banner191

banner148

banner179

banner176

Yabancı Bayrakta Çalışanlar için SGK

Günümüz koşullarında yabancı bayrakta çalışacaklar için sigorta ile ilgili faydalı bilgiler...

KONUK YAZAR 01.02.2012, 16:06
Yabancı Bayrakta Çalışanlar için SGK

Günümüz koşullarında yabancı bayrakta çalışacaklar için derleyebildiğim ve bulabildiğim sigorta ile ilgili faydalı bilgileri aşağıda belirtmeye çalıştım, yazı uzun olmasına rağmen faydalı bilgiler içermektedir. Şu an için yabancı bayrakta çalışacaklar için isteğe bağlı sigorta en mantıklı çözüm olarak gözükmekte, keza hem sağlık hem de emeklilik haklarından faydanılabilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı sigorta primleri genel sağlık sigortası primleri içerdiğinden gelir testine tabii olmanıza gerek kalmamaktadır, fakat 1 Ekim 2008'den önce ilk defa işe girmiş olanların nereden ve hangi maaşla emekli olacakları konusunda son 7 yıllık sürede en çok 4/A'ya mı, 4/B'ye mi, 4/C'ye göre mi prim ödediklerine bakılmasına rağmen 1 Ekim 2008den sonra ödenecek isteğe bağlı sigorta primleri, sadece 4Bye yani eski ismiyle Bağ-Kura tabi hizmet olarak sayılmaktadır. Ayrıca bir işyerinde kendisini çalışıyor gösterip SGK için prim ödeyenlerimizde mevcut olmasına rağmen ileride geriye dönük problem yaratabileceği ve gemide iş kazası geçirme riskiniz olması nedeniyle işverenin zor durumda kalabileceği endişesiyle bazı muhasebeci tanıdıklarım bu yöntemi tasvip etmemektedir.


İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI VE BAŞLANGICI

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet edenlerde;
a) Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, şartları aranmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ikametgah ekinde kuruma vereceği işe giriş bildirgesi ile yaptığı müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.
Ancak çakışan isteğe bağlı prim ödemelerine gecikme zammı ve gecikme faizi hesaplanmaz. Bunun yanında mevcut bulunan zorunlu sigortalılık mevcutsa isteğe bağlı sigortalılık tescili kurumca yapılmaz.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

İsteğe bağlı sigortalılık;
a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,


c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunanların sigortalılıkları, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanılmış olmak koşulu ile talep tarihinden itibaren sona erdirilmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının Kanunun 51'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü saklı kalmak kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bentleri kapsamına tabi çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilir. Eğer isteğe bağlı sigortalı vefat etmiş ise,ölen sigortalının prim borcu bulunmaması halinde ölüm tarihi itibariyle İsteğe bağlı sigortalılığı kurumca sona erdirilmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ VE ÖDENMESİ

İsteğe bağlı sigorta primi, 82nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32'sidir. Bunun % 20si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-kur) kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler.

İsteğe bağlı sigortalının sağlıktan yararlanması için, 30 gün prim ödeme şartını yerine getirmesi akabinde sosyal güvenlik merkezi sağlık sunucusuna kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu ailesini kimlik belgeleriyle birlikte kaydettirmesi gerekmektedir. Prim günü 90 günden az ise isteğe bağlı sigortalılığının sona ermesinin ardından 10 gün; 90 günden fazla prim günü var ise 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkündür. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin üçüncü
fıkrası hükümlerine göre iade edilir. İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir. İşsizlik Sigortası Fonundan İşsizlik maaşı almakta olanların ise, isteğe bağlı sigortalı olamayacakları yönünde bir düzenleme olmadığından prime esas günlük kazancın % 32si oranınca prim ödemek şartıyla isteğe bağlı sigortalı olmalarında bir mahsur bulunmamaktadır.Yeni Sosyal Güvenlik Yasas

ının birçok hükmü 01.10.2008 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Ancak ilk defa sigortalı olanların emeklilik şartları 30.04.2008 tarihinden sonra işe girenler için bilindiği üzere sabitlenmiş ve bu bağlamda bu tarihten sonra işe girenlerde 4/Alılık, 4/Blilik, 4/Clilik ve isteğe bağlı sigortalılığın emeklilik yönünden bir farkı kalmamıştır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar isteğe bağlı işe giriş bildirgesinde ilgili yerleri doldurarak İsteğe bağlı sigortaya prim ödemek koşuluyla noksan sürelerini 30 güne tamamlamaları mümkündür. Söz konusu sigortalıların zorunlu sigortalı olacağı gün sayısını beyan etmeleri zorunludur. Ancak, ay içindeki zorunlu çalışma gün sayısının değişmesi halinde sigortalıların yeniden beyanda bulunmaları gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan diğer Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde, Sosyal Güvenlik Merkezlerinde isteğe bağlı sigorta dosyası olduğu tespit edilenlerin tescil işlemleri geciktirilmeden sonuçlandırılarak kurumca bilahare bu dosyaları istenerek birleştirilmesi sağlanmaktadır.

SONUÇ

Yeni düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılar zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu sayede emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarından dolayı isteğe bağlı sigortalı olmak yerine çalışmadıkları işyerlerinde kağıt üzerinde sigortalı olarak gözükmeyi tercih etmekteydi. Bu uygulama sayesinde bu çarpıklık giderilmiş oldu. Kısmi süreli olarak veya ay içinde hastalık ve istirahat sebebiyle eksik günü bulunan sigortalılara bu süreler için borçlanma imkanı getirilmesi gibi uygulamalarla aslında kurumun eskiye nazaran sosyal güvenlik sisteminin açık yönlerini kapatma gayreti içinde olduğunu bizlere gösteriyor. İsteğe bağlı sigortalılığın en dikkat çekici değişikliklerinden biri de ödenen primlerin 4/Bli olarak sayılmasıdır. Emeklilik hesabı yapan sigortalıların bu durumun farkında olarak olası prim ödemeleri ve hizmet süreleri kaybına  uğramamaları için bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir
Prim miktarı

01.01.2012 -30.06.2012 dönemi 2012 ocak ve ilk 6 ay ay için isteğe bağlı en düşük prim 283,68 TL , 01.07.2012 -31.12.2012 dönemi  ikinci 6 ay Temmuz ve sonrası için isteğe bağlı en düşük prim 300,96 TL oldu . En yüksek isteğe bağlı sigorta primi ise 2012 ilk yarı 1,843,92 TL ikinci yarı 1,956.24 TL dir. Siz asgari ve azami miktarlardan istediğinizi seçerek ödeme yapabilirsiniz.İsteğe bağlı prim oranı asgari ücretin %32 sidir.2012 yılında asgari ücret ile Prime esas kazancın alt sınırı eşitlenmiştir. Bu oranın %20 si uzun vadeli sigorta kolları primi , %12'si ise Genel Sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalılar Sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.
Güncel bir konuda bilindiği üzere geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar veya mal ve harcamaları çok olan vatandaşlar 2012 yılı ilk altı ayı için aylık 222,75 TL GSS primi ödeyecek .En düşük isteğe bağlı prim ise 283,68 TL dir . O zaman yüksek genel sağlık sigorta primi ödeyenler 60 TL daha fazla prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Aynı zamanda bu ödeme ile emekliliğinede sayılır.4A ile SSK ya bağlı işçiler, 4B ile  Eski Bağ-Kur a tabi olanlar, 4C ile Eski Emekli Sandığı Kurumuna tabi olanlar kastedilmektedir.

Gemi adamları ile ilgili hususlar

Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının durumu ne olacaktır?

Türkiye'ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları, sosyal güvenlikleri yönüyle ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işlem yapılacaktır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yoksa 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olamayacaklardır. Genel sağlık uygulaması yönüyle Türkiye'ye döndüklerinde genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir. Ancak Türk bayraklı gemilerde çalışan ve uluslararası sularda bulunan gemi adamları ise 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadır. Bu kapsamda çalışıp sefer esnasında işe alınanların sigortalılık işlemleri, sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekmektedir.

Kpt. Baran Altuncu

Gv. 99

KAYNAKÇA

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 2009-5 Sayılı Genelge
www.muhasebenet.net

Yorumlar (13)
Müh.kaptan Refik Akdoğan 8 yıl önce
Bu konuda daha önce de yorumlarım oldu. Tekrar edeyim. Her gemi adamına bir İMO numarası verildiği takdirde, gemi, limana geldiğinde liman başkanlığına vereceği listede İMO numarası yazılırsa, liman başkanı bilgisayarında limana gelen o personelin SGK pirimşnin yatırılıp yatılmadığını görerek gemieye iş yapma iznini buna göre verirse herkesin SGK piriminin yatırılması sağlanabilir. Tabii bu hayalerden de öte bir öneri. Çünkü patronlar kulübü hemen buna itiraz ederek pirim ödemek istemeyeceklerdir.Pirimler örneğin ülkemiz için TR. adına İMO nezdinde bulunan hesaba yatırıldığında, pirim ülkeye transfer olunca mesele kalmaz. Ama kim yapar?! Sayın Başbakan oraları yan gelip yatma yerleri değildir diye bas bas baüırdığı halde herkes araziye uymuş, salla başını al maaşını ve Üç K'yı(Kaçma,karışma, kaybolma) uygulayarak vakit geçirmektedirler.Allah denizcilerin yardımcısı olsun. www.refikakdogan.com
ahmet kolbay 8 yıl önce


Yabancı bayraklı gemilerde ki çalışmalarımı sgk'ya ödeyebilmenin yolunu bulabilmek için 2011 yılı başlarında

epeyi araştırma yaptım(sgk kurumlarında)ancak son gittiğim

kurumda(IST/kaynarcada)Unkapanı sgk ya gitmemi önerdiler

Unkapanı sgk bu konuda yetkili(yurt dışı borçlanma sevisi)

Gemi adamlarının basitçe hazırlayacağı evrakları tamamlayıp

götürüyorsunuz,onlar gün hesabını yapıp adresinize çıkarılan gün ve ödemeniz gereken tutarı 1 ay içerisinde gönderiyorlar.

ister toplu ister parça parça süreler(geçmiş)için başvuru yapabiliyorsunuz.SGK kurumunu istediği evraklar:

pasaport ve liman cüzdanının sayfalarının fotokopisi

gemiden ayrılırken aldığınız hizmet belgeleri

Emniyet pasaport şubesinden(herhangi bir şube)başvuru yaptığınız sürelerdeki giriş çıkışlarınızı gösteren belge(2 saatte bekleyip alıyorsunuz)yukarda belirtilen evakları sgk ya verip bekliyorsunuz.

geçen yıl başladığımda günlük 8,4 TL idi..son ödemem de

9,5 liraya yükselmişti(son başvurumu 2012 5.ayda yapmıştım)emeklide oldum bu arada,darısı tüm denizin meşakkatini çeken arkadaşların başına.

murat 6 yıl önce
bu primler ssk mı,bag-kur mu olarak kayda geçiyor
Ural Çağırıcı 8 yıl önce
1- İsteğe bağlı sigorta, Türkiye'de ikamet edenleri kapsar. Yabancı bayraklı gemide çalışan arkadaşlarımız ise çalıştıkları dönemde resmi işlem yaptırmamış (Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için bildirimde bulunmamış) olsalar dahi gerçekte ikametleri yurt dışındadır (geçici süreli iş akdi ile yurt dışında anlaşması olmayan ülkelerde inşaat vb. işlerde çalışan Türk işçileri gibi). Bu durum %20 ödentili emeklilik kısmı ile değil, %12'lik GSS kısmı ile ilgili bir sorun olarak gözükmekte.

Sağlık ve emeklilik birbirinden artık ayrılmış olmakla birlikte, tek başına sağlık kısmının (GSS) kapsamına girmek mümkün hale gelmişken, sadece emeklilik kısmına dahil olma seçeneği henüz mümkün olmadığından; ikamet ile ilgili sorun isteğe bağlı sigortalılığın kapsamını yabancı bayrakta çalışan arkadaşlarımız için izin süreleri ile sınırlamaktadır (özellikle askerlik nedeniyle yurt dışında gözükmek zorunda olanlar).

2- İsteğe bağlı, Bağkur'un genişletilmiş halidir. Toplam 1260 gün isteğe bağlı prim yatırılmış ise; diğer tüm primler hangi sistem (emekli sandığı veya SSK; 4a) dahilinde yatırılmış olursa olsun; emeklilik işlemleri Bağkur hesabı ile yapılmaktadır. Yani emeklilik için 7200 yerine 9000 prim/gün tamamlamış olma zorunluluğunun yanında bağlanacak olan maaşın yaklaşık yarı yarıya azalmazsı söz konusudur. Böylesi dezavantajları belirtilmeden isteğe bağlı sigoratanın gemiadamları için pek matah bir şeymiş gibi sunulmasını yadırgadık.

31.Ocak son tarihli gelir tespiti ile ilgili duyuru/sirküleri yayımlamadınız. Olabilir, haber niteliği/değeri azdır derken, iki yıl önce yürürlülüğe gitmiş benzer konuyu bir kaç gün sonra haber yaptınız (üstelik isteğe bağlı sigorta mevzusunun yaklaşı 3 yıllık geçmişi var). Haber seçim kriterleriniz nedir, belirtebilirseniz seviniriz.Deniz Çalışanları Dayanışma DerneğiAnıl Aydemir 8 yıl önce
Peki şu an hiç bi sosyal güvencesi olmayan bi gemi adamı "GSS" kapsamına girdikten sonra Dövizli Askerlikten yararlanabilirmi?
Celal Şimşek 8 yıl önce
Herkese iyigünler.Sayın Baran kaptana serbest mali müşavir İlker Aktaş ın yazısını sektörümüze yönelik sitede paylaşığı ve biz deniz çalışanlarını aydınlatmaya çalıştığı için öncelikle teşekkür ederim.Yabancı bayraklı gemiler malumunuz son on senede oldukça armatör ve işletmeci firmalarımız tarafından itibar gördüğünden ötürü, bu gemilerde çalışan ve çalışacak gemiadamlarımızın mevcut sosyal güvence sisteminden faydalanabilmesi için donatanlar ve çalışanlar kendince farklı şekilde çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu tercihlerin bir çoğunda sıkıntılı noktalar vardır ve buhalde yine devletçe çözülmesi gereken bir problem oluşturmaktadırlar.İsteğe bağlı sosyal güvence sistemide devletçe yabancı bayraklı gemilerde süreli olarak çalışan gemiadamları için geliştirilebilecek bir sistem olarak önümüzde durmaktadır.Bu varolan sistemin iyileştirilmesi ve eksik noktalarının giderilmesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemiadamları için mükemmel bir imkan oluşacaktır.Sayın Ural Çağrıcı bey in yukardaki yorumunun 2. maddesinde bir eksik anlatım olduğunu düşünüyorum çünkü yorumu okuyunca örneğin ; bugün 30 yaşında olan birinin sigorta dan ilgili kıstaslarla 15 sene sonra emekli olabiliyorsa ve bugün şuan dan itibaren 1260 gün isteğe bağlı prim öderse ve sonrasında sskdan prim öderse dahi Bağkur dan emekli olabileceği anlaşılmaktadır. Bu nokta önemlidir ve yanlış veya eksik izah edilmiştir, bu noktada yorumları okuyanları tam olarak aydınlatmak ve yanlış yönlendirmemek gereklidir.Sosyal güvenlik uzmanı sayın Ali Tezel bey in aşağıdaki bir röportajından alıntıyı okursak daha açıklayıcı olacaktır."...son 7 yıl içinde en çok nereye prim ödediyseniz o şartlarla emekli olursunuz."Esasen konunun özeti çalışan meslektaşlarım sigortadan emekliliğine kalan son 7 yıllık periyot içinde ençok nereye prim öderse o kurumdan ve o kurumun şartları ile emekli olur. Diğer halde son 7 senelik periyodun 1261 gününü normak sigorta dan prim öder geri kalan süreyi nerden prim öderseniz ödeyin ister "isteğe bağlı" ister "ssk" dan olsun normal bir ssk lı olarak emekli olursunuz. Tüm çalışan arkadaşlarımın bilgisine sunar iyi çalışmalar dilerim.Kpt. Celal Şimşek

ismail turkan 5 yıl önce
bısey sormak istıyorum 2010 berı jamaicada alman gemı fırmasına calısıyom kontrat yıllık yapıyoruz 2 ay once belımden sakatlandım belılde fıtık var dedı burda doktor acaba belım duzelene kadar bana maas odemesı gerekmezmı
Tayfun Gündoğdu 8 yıl önce
Ne kadar gereksiz bir eklenti. Amaç ne..
Yakup OKUR 8 yıl önce
Sayın yetkili,denizci olan oğlum (25.09.1988 doğumlu ve Üniversite mezunu.);bedelli askerlik yapmak üzere yabancı bayraklı bir gemide çalışmaktadır.Konu ile ilgili olarak Şirketi ile yapmış olduğu (3) yıllık hizmet akdiyle birlikte Avrupa ülkelerinden birinde bulunan "Türkiye Baş Konsolosluğuna"müracaat ederek askerliğini 30.10.2014 tarihine kadar ertelettirmiş bulunmaktadır.

(KONSOLOSLUKTAN GELEN ERTELEME YAZISI İLE ŞİRKETİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU (3) YILLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ DE ELİMİZDE MEVCUTTUR.)BU DURUMDA ;

1-SSK'nın İlgili birimine gittiğimde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma biriminin bize daha iyi yardımcı olabileceğinin söylenmesi üzerine de; anılan birime gidilmiş ve oradan da "Aydınlatıcı NET bir bilgi" tarafıma verilememiştir.

2-Geminin uluslararası sefer yapması nedeniyle de ,yasada belirtilen adres taşınması da mümkün olmamaktadır.

3-Gelir testi yaptırılarak güvence primi ödenmesi durumunda da; Bedelli Askerlik sürecinin delinmiş olabileceği endişesi tarafımızdan yaşanmaktadır.Bu itibarla;Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde:

Süresi içersinde elimizdeki mevcut evraklarla (Konsolosluk Askerlik erteleme yazısı ile İş sözleşmesi)hangi kuruma müraacaat

ederek durumumuzu çözüme kavuşturabileceğimiz hakkında aydınlatıcı bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla.Yakup OKURSERDAL CAN 8 yıl önce
yabancı gemilerde ve türk gemilerinde niçin yıpranma / itibari hizmet kaldırıldı diye tüm denizciler birlik olmalıyız. sivil toplum kuruluşlarını bu yönde yönlendirip baskı yapmalıyız. deniz çok kolay olsa denizci arkadaşlarımız 3-5 yıl gibi kısa denizde çalışıp karaya dönüyor. o halde zorlukları anlamayan bazı yöneticilere anlatıp deniz hizmetine has yıpranma payını tekrara sgk yönetmeliklerine koydurtmalıyız.

saygılarımla,

serdal can
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?