Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Temsilcisi Cemal Polat, Ceyport Limanı tarafından yapılan ‘Liman Kapasite Artışı’ projesinin ÇED Olumlu raporunun iptal edildiğini açıkladı. Liman tarafından Marmara Denizi’ne doldurulan alanların boşaltılıp eski haline getirilmesi bekleniyor.

TMMOB Tekirdağ İl Temsilciliği, Ceyport Limanının mahkeme süreci ile ilgili il temsilciliği binasında gazetecilerle basın toplantısı gerçekleştirdi. TMMOB Tekirdağ Temsilcisi Cemal Polat, yaptığı konuşmada, "TMMOB Tekirdağ il koordinasyon kurulu olarak Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Liman Kapasite Artışı’ projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce verilen 10.09.2021 tarih ve 6381 sayılı ÇED Olumlu kararının iptali için Tekirdağ İdare Mahkemesi’ne açmış olduğumuz dava neticesinde 25 Kasım 2022 tarihinde oy birliği ile iptal kararı verilmiştir. Yani bunların ÇED olumlu raporu ve yaptığı işlemlerin bir an önce durdurulmasına karar verilmiş” dedi.

Polat, ÇED Olumlu raporunu iptal eden mahkemenin gerekçelerini paylaşarak, “Karar veren Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi, haklı gerekçelerimizi ve Bilirkişi raporlarını dikkate alarak, 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, kapasite artışları başlıklı 20. Maddesi " ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir" kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkileri ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir’ hükmü esas olmak üzere ‘ katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, bu yönüyle ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığı üzerinde verebileceği zararların belirsiz olduğunu, 2. Nihai ÇED Raporunda sunulan Akustik Raporun; Çevresel Titreşim Hakkında Bilgi bölümünde "Liman Kapasite Artış Projesi" için gerekli yeterli titreşim ölçümlerinin yapılmadığı, bu açıdan eksik işlem niteliğinde olduğu, projenin "İnşaat Aşaması ve Deniz Dip Tarama İnşaat Aşamasında" mevcut limanın işletilmesine ait gürültü hesaplamalarının dahil edilmediği, anlaşıldığından, dolayısıyla mevcut proje ile yeni projenin birlikte kümülatif olarak değerlendirilmediğini, 3. ’Katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf’ konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığına verebileceği zararların belirsiz olduğu, 4. Yerleşim alanları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde; ilgili mevzuat esas Risk puan aralıklarına ilişkin değerlendirmelerin yapılarak Sağlık Koruma Bandı Mesafelerinin belirlenmediği, bu açıdan yerleşim alanları etkisi bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu, Kurum, Kuruluşlar üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde; bir taraftan ağır vasıta kaynaklı ilave trafik hacmi oluşturması yönünden kümülatif etkiler bakımından olumsuz etkileri olacağı, diğer taraftan özellikle Meri İmar Planı Kararları gereğince oluşturulan Sağlık Tesis Alanları, Eğitim Tesis Alanları, Kültürel Tesisler, Spor Tesis Alanları bağlamında hizmet sunumunun gerektirdiği işlevsel uyum- bütünlük ve kümülatif etkileri bakımından olumsuz etkileyeceği, Trafik- Ulaşım Durumu üzerinde etkilerinin değerlendirilmesi; proje alanı ve yakın çevresinde meri imar planı kararları esas mevcut arazi kullanım kararları bağlamında gerçekleştirilmiş, planlanmış gerek ulaşım sistemleri kararları bağlamında; Resmi kurum Alanları, Sağlık Tesis Alanları, Eğitim Tesis Alanları, Toptan Ticaret Tesisleri gibi ulaşım talebi oluşturacak ve trafik hacmi oluşturacak faaliyetler ile birlikte Kümülatif Değerlendirmeler içermediği, bu yönüyle bölge şartları çerçevesinde trafik- ulaşım durumu etkilerinin tespiti öngörülmesi bakımından eksik işlem niteliğinde olduğu, Nihai ÇED Raporu’nun aktif faylar ve depremsellik ile jeolojik jeoteknik yapı bağlamında değerlendirilmesi; dava konusu alana ilişkin detaylı zemin etüt raporları bulunmadığı, Liman kapasite artışı çerçevesinde yapılması planlanan kazıklı temellerin hesap detayları hakkında bilgi-belge ve proje olmadığı, bu durumun proje çerçevesinde yapılacak" kazıklı temel tasarımın" deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu, Kati atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf ile gürültü titreşimi, toz ve gaz emisyonları konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmaması bakımında Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği esas olmak üzere ilgili Mevzuat açısından ve eksikliklerin bulunduğu, mevcut haliyle uygun tutarlı olmadığı görüş ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu gerekçelerle ÇED Olumlu kararının iptaline karar verilmiştir’’ diye konuştu.

Kaynak: iha