banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

10.05.2015, 19:50 48749

Koster Yenileme Projesi

KOSTER YENİLEME PROJESİ: MOTOR İMALATI ve YERLİ KATKI

30 Nisan Perşembe günü, Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda Armatörler Birliği, Coster Derneği ve diğer ilgili kuruluşların katılımı ile geniş kapsamlı bir toplantı tertip edildi.

Bu toplantıda yakın tarihte çıkarılan torba kanunla getirilen Coster filosunun yenilenmesi ile ilgili hükümler, Armatörler Birliği Başkan vekili Sn. Erol Bey Tarafından yapılan çok güzel hazırlanmış bir sunumla anlatıldı.

Sunumda öne çıkan husus, Coster inşaatları için ön görülen hurda desteğinin çok yetersiz kalacağı, Armatör tarafından sağlanacak öz kaynak miktarı olarak düşünülen %  15 ‘in de yüksek olduğu, gerekli finansmanın sağlanması için en az  % 70’ in üzerinde uzun vadeli, düşük faizli bir kredinin temininin şart olduğu dile getirildi. Böylelikle yeterli finansman desteği sağlandığı takdirde, Coster yenileme projesinin nasıl realize edilmesi gerektiği konusunda yapılan konuşmalar sonunda iki ayrı görüş ortaya çıktı.

Birinci Görüş : Coster İnşaatları için torba kanunda  ön görülen asgari % 35 lik yerli katkı payını artırma girişimlerinin zaman kaybına sebep olacağı, hedefin, biran evvel Coster inşaatlarına başlanılarak filonun yenilenmesi olması gerektiği dile getirildi. Projenin hedefinin Motor Sanayi v.s. olmayıp, Coster inşaatları olduğu özellikle belirtildi.

İkinci Görüş : Bu görüşü belirtenler, Coster yenileme projesinin, sadece Coster inşaatı ile sınırlandırılmamasını, aksine, bir yandan hem gemi inşa sanayini geliştirirken bir yandan da yerli katkıyı % 35 ten çok yukarılara çekerek Motor Sanayimizi yeniden başlatan, yan sanayimizi geliştiren büyük birfırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Şimdi öne çıkan bu iki görüşün iyi ve kötü yanlarını, neler getirip, neler götürebileceklerini yorumlamaya çalışalım;

Birinci Görüş: Sadece Coster filosunu, seri şekilde inşa edilecek gemilerle yenileyip güçlendirmeyi hedef alan bu görüşe ait düşüncelerimi şöyle sıralayabilirim.

 • Bu görüşe göre, Kanunun ön gördüğü asgari % 35 yerli katkı payına işçilik oranı dahil değilse total malzeme maliyetinin % 35 ‘i kadar yerli malzemeyi fatura etmek kanuni gereği sağlayacaktır.
 • % 35 ‘e işçilik dahil edilebilirse, işçilik oranı asgari % 20 olarak düşünüldüğünde yerli malzeme oranı % 15 oranında fatura edilebilecektir ki bu da çok düşük oranda bir yerli katkı olacaktır.
 • Bu alternatifleri, % 35 ‘te işçilik oranı var mı, yok mu hususunda açıklık olmaması yüzünden yazıyorum. Şahsi kanaatim işçiliği dahil etmeyip, geminin total malzeme, makine ve teçhizat değerinin % 35 ‘i olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir.

Bu görüşün negatif tarafları

 • Bu görüş tatbik edildiği takdirde, yapılacak gemiye % 65 oranında ithal malzeme makine, teçhizat yurt dışından döviz ödenerek temin edilecektir. Böylece beher gemi için % 65 oranında yabancı ülkelere döviz transfer etmiş, oradaki işçilere yeni iş imkânları sağlamış, kendi yan sanayimizi de bu iş imkânlarından mahrum etmiş oluyorsunuz.
 • Motor sanayimizi yeniden başlatma girişimine sıcak bakmıyorsunuz. Ayrıca  yeni Costerler için yurt dışından temin ettiğiniz bütün ana makine, yardımcı makine ve teçhizatlar için asgari 25-30 yıl dış ülkelere yedek parça bağımlısı olarak sürekli döviz ödemeye mahkûm oluyorsunuz.
 • Dolayısı ile hem gemilerin inşaları aşamasında, hem de 25-30 yıllık ömürleri boyunca harcadığınız dövizlerle ülkenin dış ticaret dengesine zarar vermiş oluyorsunuz.

Bu Görüşün artı yönleri

 • Costerlerin, dış alımları yerli imalatlara nazaran ucuz olacağı kabulü ile toplam maliyetin ucuz olabilmesi,
 • Costerlerin bir an evvel devreye sokularak para kazanır duruma gelebilmeleri olarak sıralanabilir.

İkinci görüşe gelince

 • Bu görüşü ileri sürenler, “inşa edeceğimiz Costerlerin içine kendi ana makinemizi koyalım, yerli katkıyı % 35 ‘den  % 70 ‘lere çıkaralım” dediler.

Bu görüşe göre sağlanacak avantajlar

 • Ana makine, jeneratör setleri, şaft, pervane gibi tahrik sistemleri Türkiye’de mevcut imkânlarla rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca, Türkiye’nin 60 yıllık dizel jeneratör eğitim kültürü, 30-35 yıllık da Gemi dizeli eğitim kültürü var. Bu üretimleri gerçekleştiren milyonlarca döviz ve TL harcanarak yapılan tesisler neredeyse boş durmakta ve tam kapasite ile çalışmamaktadır. Bu tesislerde üretilecek makineler, jeneratör setleri yeni bir fabrika kurulmadığı için sıfır amortisman giderleri ile üretilebilecek, büyük ucuzluk sağlanabilecektir.
 • Böylece bu makineler için yurt dışına transfer edilecek para ile hem Türk işçisine yeni  iş imkânları, hem de döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır.
 • Ayrıca yerli makineler kullanılırsa 25-30 yıllık kullanım ömürleri boyunca yedek parçalar yerli imalatçılardan sağlanabilecek, uzun vadeli döviz tasarrufu da yapılmış olacaktır.
 • Bu görüş tatbik edilirse, Türkiye yeniden gemi dizeli üreten, gemi dizel jeneratör setleri, tahrik sistemleri üreten bir ülke haline gelebilmiş olacaktır.

Bu görüşün negatif tarafları da

 • Üretimlerin başlatılabilmesi için gerekli bürokratik formalitelerin halledilmesi
 • İmalatların yurt dışı maliyetlerin üzerinde olabilir. Ancak ucuzluğu sağlayacak gerekli teşvik tedbirlerinin alınması halinde bu mahsur önlenebilir.

Yerli imalatın diğer faydaları da şöyle sıralanabilir.

 • İmalat safhasındaki döviz tasarrufları, Türk Lirası olarak Türk işçisine sürekli iş imkânları yaratabiliyor.
 • İşsizlik azalıyor.
 • İşçiye verilecek para; çarşıya, pazara intikâl ederek ekonomiyi canlandırabiliyor.
 • Paranın bir miktarı vergi olarak tekrar devlete geri dönüyor.
 • Hülasa, yerli üretimin ülkeye sayılamayacak derecede çeşitli faydaları oluyor.

Ben de bu ikinci görüşe sahip bir konuşmacı olarak,

“Gelin yerli sanayimizi geliştirelim, cari açığımızı azaltalım, dışa bağlı olmaktan kurtulalım. Japonlar gibi Çinliler gibi milliyetçi duygularla hareket edelim” deyince bazı arkadaşlarımız alınganlık gösterdiler. Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, kimsenin milliyetçiliğini sorgulamak benim haddim değildir. O salonda bulunan bütün meslektaşlarım inanıyorum ki, en az benim kadar milliyetçi ve vatansever insanlardır. Mesele milliyetçilik yarışı değil, meselelere bakış açısı meselesidir.

Özetlersek

 • Costere konulacak ana makine ve cihazları yurt dışından temin etmek en kolay yoldur. Markaları seçersiniz, pazarlığı yaparsınız. Parayı transfer edersiniz. Her şey ayağınıza hazır gelir.
 • Buna mukabil, bunları yurt içinde imal etmek, uğraş ister, emek ister, alın teri ister.

            Sonuç;

Ben, bu Coster yenileme projesi, bir yandan Coster filomuzu yenilerken, bir yandan da Dizel motor, dizel jeneratör, tahrik sistemleri ve Gemi yan sanayimizin üretebileceği çok çeşitli yan ürünleri üretme, geliştirme fırsatı olarak da değerlendirilebilir ve mutlaka değerlendirilmelidir diyorum.

Bir misal vermem gerekirse,

Pendik Motor fabrikasının kuruluşu, Coster projesine çok benzer bir fırsatı değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.

1979 Senesinde Camialtı Tersanesinde inşa edilecek 8 adet 5500 DWT ’luk geminin dizel Jeneratör setlerinin 750 HP’lik 24 adet dizel motorunu hazır almayalım Türkiye’de imal edilecek parçaları burada yapalım, yapamadıklarımızı da dışardan alalım, bir test odası kuralım teknik iş birliği de alalım,Dizel üretimine kısmen üretim, kısmen montajla başlayalım dedik.

2 Sene sonra ilk motorlar, % 38 yerli katkıyla test odasına konuldu, sonra da yerli katkıyı % 65’ e kadar yükselttik. Arkadan 1985 te 14.000 HP lik motorlar üreten muazzam bir fabrika ortaya çıktı.

17 Yılda üretilen 99 adet motor bugün hala monte edildikleri gemilerde tıkır, tıkır sorunsuz çalışıyorlar.

Ben, sanayinin gücüne inanan bir insanım.

Bir ülke sanayisi ne kadar güçlü ise o kadar güçlü bir ülkedir.

Sanayisi zayıf ve büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke de zayıf bir ülkedir

Sanayi;

Eğitim seviyesini dolayısı ile insan kalitesini de yükseltir ithalatı azaltır, ihracatı  artırır.

Sanayisi gelişmiş ülke cari açık vermez.

Sanayisi gelişmiş ülkede işsizlik olmaz.

Hülasa, gelişmiş, zengin ve mutlu bir ülke olmak istiyorsak Sanayimizi geliştirmeliyiz.

Sanayii geliştirmek için sadece

Hedef belirlememek, planlamak, lüzumlu teşvikleri temin etmek yeterli olmaz. İnsanınızı da sanayileşmenin önemine inandırmanız lâzımdır.

İşte, Japonya örneği;

Japon işçileri, sabahları fabrikada iş başı yapmadan evvel aşağıdaki “Sanayi Andını” hep beraber yüksek sesle söyledikten sonra iş başı yaparlar.

“Yeni bir Japonya yaratmak için

Gelin aklımızı ve kudretimizi birleştirelim

bir şeyler katmak için,

Elimizden gelen her şeyi yapalım.

Bir çağlayandan akan su gibi

Sonsuz ve devamlı

Mallarımızı bütün dünya halklarına gönderelim.

Büyü sanayi, büyü, büyü, büyü”

Japonlar, bu sanayi andını işçisine her gün  her sabah yüksek sesle söyleterek hem işçisini, hem insanını hem de politikacısını motive ediyor.

Japonya’da bulunduğum sırada her sabah dinlediğim bu And’a benzer, bir sanayi andımız olsa acaba faydası olur mu diye düşündüm ve oturdum Japon sanayi andına benzer bir sanayi andı yazdım. Yazdığım andı da Yıldız Üniversitesinde yaptığım bir sunum sonunda bir deneme mahiyetinde talebelerle birlikte okuduk.

Ben söyledim, onlar yüksek sesle tekrarladılar.

Talebeler sanki böyle bir sanayi andını bekliyorlarmış gibi yüksek sesle büyük bir coşku ile, tekrarladılar.

İşte benim yazdığım, sanayi andımız.

“Gelişmiş, zengin ve mutlu bir Türkiye için

Gelin aklımızı, bilgimizi ve gücümüzü birleştirelim.

Bir olalım, birlik olalım.

Sanayileşmiş, üreten bir Türkiye için

Elimizden geleni her şeyi yapalım.

Ülkemizi ve Milletimizi sevelim.

Aşkla, coşkuyla çalışalım.

Üretelim, üretelim, üretelim.

Son olarak söylemek isterim ki;

Türkiye’nin gelişmesi mutluluğu, zenginliği ancak sanayileşme ile mümkündür.

Sanayileşme her derdin çaresidir.

Bu inancımı, genç kardeşlerime, genç meslektaşlarıma her ortamda her fırsatta söylemeye, yazıp çizmeye son nefesime kadar bıkmadan devam edeceğim.

İnanırsak, çalışırsak başarırız.

Yorumlar (5)
2. Kaptan 7 yıl önce
Yazınızı çok beğendim sayın Can. Umarım devlet tarafından yürürlüğe konulacak bir teşvik, sizinde yazınızda bahsettiğiniz gibi dört bir yanda zincirleme bir kalkınmaya vesile olur. Umarım devlet tarafından yürürlüğe konulacak bir teşvik, 2008 krizi öncesi kendisini imparator olarak addeden, devlete millete denizcisine vefası olmayan, burnundan kıl aldırmayan, ama kriz geldiğinde "devlet bize yardım etsin" diye ağlaşan yalnızca kendi cebini düşünen bencil zihniyetteki armatörlerin ekmeğine yağ sürmüş olmak olmaz.Vata nına hizmet etmeyi ilke edinmiş Armaörlerimizin, denizcilerimizin ve sanayicilerimizin çoğalması dileğiyle...
GEMİMO ve GMO ÜYELERİ 7 yıl önce
Toplantıda Sn. Nevzat Kalkavan'ın ben tersanemde % 65 yerli katkı

kullanıyor um, sacıda ilave edersem % 80 olur demesi gemilerin inşaatında bulunan biz mühendisleri güldürdü.

Yerli makina olmadan bu oranlar imkansızdır.Böyle biline.

Sn. DTO Başkanı'nında destekleyen görüşleri bizleri üzdü.

Lütfen gerçekleri konuşalım.Gesad kayıtları her şeyi açıkca gösteriyor.Yerli Gemi Makinası üretiminin istenmemesi tatlı komisyonlardır ve ülke sevgisi eksikliğidir.
ADINIZI YAZIN 7 yıl önce
pek değerli ağabeyim ali can müdürümüz... yazı ve içeriği analizin altına ben de, izninizle, imzamı atayım. üretim için ben, bileğim, yüreğim, beynim ve cüzdanımla hazırım. saygılarımla-murat birecik
Abdullah DEMİRDÖVEN 7 yıl önce
Elbette virgülüne kadar katıldığım bir yorum ve tespittir .Sn.Ali CAN hocamın ülkede motor fabrikası kurulması ve yerli Gemi makinesi üreterek ihracat yapılması,konusundak i düşüncelerini,çabala rını çok iyi biliyorum ve üretim aşamasındaki,çalışma larını ekibi nasıl yönlendirdiği çok iyi biliyorum ...O bir gerçek ülke sevdalısıdır,O GERÇEK BİR TÜMÜYLE YERLİ MALI GEMİ YAPAN ADAMDIR ...
kaptan yaşar uyumaz 7 yıl önce
koster pıyasası bıtmıştır koste pıyasası brokerler rekabetle yok taşitıyorlar işıne kelırse gemını kıraya ver gemı kıralama ışi kalkacak maKSIMUM MILIMUM YAŞ ORTALAMASI 15 20 OLMASI LAZIM MAAŞ ODEYEMIYORLAR KOSTER PİYASASI ARMADORLER ZORDURUMDA IKI DAIRE SAT ALBIR KOSTER ALBAŞE SATBEŞE DIYENLERIN KOSTER PIYASASINDAN DENIZ AŞİRI TICARI UNVANI ALIN MASI NASIL SOLASA UYGUN STVC LERI PERSONELE UYGULANDIYSE BUNLARADA UYGUNLAMALI TURK KAPATAJ KANUNUNDEN FAYDALANIP ARMADORLUĞE SOYUNAN CAKALLAR VAR MAAŞ ODEMEALER TOPHANEDE OLAN SIMSARLARLA ORTAK CALİŞİYORLAR TURKIYENINHERTARAFIN A PERSONEL INDIR CIKAR PARANI AL ONLAR MAHKEMEYE VERSINLER ALAMILIRSE ALSINLAR MILETI DENIZCILIKTEN BIKTIRDINIZ PERSONEL MAAŞİNIN ODENMEMESI SEBEBI ARAŞTIRILIP UNVANI ELINDEN ALINMASI KOSTER PIYASASI YABANCI BAYRAK KICUSTUNE AS DOLDUR UCUZ FILIPİNLI AZERI GURCUSUNU BIR VER UÇ AL VERGI VERME ONDANSONRA TURKIYEDE İŞZIZLIK VAR DE TUR DENIZCILERI İŞ BULAMIYOR BULSADA TURK BAYRAKLI GEMILERDE BULUYOR YAKITA VERGIYE KILAVUZ HIZMETLERINE FENERLER PARASI BOĞAZ GECIŞLERIN PARASI ACENTE PARASI PERSONEL SIKORTASI KOMANYA PERSONEL SEYFTI İŞBASI ELBISESI BU ARMADORE NEKELIYOR BU KRIZDE BIRDE KIZAĞA ALNDIMI GEMISI TUTUKLANDIMI YANDI BU TURK BAYRAKLI GEMI ARMARTOR LERIN SAIBI YOK DESTEK YOK HERKES YABANCI BAYRAK CELILMESI NE TEVŞİK VAR NASILSA UCUZ ADAM VERGI YOK BAĞLAMAKYOK PCS DENETLEMELERINDE YABANCI BAYRAKLI OLDUĞÜ İÇİN MEMORANDIM VER ÇALİ IÇIN KAPTAN BAŞ MUHENDIS TURK GERSI BANANE BU MANTIKLA KOSTER YENILEMESINE GIDILIRSE HIÇ GITMEYIN TURKIYEDE OKUL KIYAMET GIBI BABALAR 20 BIN MASRAF ETMIŞ OĞLUNU DENIZCI YAPMIŞ İŞYOK SIZ YABANCI BAYRAK CEK GEMINE ISTIKAMDAN BAHSEDECEKSIN PAY ALACAKSIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN KOSTER PYASASI TURK BAYRAKLI TAŞIYAN ARMATORLERE DENIZCILER
19
açık
banner260
banner102
banner93
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Günün Karikatürü Tümü