Limanlar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler 

Resmi Gazete'nin 14 Nisan 2023 tarih ve 32163 sayılı mükerrer nüshasında Limanlar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik ve bazı ilave maddeler eklenmesine yönelik "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  yayınlanmıştır. 

Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ile düzenli sefer yapan ro-ro gemilerine kılavuzluk hizmetlerinden muafiyet, bunker tankerlerindeki kılavuzluk ve römorkör muafiyetinin 1000 GT'dan 5000 GT'a çıkarılması, gerektiğinde "üstün kamu yararı" gözetilerek başka gemilerin de kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetlerinden muaf tutulması, hizmet vereceği gemiye çıkmadan önce kılavuz kaptanlara su çekimi kontrolü yaptırılması gibi yeni birtakım kurallar getiriliyor. 

Yeni düzenleme ile  ayrıca liman idari sahasında demirleyen gemilere, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti ödeme yükümlülüğü getirildi. 

Ro-Ro gemilerine imtiyaz

Yönetmeliğin 8. Maddesine ilave edilen bir fıkra ile; "Kıyı tesislerimiz ile diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için İdareden uygunluk yazısı alınmış olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip, bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemi ve baş iteri bulunan veya baş ve kıç iteri olan tek ana makineli, köprüüstünden manevra kabiliyetine sahip, uzakyol kaptanı ile donatılmış, 20 yaşından küçük ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine, ilgili kıyı tesisine asgari beş yanaşma ve beş ayrılma manevrasını kılavuzluk/römorkörcülük hizmetlerine tabi olarak yapmış kaptan istihdam etmesi kaydıyla, aldığı uygunluk yazısında belirtilen kıyı tesislerinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu uygulanmaz." şeklinde hüküm ile, ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemileri, kılavuzluk zorunluluğundan muaf tutuldu.  Bu fıkrada baş ve kıç iteri olan tek ana makineye sahip ro-ro gemileri de kılavuzluktan muaf tutulurken, aynı maddeye eklenen bir diğer fıkra ile de "İdare, geminin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, deniz trafiği, coğrafi ve meteorolojik şartlar ile üstün kamu yararı gibi hususları göz önünde bulundurarak kılavuz kaptan ve/veya römorkör muafiyeti veya istisnası tanıyabilir.” denilerek İdare kendi kendisine ro-ro gemilerine tanıdığının da ötesinde bir muafiyet verme yetkisi tanımlamış oldu.

"Üstün Kamu Yararı" gerekçesi: Kılavuzluk muafiyetinden kamunun "üstün  yararı" olabilir mi?

8. maddeye ilave edilen 15. fıkra ile İdarenin, gerek gördüğü gemilere römorkör ve kılavuz kaptan muafiyeti veya istisnası tanımasında gösterdiği gerekçelerden birisini "üstün kamu yararına" bağlaması dikkat çekti. Oysa ki, yürürlükteki mevzuatta da yer aldığı üzere, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bizatihi "üstün kamu yararı" gerekçesine dayalı olarak verilen hizmetler niteliğine sahip bulunuyor. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin bu özelliği; Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri hakkında Yönetmelik'in 1. Maddesinde şöyle ifade ediliyor: "Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve manevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine..." 8 Ocak 2020 tarihli Aynı yönetmelikte hizmetlerin verilme gerekçesi olarak pek çok yerde "kamu yararı" vurgulanmakta. 

Ayrıca, ilgili fıkrada "gemilerin Türk bayraklı olması gerektiği" ayrıntısına yer verilmemiş olması, ilgili fıkranın "Kabotaj Kanunu'na aykırılık yarattığı" yorumlarına da neden oldu. 

Yakıt tankerlerine imtiyaz: Sınır 1000 GT den 5000 GT ye çıkarıldı

Yapılan yeni değişiklikler ile  ayrıca yakıt ikmal gemilerinin kılavuz kaptan alma muafiyet sınırı da 1000 GT'dan 3000 GT'a çıkartılıyor.

Halen  2000 GT ve üzeri tüm gemiler, limanlara yanaşma ve kalkmalarında 'römorkör alma zorunluluğu'na tabi bulunuyorlar. 3000 GT'a kadar olan tüm yakıt tankerlerine kılavuzluk ve römorkör muafiyeti getirilmesi, normalde tüm gemiler için römorkör alma zorunluluğunun başlangıç sınırı olan 2000 GT nin  çok ötesinde bir muafiyet ve imtiyaz anlamına geliyor. 

Değişiklikten önce yakıt tankerleri 1000 Gross Tonaja kadar kılavuzluktan muaf tutulmaktaydı. Değişiklik ile bu muafiyet 3000 GT gibi ciddi büyüklükteki bir tonaja çıkarıldı. 3000 GT luk bir tanker çok büyük çevre felakelerine yol açabilecek binlerce ton (7 bin ton civarı- yaklaşık 350 adet karayolu tankerinin taşıyabileceği miktarda) akaryakıt taşıyabiliyor. 

Aynı fıkrada bir adım daha ileri gidilerek "ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş" olan yakıt ikmal gemilerinin (tankerlerin) kılavuzluktan ve römorkörden muafiyet sınırı 5000 Gross Tonaj olarak belirleniyor.

Kendisi zaten tehlikeli madde taşıyan yakıt ikmal tankerlerinin ana tahrik sistemlerinde çevre dostu enerji kaynağı kullanıyor olmalarının bu gemilere nasıl bir manevra üstünlüğü sağladığı ve "kılavuz kaptan ve römorkör muafiyeti ile alternatif yakıt kullanılması arasında" nasıl bir ilişki kurulabildiği ise ilgili fıkrada belirtilmiyor.  

Kılavuz kaptanlar geminin yükleme sınırı markasını kontrol edecek

Yeni değişiklikler arasında kılavuz kaptanlara  ilave bir görev olarak hizmet verecekleri gemiye çıkmadan önce geminin yükleme sınırını geçmiş olup olmadğını kontrol etme görevi verilmektedir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Şiddetle Tavsiye ediyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü A.827 (19) sayılı kararında (https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.827(19).pdf)  Türk Boğazlarından geçecek olan gemi kaptanlarına seyir emniyetinin korunmasına yönelik olarak kılavuz kaptan almalarını şiddetle tavsiye ediyor. Benzer bir tavsiye Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde de yer alıyor ve Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilere seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemle tavsiye ediliyor (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.1426.pdf


Yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler şu şekilde: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 478 inci, 482 nci ve 490 ıncı maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (çç) bentlerinde yer alan “Gemi ve Su Araçlarının” ibareleri “Gemilerin” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı), (j), (m), (ö) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,”

“j) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,”

“m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini gerekli izinleri almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişileri ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını,” 

“ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir bölge liman başkanlığı veya bağlısı liman başkanlığını,”

“r) Liman idari sahası: Liman başkanlığının Ek-1 ve Ek-2’de belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluk sahasını,”

“ff) Bağlı liman başkanlığı: Bölge liman başkanlıklarına bağlanmış liman başkanlıklarını,

gg) Bölge liman başkanlığı: Bakanlık taşra birimi olan bölge liman başkanlıklarını,

ğğ) Tehlikeli yük;

1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,

2) IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,

3) Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC) Lahika 1'de verilen yüklerden Dökme Yük Sevkiyat Adı’nda UN numarası olan dökme yükleri,

4) Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC) Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri,

5) Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC) Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri,

hh) İkmal gemileri: Gemilere yağ, yakıt veya su ikmali yapan gemiler ile kumanya veren gemileri,

ıı) Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS): LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlığınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği elektronik sistemi,

ii) Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi: Limanlarımıza gelen gemilerin yanaşma ve ayrılmalarına ilişkin kamu kurumlarına yapılması gereken bildirimlerin tek noktadan gerçekleştirildiği elektronik sistemi,” 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Liman idari sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma yerlerini gösteren haritalar Ek-2’de yer almaktadır. Bu haritalar ayrıca İdarenin resmi internet sitesinde de yayımlanır.” 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Liman idari sahalarında seyir yapan gemi ve deniz araçlarının denize elverişlilikleriyle ilgili konularda sürekliliğin sağlanmasından gemi ve deniz aracı ilgilileri sorumludur.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bağlı liman başkanlıklarınca yürütülen görev ve yetkiler İdarece belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, sınırları belirtilmek kaydıyla bölge liman başkanlıklarınca yürütülebilir.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bildirimler elektronik ortamda LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak liman başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda fiziki belge de talep edebilir.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiştir.

“j) Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak aşağıdaki gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadır: 

a) 500 GT ve daha büyük tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları.

b) 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları. 

c) 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları.

ç) 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar. 

d) Askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve çıkış yapan yabancı bayraklı tüm askeri gemiler.” 

“(7) 3000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 5000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir.

(8) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, teşkilatın bulunmadığı yerlerde ilgili kıyı tesisleri veya kendi nam ve hesabına çalışan kılavuz kaptanlar vermiş oldukları hizmetlere yönelik olarak, gemi hareketleri, kılavuz kaptan bilgileri, gemi ve liman tesisi bilgileri, yanaşma/ayrılma manevraları ile etap, palamar, demirleme, yer değiştirme gibi dolaylı hizmetler karşılığı elde edilen ücretler ile bu ücretler karşılığı ödenmesi gereken kamu payı bildirimleri ve benzeri tüm bilgileri eksiksiz ve gecikme olmaksızın LYBS’ye kaydederler.

(9) Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda kamu payını öderler.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tehlikeli yük taşıyan tankerler” ibaresi “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğğ) bendinin (1) , (4)  ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tehlikeli yükleri taşıyan  gemiler” şeklinde değiştirilmiş,  aynı fıkraya “yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya LTP üzerinden” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasına “yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya LTP üzerinden” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (A) bölgesi demirleme sahasına ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları bu Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla kılavuz kaptan almak zorundadır.” 

“(14) Kıyı tesislerimiz ile diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için İdareden uygunluk yazısı alınmış olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip, bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemi ve baş iteri bulunan veya baş ve kıç iteri olan tek ana makineli, köprüüstünden manevra kabiliyetine sahip, uzakyol kaptanı ile donatılmış, 20 yaşından küçük ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine, ilgili kıyı tesisine asgari beş yanaşma ve beş ayrılma manevrasını kılavuzluk/römorkörcülük hizmetlerine tabi olarak yapmış kaptan istihdam etmesi kaydıyla, aldığı uygunluk yazısında belirtilen kıyı tesislerinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu uygulanmaz.

(15) İdare, geminin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, deniz trafiği, coğrafi ve meteorolojik şartlar ile üstün kamu yararı gibi hususları göz önünde bulundurarak kılavuz kaptan ve/veya römorkör muafiyeti veya istisnası tanıyabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Petrol ve türevleri ile diğer zararlı ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “kapsamında” ibaresinden sonra gelmek üzere “tanımlı yükleri taşıyan gemiler,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bildirimler elektronik ortamda LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, liman başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda fiziki belge de talep edebilir.”

“(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında bir yük taşıma birimine yüklenmiş olarak IMDG Kod’da tanımlanan paket ve ambalajlarda taşınan IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükler ve tehlikeli atıklar; taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla araçların sürücüleri hariç bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, İdarece belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır. Adalardaki kıyı tesisleri ile diğer kıyı tesisleri arasında süreklilik arz etmeyecek şekilde taşınacak tehlikeli yükler, herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınıp 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilerek bu tehlikeli yükler hakkında özel izin verilebilir.” 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde” ibaresi, “14/8/2019 tarihli ve 1426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya  aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan kıyı tesislerine gelen veya bu tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esaslar ilgili mevzuatı ile belirlenir. Bu gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağı şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Gerekli izinleri almayan kıyı tesislerine, gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun görülen kıyı tesisleri için geçici düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on yedinci fıkrası aşağı şekilde değiştirilmiştir. 

“(17) Korunaklı deniz alanlarında, deniz turizmi araçları için toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek kara kökenli deniz kirliliğine sebebiyet veren işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması için ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne, liman başkanlığınca gerekli bildirim yapılır.”

“(4) Ülkemiz limanlarına gelen tüm gemiler ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında uygun yakıt kullanımına yönelik yakıt değişim operasyon kayıtlarını gemi jurnallerinde düzenli ve doğru olarak tutmak zorundadır.

(5) Ülkemiz limanlarına gelen tüm gemiler MARPOL Sözleşmesinin altıncı ekine ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun yakıt kullanmak zorundadır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kılavuzluk hizmetine tabi gemilerde; kılavuz kaptanlar hizmet verecekleri gemilerin yükleme hattına uygunluğunu kontrol eder, uygunsuzluğu tespit edilen gemiye kılavuzluk hizmeti verilmez ve liman başkanlığına bildirilir.”

“(5) Liman başkanlığına; denizde arama kurtarma, kaza/olay, acil durum, yardım talepleri ile çevre kirliliği bildirimlerinin ulaşması durumunda Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine gecikmeksizin en hızlı şekilde görevli personel/nöbetçi personel ve/veya liman başkanı tarafından bildirim yapılır. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara uygun olarak düzenlenen yazılı raporların bir örneği, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine ulaştırılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgilileri liman başkanlığınca uyarılır” ibaresi “ilgililerine liman başkanlığınca idari yaptırım uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sahalarındaki gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine getirilir. Kendiliğinden batabilen gemiler ve tahmil tahliye işlemlerinde kullanılan ekipmanları gereği kıyı tesislerine yanaşması mümkün olmayan gemilerle yapılanlar hariç olmak üzere, yat, tekne ve benzeri yüzer deniz vasıtalarının tahmil tahliye işlemi kıyı tesislerinde yapılır. Kıyı tesislerine yanaşması mümkün olmayan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığının uygun gördüğü sahalarda tahmil tahliye yapabilirler. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazdan arındırma

MADDE 33- (1) Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

(2) Liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme sahası belirlenmemiş ise, bu işlem tehlikeli yük taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme sahalarında veya liman başkanlığının coğrafik ve meteorolojik şartlara göre uygun göreceği yerlerde yapılır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “ikinci” ibareleri “birinci” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “eğer bir” ibaresi “ilgili mevzuatında belirtilen” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(14) 618 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile belirlenen yetkiye dayanarak; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 20.000 TL, beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 80.000 TL, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 3.000 TL’den 90.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

(15) Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçlarının liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına 20.000 TL’den 200.000 TL’ye kadar, şirket ilgililerine ise 200.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Bu ihlalin Trafik Ayırım Düzeni, İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı içerisinde işlenmesi durumunda ceza iki kat olarak uygulanır.

(16) LYBS veya LTP’ye girilmesi gereken bilgilerin eksik veya zamanında girilmemesi durumunda ilgililere her bir veri girişi için 1.000 TL idarî yaptırım cezası uygulanır. 

(17) Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınması durumunda mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak idarî para cezaları, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenir.

(18) 8 inci maddenin beşinci fıkrası ile 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirtilen hükümlere uymayan kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenlere, özel mevzuatı bulunmaması halinde bu Yönetmelik kapsamında 331.291 TL’den 3.312.913 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

(19) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) bendine aykırı hareket edenlere 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.” 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı “İstanbul Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Liman Başkanlığı” ibaresi “İstanbul Bölge Liman Başkanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “liman başkanlığı” ibaresi “bölge liman başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının boğazdan geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.”

“(7) Görüş mesafesi; İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye, Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde bölge liman başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı “Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının Körfez Geçiş Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.” 

“(2) Görüş mesafesi İzmit Körfezinde 500 metreye düştüğünde bölge liman başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 42/A maddesinin başlığı “Çanakkale Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.” 

“(2) Görüş mesafesi, ilgili mevzuatı ile belirlenmiş olan kritik bölgelerde 200 metreye diğer bölgelerde ise 500 metreye düştüğünde bölge başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Liman başkanlığı idari sınırlarındaki iç sularda gerçekleştirilen iş ve işlemler

EK MADDE 1- (1) Ek-1’de yer alan liman başkanlıkları idari sınırları dahilinde belirtilen iç sulardaki iş ve işlemler, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Editör: Fulya Tekin