banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Yeni Teşkilat Yönetmeliği Taslağı

Yeni Teşkilat Yönetmeliği Taslağıyla Tekrar Gündeme Getirilen Kılavuzlukta Rekabetin Olup Olamayacağı Konusu

KONUK YAZAR 18.08.2011, 10:43
Yeni Teşkilat Yönetmeliği Taslağı
Yeni Teşkilat Yönetmeliği Taslağıyla Tekrar Gündeme Getirilen Kılavuzlukta Rekabetin Olup Olamayacağı Konusu

Dr. Kapt. Ali Cömert
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı


Denizcilik Müsteşarlığımızca “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilâtlarına Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik Taslağı” adı altında bir Taslak Yönetmelik hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur. Bu konuda hâlihazırda geçerli bir yönetmeliğin olmadığı düşünüldüğünde, konunun kriterlerinin belirlendiği bir çalışmaya başlanması nedeniyle öncelikle Müsteşarlığımıza teşekkür ederiz. Umarız ki bu çalışmalar biz kılavuz kaptanların ve ilgili tüm tarafların katkılarıyla bir an önce geliştirilerek gelişmiş denizci ülkelerde benzerleri bulunan bir Kılavuzluk Kanunu hazırlanır.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak taslağın geneline ve özellikle Kılavuzluk hizmetlerine ilişkin olarak ayrıntılı olarak Müsteşarlığımıza bildirdiğimiz görüşlerimizi bu yazı kapsamında özetle belirterek, özellikle rekabet konusunu üzerinde duracağım. Yönetmelik taslağında, birinci maddede de belirtildiği gibi düzenlemelerin amacı gemilerin seyir ve manevra emniyeti ile denizde can, mal ve çevre emniyetini sağlamaktır. Bu amaçtan hareketle kılavuzluk hizmetlerinin bu amaca yönelik kamusal özellikli hizmetler olduğunu bir kez daha ifade etmeyi uygun buluyoruz. Kılavuzluk hizmetleri seyir emniyetinin ve deniz çevresinin korunmasının teminine yönelik olarak liman ve kıyı devletinin bir sorumluluğudur. Bir limanın emniyetli bir liman olarak kabul edilebilmesinin başta gelen koşullarından biri de orada uygun ve yeterli seviyede kılavuzluk hizmetinin veriliyor olmasıdır. Kılavuzluk hizmetlerinin seyir ve manevra emniyeti ile denizde can, mal ve çevre emniyetini sağlayacak şekilde verilebilmesinin koşulu bu hizmetleri veren kılavuz kaptanların üzerinde ticari etki ve baskıların olmamasıdır. Bunu sağlamanın yolu da bu hizmetlerin ya devlet eliyle verilmesi, ya da devletin destek ve koruması altında gelişmiş denizci ülkelerde örnekleri bulunan meslek birlikleri veya benzeri oluşumlarca verilmesidir.

Ticari taraflardan dolayısıyla ticari baskılardan bağımsız kılavuzluk hizmeti sonuç olarak ve uzun vadede tüm ticari tarafların da yararınadır. Bu ilkeden hareketle, yönetmelik taslak çalışmasının denizciliğimizin ve deniz ticaretimizin gelişimine katkıda bulunacak, ülkemizin, milletimizin ve gelecek kuşaklarımızın yüce menfaatleri başta olmak üzere ilgili tüm tarafların çıkar ve memnuniyetlerini hakkaniyet ölçüsüyle gözetecek bir çalışma olmasını umuyor ve temenni ediyoruz. Fakat mevcut taslak yönetmeliğin maddelerinin geneline baktığımızda dünyadaki genel temel uygulamalara ve ülkemizde ulusal mevzuatımız ile Danıştay ve Rekabet Kurulu Kararlarına ters düşen, kılavuzluk hizmetlerinin verilişi bakımından yerleşmiş olan ana temel ilkelere aykırı hükümler getirdiği görülmektedir. Taslak genel olarak incelendiğinde Kabotaj Kanununa aykırılıklar, kıyı ve liman tesislerine verilen öncelikler göze çarpmaktadır. 6. maddenin (d) bendinde çalışanların Türk vatandaşı olması gerektiği belirtilirken şirket ortaklarından söz edilmemiştir. Kabotaj Kanununa göre, “kılavuzluk hizmetleri” münhasıran Türk vatandaşlarına tahsis edilmiş, dolayısıyla yabancılara yasaklanmış hizmetlerden olmasına karşın, Taslak Yönetmeliğin teşkilat izni verilecek şirketlerde aranacak şartlar arasında, ortaklarının Türk vatandaşı olma şartı aranmamıştır. Bu haliyle Taslak Yönetmelik, Kabotaj Kanunu’na aykırı bulunmaktadır. Yönetmelikte, kılavuzluk hizmeti verecek şirketlerde/kuruluşlarda ortaklarının ve sermayesinin tamamının, Türk vatandaşı olması/ ait olması şartları aranmalıdır.

Kılavuzluk hizmetlerinin temel amacı can, mal, gemi, seyir, yük ve çevre güvenliğini sağlamak ve korumak olduğundan, kılavuzluk hizmetleri kamusal hizmetler sayılmaktadır. Bu nedenle kılavuz kaptanlar verdikleri hizmetler ile ve bu hizmetler sırasında, gerek kuralları uygulayarak gerekse uygulanmasını sağlayarak, kamu menfaatlerini de korumakla görevlidirler. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için, hizmetlerle ilgili olan gemi sahibi, yük sahibi, acenteler, sigortacılar ve liman işletmecileri gibi ticari menfaat taraflarına karşı tarafsız ve eşit uzaklıkta durabilecek bir teşkilat içinde çalışmaları gerekir. Kılavuz kaptanlar, adı geçen ticari taraflardan birisinin çalışanı durumunda olduklarında, uğrayacakları baskılar nedeniyle, kamu menfaatlerini tam olarak koruyamazlar. Bu gerçeklerden hareketle kılavuz kaptanları çalıştıracak teşkilatın yukarıda belirttiğimiz ticari taraflardan biri olmasının emniyet yönünden mahsurları vardır. Taslak Yönetmelik maalesef bu mahsurları giderememiştir.
Taslak Yönetmelik eşik tonaj uygulamasıyla, kılavuzluk hizmetleri rekabete açılmaktadır. Üstelik Eşik Tonaj çok düşük tutulduğundan, bu durumda kılavuzlukta “rekabet”in yaygın olarak yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu bakımdan, Taslak Yönetmelik, kılavuzluk hizmetlerinde can, mal, gemi, seyir ve çevre güvenliğini tehlikeye atacak “rekabet”e izin vererek dünyadaki genel temel uygulamalara ters düşmüştür. Eşik Tonaj uygulaması kaldırılmalı ve rekabete, hatta haksız rekabete yol açacak bir duruma yol açılmamalıdır.

Bu taslakla birlikte Kılavuzluk hizmetlerinde rekabet konusu tekrar gündeme getirilmiştir. Dünyadaki denizci ülkelerde geçtiğimiz yüzyıl uygulanıp mahsurları tecrübe edildikten sonra terk edilen rekabet konusunda görüşlerimizi defalarca ifade ettik
Liman ve Kıyı Devleti kimliği ile denizci ülkelerde devletin verdiği kamusal hizmetlerin en önemlilerinin başında kılavuzluk hizmetleri gelmektedir. Hizmetin verildiği gemiler ve bunların yanında bu hizmetten dolaylı etkilenen liman ve kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar, buralarda kurulu tesisler ve doğal çevre göz önüne alındığında seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği için bu hizmetler kamu hizmeti niteliğinde olduğundan devlet kontrolünde ve devletin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu hizmetlerin istenilen standartlarda verilebilmesi için bu hizmetler üzerinde ticari baskılar bulunmamalıdır. Bunun için denizcilikte ileri ülkelerde bu hizmetler ticari baskı oluşturacak acente, liman işletmesi, gemi donatanı gibi taraflarca değil kılavuz kaptanlar tarafından kurulmuş oluşumlar tarafından verilmektedir. Ticari baskılar, devletin himaye ve gözetiminde verilmesi gereken bu hizmetler üzerinde, özellikle rekabet koşullarında ortaya çıkmaktadır. Müsteşarlığımızca da bilindiği üzere Derneğimiz bu konuda dünyada ve adaylık sürecinde olduğumuz Avrupa Birliğindeki uygulamaları yakından takip etmekte ve Müsteşarlığımızı da bu konuda bilgilendirmektedir.

Rekabet koşullarının oluşturacağı ticari baskıların öncelikle seyir emniyetini ve verilen hizmetlerin kalitesini tehdit ettiği bilinmektedir. Uzun yıllardır Müsteşarlığımızın uygulamaları da bu doğrultuda olmuş; bir hizmet bölgesinde yalnızca bir kılavuzluk teşkilatına izin verilmiştir. Hizmet bölgesi ne kadar geniş olursa olsun, doğal koy ve körfezlerde, aynı bölgeden giriş çıkış yapılan coğrafi alanlarda tek bir teşkilat tarafından yürütülmeyen kılavuzluk hizmetlerinde bölgedeki deniz trafiğinin kontrol ve planlamasının zaafları ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan zaaflar seyir emniyetini tehdit ederek kazalara sebebiyet verebilir.

Bütün bu nedenler göz önüne alınarak doğru bir uygulama olan bir hizmet bölgesinde yalnızca bir kılavuzluk teşkilatının yetkilendirilmesine ve rekabete izin verilmemesine, bu alanı düzenlemesi zaten kendi sorumluluk ve görev alanında bulunan, Müsteşarlığımızca devam edilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Müsteşarlığımız, her ne sebeple olursa olsun, yıllardır savunduğu ve Danıştay ile Rekabet Kurumu kararlarıyla da pekişmiş olan, bir bölgede bir teşkilatın yetkilendirilmesi, şeklindeki uygulamasından sapmamalı ve taviz vermemelidir. Kamu ve çevre güvenliği, herhangi bir kılavuzluk bölgesinde kılavuzluk hizmetini veren teşkilatın hizmet standartlarını hiçbir gerekli harcamadan kaçınmaksızın en uygun düzeyde tutmasını gerektirir. Oysa dünyada daha önce yaşanmış tecrübeler, serbest rekabet şartlarında, aynı kılavuzluk bölgesinde hizmet verecek birden çok kılavuzluk teşkilatının maliyet açısından bir diğerine üstünlük sağlaması adına emniyet standartlarından ödün vermesi sonucunu doğurduğunu göstermiştir. 

Rekabet koşullarından olumsuz etkilenebilecek önemli bir kesim de kılavuz kaptanların bizzat kendileridir. Gerek çalışma koşulları gerekse özlük hakları bakımından kılavuz kaptanlar rekabet koşullarından olumsuz etkileneceklerdir. Rekabet koşulları sebebiyle çalışma saatlerinde artışlar, ücretlerinde ve diğer özlük haklarında azalmalar ortaya çıkacaktır. Dahası kılavuzluk hizmetlerinin daha ucuz elde edilmesi amacıyla taşeronlaşma ve kayıt dışılık ortaya çıkacak; maliyetleri düşürmek amacıyla kılavuzluğun ve kılavuz kaptanların vasıf ve standartları üzerinde olumsuz yönde bir ticari baskı oluşacaktır. Kuşkusuz en önemlisi ise kamu menfaatleri zarar görecektir. Öncelikle milli çıkarlarımızı, meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini ve kamu yararını gözeterek kılavuzluk hizmetlerinde rekabet koşullarında bir uygulamaya gidilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatırız.

Yukarda belirttiğimiz genel kriterler ışığında söz konusu Taslak Yönetmeliğin bütünüyle tekrar ele alınması ve seyir ve manevra emniyeti ile denizde can, mal ve çevre emniyetini sağlayacak en uygun metnin ilgili tüm tarafların etkin katılımıyla sağlanması için gerekli tedbirler alınması uygun olacaktır.

Yorumlar (6)
remzi 9 yıl önce
türk adını kullanabilmek için gerçekten türk olup okulu ne olursa olsun aynı çatı altında birleşenlerin olduğu bir yer olmalı.gerisi boş
Ali Cömert 9 yıl önce
Remzi isim veya rümuzuyla "yanlış isim" başlığıyla yazan okuyucunun ne demek istediğini ve sıkıntısını tam anlamış değilim. Fakat önüne gelenin, bir mesleği ulusal düzeyde temsil eden bir dernek hakkında yalan yanlış ifadelerle görüş beyan etmesi ve kim olduğu belirsiz, takma isimli birilerinin, çamur at izi kalsın amacından öteye gidemeyecek bu iftira ve karalamalarının "yorum veya görüş(!)" olarak kabul görüp yayınlanması bizleri cevap vermek zorunda bırakıyor.

29 Ocak 1968 yılında kurulmuş olan Derneğimiz Türkiye’deki kılavuz kaptanların tamamına yakınını temsil etmektedir. Derneğin bir meslek kuruluşu olarak yaptığı etkinlikler Türk denizciliği için çok önemlidir. Bütün bunlara ilave olarak derneğin, denizlerimizin ve boğazlarımızın seyir güvenliğine ve deniz çevresinin korunmasına yönelik mesleki ve bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve ülke yararına yaptığı katkılar değerlendirilerek, adının başına gururla taşıdığımız “Türk” kelimesi getirilmesine T.C. Bakanlar Kurulu tarafından 05 Haziran 1996 tarihinde karar verilmiştir. Derneğimiz bugün “Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği” adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yorumunda "Türk adını kullanabilmek için gerçekten Türk olup okulu ne olursa olsun aynı çatı altında birleşenlerin olduğu bir yer olmalı.gerisi boş" diyen kişinin ortaya attığı bu konuda herkes bilsin ki, derneğimiz ve üyelerimizle Türküz ve bundan gurur duyuyoruz. "Okulu ne olursa olsun aynı çatı altında birleşenlerin" ifadesiyle ise sözde başka bir eleştiri getirmiştir. Kuruluş yıllarımızdan bu yana üyelerimiz arasında pratikten yetişen meslektaşlarımız olduğu gibi denizcilik eğitimi veren farklı okulların mezunları ve Deniz Kuvetlerimizden ayrılan veya emekli olan meslektaşlarımız da bulunmuşlar ve bulunmaktadırlar. Bundan daha genişi amaçlanıyorsa, denizcilik eğitimi almayan, kılavuz kaptan olmayan, farklı okul mezunlarını da bu çatı altında birleştirme heveslerini derneğimize yönelik bir ilgi olarak kabul edelim.:)

Şaka bir yana, belli bir Eğitim Kurumuna yönelik düşmanlık nedeniyle sağlıklı düşünemeyen bir zihniyet hedefini şaşırmış, derneğimizi mezunlar derneğiyle karıştırmış olsa gerek... Bu kötü, ayrımcı, suçlayıcı düşüncelerden de artık kurtulalım lütfen... derneğimizin de aralarında bulunduğu Denizci STK'lar tüm denizcileri kucaklamak için birlikte Denizcilik Federasyonunu oluşturdular... Birlikten kuvvet doğar... Bölücü, ayırıcı değil, birleştirici, kaynaştırıcı olalım....

Tüm denizcilere selametler diliyorum...
Tuncay Kaçar 9 yıl önce
Ali kardeşim, yazdıklarınıza aynen katılıyorum. Umarım, Müsteşarlık bu konuları dikkate alır.

Selamlar.
haluk coşkun 9 yıl önce
ali kaptan elbette türksünüz remzi adlı arkadaş ın demek istediği sanırım 2 yıllık myo mezunlarının türk uzakyol gemi kaptanları derneğine 2 yıllık myo mezunu kaptanların alınmaması.

bende 2 yıllık myo mezunuyum ve alınmıyoruz diye biliyorum.neyse size başarılar diliyoruz.ayrıca dediğiniz gibi bizlerde derneğinizle elbette ilgileniyoruz :)

saygılar

haluk coşkun
veysel daldaban 9 yıl önce
sevgili ali kaptana teşekkürler ederim.ayrıca aykut erol abimize de mesleğimizle ilgili çalışmaları için, her zaman teşekkür etmeyi borç biliyorum.

kılavuz kaptanlık,en azından ayni bölge ve limanda rekabeti kaldırmayan nadir mesleklerden biridir.nasıl ki bir şehirde iki polis teşkilatı,rakip belediyeler, hatta rakip adliyeler olamazsa,kılavuz kaptanlık da tam bu durumdadır.2009 yılında marmara adası saraylar limanında bana kılavuz kaptanlık teklif edildiğinde(o günün belediye başkanı),orada mevcut kılavuz kaptanlardan m.ali sökmeni aramış,belediye başkanına da unutamayacağı bir meslek ve kalite nasihatı vermiştim.saraylar limanında gemi kılavuzlayan ilk kılavuz kaptan da olmam sebebiyle, bazı acente ve yük sahipleri de beni ısrarla istiyordu.bu isteklerin samimi ve fakat mevcut şartlarda ahlak ve akıl dışı olduğunu anlatmak zorunda kalmak beni hem şaşırtmış,hem de öfkelendirmişti.o günün saraylar belediye başkanı şöyle diyordu,mevcut kılavuzlar denizcilik müsteşarlığının,siz ise belediyenin kılavuzu olacaksınız.durumun komikliği ve vahametini bir düşünün,derim.

denizcilik müsteşarlığının yapması gereken iş şudur.türkiyedeki,deniz,göl nehir baraj,her nerede olursa olsun, tek çatı altında ve fakat tamamen meslek bilgisine sahip kişiler tarafından yönetilen bir kamu kuruluşu altında kılavuzluğa sahip çıkmaktır.rekabet,asla düşünülemez.kılavuz kaptanlar ve onların yönettiği teşkilat asla baskı altında olmadan,uluslararası sözleşmeler ve ulusal kanun-yerel yönetmelikler ile iş yaparlar.dürüst-kaliteli-bilgili olmak bu mesleğin gereğidir.zaten akıllı davranış başka bir yol bırakmaz.saygılar.(küçük bilgi sayarımla,tek elimi kullandığımdan,güzel türkçemizin imla kurallarını tam uygulayamadım.affola...)
Veysel Daldaban 9 yıl önce
Sevgili meslekdaşlarım,denizciliğe adım attığımdan beri,gemilerde veya deniz işyerlerinde okul,memleket-bölge,devre ve hatta din-meshep farklılığından dolayı çalışanlar arasında hoş olmayan-akılsız davranışlara şahit oldum.Kendim yaşadım,madur oldum.Madur veya kazançlı görünenlerle uğraşmak zorunda kaldım.Soruyorum:ADAM GİBİ ADAM OLMAK için yarışmak varken, bu küçük davranışlar neyin nesi? Cevabı da ben vereyim:İlkellik-az gelişmişlik,kaba feodalizm davranışlarından başka birşey değil.

Hiç bir okul ve meslek,varlık-makam kimseye kalite kazandırmaz.kişi,öz kalite ve felsefesini işine-çevresine yansıtır.Eşek-semer hikayesini burada yazmam çok basit kaçacak.Ama,rica ediyorum;gelişiniz,faydalı ve sevecen olmayı hedef edininiz.Köyden-mağaradan çıktıysanız,dert etmeyin.kendinizden utanmayın.Yoksulluğu siz seçmemiştiniz.Ama,adam gibi adam olmayı seçebilirsiniz.Sınıf atlamak kolay değildir.Smokini ve hatta kravat takmayı-ütülü pantolon giymeyi kendinize fazla görüp, yakıştıramayabilirsiniz.Ama,iyi niyetli-sevecen ve faydalı olmaya çalışmak,gerçekten çok çalışmak hedefiniz olmalıdır.Çocuklarınız da smokin giyemeyebilir.Dert etmeyin,umut edin;torunlarınız ŞEHİRLİLEŞECEK ve smokin de giyebilecektir.Ülkesi ve milletiyle gurur duyan,sınıf atlamayı okuduğu okulda değil,kişiliğinde ve tavrında gören torunlarınız olacaktır.Saygılarımla.

Not:1-Ali kaptanım, sayfanızı kullanarak bu isyanımı yazdım;bağışlayın.

2-Sayın editör,peşpeşe iki yorum yazımı da yayınlarsanız, memnun olurum.Teşekkürler.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?