Kapanan Belediyelerin Seçimdeki Durumu

Yüksek Seçim Kurulu, kapatılmasına karar verilen belediyelerin 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimlerindeki hukuki durumlarını belirledi.

Kurul, nüfusu 2 binin altında olduğu gerekçesiyle kapatılması kararlaştırılan ve yasal süresi içinde Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına iptal davası açmayan ya da bağlı oldukları il veya ilçelere katılma işlemlerini tamamlayan beldelerden 7'sinin yerel seçimlere köy, 19'unun da mahalle olarak katılmasına karar verdi.

Karar oybirliğiyle alındı.

Kararda, ilgili kanun kapsamında bulunan ve yasal süresi içinde dava açan belde belediyelerin dava açtıklarına dair belgeleri Kurul'a sunduğu ve sunulan belgelerin doğruluğunun, Danıştay 8 ve 10'uncu daireleri ile idare mahkemelerinden alınan bilgi ve belgelere göre saptandığı kaydedildi.