiye elemanların diploma veya sertifikaları Müsteşarlığa verilecek.

Denizcilik Müsteşarlığı'nın Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yeni tesisler kısmi işletme-işletme izni olmadan faaliyette bulunamayacaklar.


TESİSLER İÇİN KALİTE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELERİ İSTENECEK

Bu tesisler için işletme izni Denizcilik Müsteşarlığı'nın uygun gördüğü termin planı süresi sonunda alınacak. Ancak mücbir sebeplerden alınamaması durumunda Müsteşarlıkça en fazla bir yıl süre verilecek. İşletmeci, işletme izni başvurusunda tesisler için TS EN ISO 9001 kalite, TS EN ISO 14001 çevre ile OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgeleri ile tesiste çalışan teknik personelin (mühendis, operatör ve kalifiye elemanlar) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak onaylı listesi, mühendisler için diploma, operatör ve kalifiye elemanların diploma veya sertifikaları ile Müsteşarlığa başvuracak.


TÜM ÇALIŞANLARIN SGK ONAYLI LİSTESİ ÜÇ AYDA BİR MÜSTEŞARLIĞA VERİLECEK

Kısmi işletme/işletme izninin alınması ile birlikte tesislerde tüm çalışanlara (daimi ve taşeronlara) ait üç ayda bir SGK onaylı olacak şekilde tesiste çalışan personel listesi, mühendisler için diploma, operatörler ve kalifiye elemanların diploma veya sertifikalarının Müsteşarlığa verilecek. Aksi takdirde yaptırım hükümleri uygulanacak.

Yüzer havuz çalıştırılırken çevre, can ve mal emniyeti açısından perdeleme sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize bırakılmadan önce zemin temizliklerinin kontrolü Liman Başkanlığı'nca yapılacak. Yüzer havuza alınacak geminin boy ve tonajı dikkate alınarak, yüzer havuzun boy ve kaldırma tonaj kapasitesini aşmayacak şekilde Liman Başkanlığı'nca gerekli izinler verilecek.


TERSANELERDE EN AZ İKİ GEMİ MÜHENDİSİ ÇALIŞACAK

Tersanelerde, tekne imal ve imalat yapan çekek yerlerinde, kooperatif olarak faaliyet gösteren tesislerde kısmi işletme/işletme izni kooperatif adına alınmış işletmelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların yüzde 2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi, kooperatiflerde, kısmi işletme/işletme izni üye adına alınmış ise en az bir gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve taşeron olarak tüm çalışanların yüzde 2'si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi bulundurmak zorunda olacak.

On ve daha az çalışanı olan tekne imal ve imalat yapan çekek yerlerin ile imalat/inşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması şartı aranmayacak.

Her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçleri kullanan operatörler tersanenin daimi personeli olmak ve çalıştırılan mühendis, operatör ve kalifiye elemanlar, diplomalı/sertifikalı olacaklar.

Liman başkanlığınca tesislerde dolgu/inşaat faaliyetinin izinleri olup olmadığı açısından denetim yapılacak. İzinsiz yapılan dolgu/inşaat faaliyetleri Müsteşarlığa bildirilecek.

Mevcut tesisler için işletme izni şartlarını taşıyanlara işletme izni belgesi, kısmi işletme izin belgesi şartlarını taşıyanlara ise kısmi işletme izni belgesi verilecek. İşletme izni belgesinin bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içerisinde, kısmi işletme izni belgesinin ise bu iki yıl içerisinde alınacak