banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

Yeni Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Tarifesi

Hizmetlerin kalitesinin arttırılması iş ve işlemlerin kolaylaştırılması, verimliliğin gözetilmesi ve Kamu İktisadi Kuruluşu olarak zararına hizmet verilmemesi amaçlı yeni tarife..

GÜNCEL 10.12.2010, 18:34
3164
Yeni Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Tarifesi

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Tarifesi değişti

Deniz Ticaret Odası tarafından üyelere yapılan duyuruda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Tarifesinde 1 Ocak 2011'den itibaren değişikliğe gidileceği duyuruldu. Duyuru şöyle:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın 29.11.2010 tarih ve 2668,7698 sayılı yazısı ile;
 
1- Türk Boğazları ve Limanları ile İzmir Limanında T.D.İ. A.Ş. tarafından yürütülmekte iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilen kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmetlerinin, 16.06.2010 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü,
2- T.D.İ. A.Ş.’den devredilen hizmetlerin tüm hizmet birimlerini kapsamaması, münhasıran kılavuzluk, römorkaj, palamar, makineli-makinesiz deniz vasıtalarının kiralanması, Dalgıç ve Balıkadam Hizmetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeniyle de, mevcut tarifenin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce verilen hizmetlere göre yeniden yapılandırılması ve hizmet kalitesinin arttırılması ile iş verimliliğinin kolaylaştırılması doğrultusunda “KEGM Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi” adında yeni bir tarifenin hazırlandığı ve 01.01.2011 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı,
3- Donatan ve acentelerin, fenerler ve tahlisiye hizmetlerinde olduğu gibi tebligat beklemeksizin aldıkları hizmetlere ilişkin ödemelerini 8 gün içinde yapmaları ve gecikme cezasına düşmemelerine dikkat etmeleri,
4- Hazırlanan hizmet tarifesinin www.kegm.gov.tr adresinden de temin edilebileceği,
bildirilmektedir.
Ayrıca KEGM’nin web sayfası duyurular bölümünde, yapılan çalışma sonunda hizmetlerin kalitesinin arttırılması iş ve işlemlerin kolaylaştırılması, verimliliğin gözetilmesi ve Kamu İktisadi Kuruluşu olarak zararına hizmet verilmemesi ilkesi gözetilerek yeni tarife hazırlandığı, yeni tarifede bazı indirimlere yer verilmezken, uygulamanın anlaşılır ve eşitlikçi olması açısından yeni uygulamalara da yer verildiği belirtilmektedir."

Tarife ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi artık tebligat gönderilmeyecek olmasıdır. Bu nedenle donatanlar/acenteler hizmet aldıkları günün döviz kuru üzerinden hizmet bedellerini 8 gün içinde Kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu sürelerin aşılması halinde tarifede belirtilen gecikme zammı ilave edilecektir. Bu nedenle hizmet bedellerinin zamanında ödenmesi konusuna özellikle dikkat edilmesi gereklidir.

Etap sürelerinin arttırılması, Planlı/plansız eskort tanımı getirilerek Römorkör hizmetlerinin yoruma dayanmadan hesaplanabilir olması, eskort hizmetlerinde 1 saati aşan sürelerin değerlendirilmesin de saatin 4’de birinin kullanılması, Tehlikeli yük kavramının tüm gemilere şamil hale getirilmesi gibi yenilikler mevcut olup ekteki tarifenin tamamının tetkikinde yarar görülmektedir.

YENİ TARİFE (www.kegm.gov.tr sayfalarından alıntıdır)

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi i

Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi

S.No Başlık Sayfa

1 GENEL ESASLAR 1

1.1 Amaç 1

1.2 Kapsam 1

1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 1

1.4 GENEL HÜKÜMLER 3

1.4.1
Hizmet Taleplerinin Karşılanması 3

1.4.2 Tarife Ölçüleri Tayini 4

1.4.3 Sorumluluk 4

1.4.4 Ücretler 4

1.5
UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 5 2 LİMAN HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI 5

3 TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA

ESASLARI

7

3.1
Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar 7

3.2 Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar 84

DİĞER HİZMETLER 8

4.1 Sorumluluk 8

4.2
MAKİNESİZ DENİZ VASITALARININ KİRASI 8

4.2.1 Yüzer Vinç Kiralama Ücreti 8

4.2.2
Şat, Duba ve Klape Kiralama ücreti 9

4.3 DALGIÇ VE BALIKADAM HİZMETLERİ 94.4

YAT, KATAMARAN VE TRİMARANA VERİLEN HİZMETLER 9

5 YÜRÜRLÜK 9

T.1.1
KILAVUZLUK HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU 11

T.1.2 RÖMORKÖR HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU 11T.1.3

PALAMAR HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU 11

T.2 LİMAN DIŞINDA KILAVUZLUK HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU 11T.3

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ÜCRET TABLOSU 12

T.4 MAÇUNA VE TARAK GEMİSİ KİRALAMA ÜCRET TABLOSU 12T.5

MAKİNESİZ DENİZ VASITALARI KİRALAMA ÜCRET TABLOSU 12 T.6 DALGIÇ VE BALIKADAM HİZMETİ ÜCRET TABLOSU 12

T.7 YATLARA VERİLEN HİZMETLERİN ÜCRET TABLOSU 12

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 1/12

1.GENEL ESASLAR

1.1 Amaç

Bu Tarifenin amacı: Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarda belirtilen esaslar dâhilinde, Kuruluşun yetkilendirildiği/yetkilendirileceği yerlerde verilecek kılavuzluk, römorkaj ve bu tarifede belirtilen diğer hizmetlerin uygulama koşullarını ve ücretlerini düzenlemektir.

1.2 Kapsam

Bu Tarife Kuruluşun yetkilendirildiği/yetkilendirileceği yerlerde verilecek kılavuzluk, römorkaj ve bu tarifede belirtilen hizmetleri kapsar.

1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu tarifede geçen:

1.3.1 Kuruluş:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü (KEGM),

1.3.2 Gemi:

Denizde kürekten başka bir güçle hareket eden her türlü aracı,

1.3.2.1 Yolcu ve Feribot Gemileri:

12 den fazla yolcu, yük veya araç taşımaya mahsus gemileri,

1.3.2.2 Car Carrier Gemiler:

Binek aracı taşımaya mahsus gemileri,

1.3.2.3 Ro-Ro Gemileri:

Yolcu ve yük taşımaya mahsus, kendinden müteharrik olan veya olmayan, tekerlekli araçlar  üzerindeki her türlü yüklerin yükletilip boşaltıldığı gemileri,

1.3.2.4 Konteyner Gemileri:

Uluslararası Standartlar Örgütünce (ISO) kabul edilen tip ve ölçülere uygun şekilde hususi, dayanıklı ve özel tertibatlı yükleri taşımaya mahsus gemileri,

1.3.2.5 Diğer Gemiler:

1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 ve 1.3.2.4 bentler dışında kalan gemileri,

1.3.3 Deniz Vasıtası:

İş bu tarifedeki hizmetlerde kullanılan römorkör, kılavuz botu, palamar botu, şat, duba, yüzer vinç ve benzeri her türlü makineli ve makinesiz araçları,

1.3.4 Gemi şiftingi:

Görülecek lüzum üzerine geminin yerinin değiştirilmesini,

1.3.5 Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemi:

IMO’nun IMDG kodu sınıf 3 yükleri taşıyan tankerler ile IMO’nun IMDG kodu kurallarına göre1-2-5.1-5.2-6.2 ve 7 sınıflarında tanımlanan yükleri taşıyan veya tehlikeli gazlardan  arındırılmamış tüm gemileri,

1.3.6 Daimi Depozito:

Belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete karşılık olmak üzere verilen belirli bir para veya banka teminat mektubunu,

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 2/12

1.3.7 Gün:

Bir takvim gününü, (gün kesirleri tam gün sayılır)

1.3.8 Saat:

Altmış dakikalık zaman dilimini, (saat kesirleri tam saate iblağ edilir.)

1.3.9 Planlı Eskort (Refakat) Hizmeti:

Önceden planlanarak geminin yanında hazır bulunma ve gereğinde çekilmesi/itilmesini,

1.3.10 Plansız Eskort (Refakat) Hizmeti:

Önceden talep edilmemiş veya İdare ve/veya Gemi Trafik Hizmetlerinin talimatı ile geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi/itilmesini,

1.3.11 Cer (Çekme) Hizmeti:

Geminin ve deniz vasıtalarının çekilmesini,

1.3.12 Kılavuzluk Hizmeti:

Gemilere kılavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti,

1.3.13 Römorkaj Hizmeti:

Limanda geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi/itilmesini

1.3.14 Türk Boğazları:

İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,

1.3.15 Palamar Hizmeti:

Gemilere verilen halat bağlama-çözme hizmetini,

1.3.16 Gemi Trafik Hizmetleri (GTH):

İstanbul ve Çanakkale Gemi Trafik Hizmetlerini,

1.3.17 GRT

Geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini,

1.3.18 Deplasman Ton

Harp gemilerinin tonilatosunu,

1.3.19 İdare:

Denizcilik Müsteşarlığını,

1.3.20 IMO:

Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

1.3.21 IMDG Kod:

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

1.3.22 Bekleme:

Kuruluştan kaynaklanmayan nedenlerle; römorkaj hizmetlerinde deniz araçlarının ana makinesi çalıştırılmadan bekletilmesi halinde geçen süreleri, kılavuzluk hizmetlerinde ise iş yapılmadan  beklenen süreleri,

1.3.23 SP2 Raporu:

Türk Boğazlarına girişten 2 saat veya 20 mil kala (hangisi önce gerçekleşirse) GTH’a verilen

raporu

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 3/12

İfade eder.

1.4 GENEL HÜKÜMLER

1.4.1 Hizmet Taleplerinin Karşılanması

Bu tarifede belirtilen hizmetler için 24 saat önceden hizmet talebinde bulunulması esastır. Sözle  veya telefonla yapılan taleplerin, talebi takip eden iki saat içinde yazı ile teyidi şarttır. İptal veyaerteleme taleplerinin limanda hizmete başlanmadan 2 saat, boğaz geçişlerinde ise SP2 Raporu  verilmesinden önce yazılı bildirilmesi şarttır.

Ancak; limanda yükleme veya boşaltma yapan gemilerin işi bittikten sonra kalkış için kılavuz ve/veya römorkör talebinde bulunmasına rağmen yasal engeller sonucu Liman Başkanlığı ve/veya  mahalli merciler tarafından kalkışına izin verilmez ise iki saatlik süre uygulanmaz ve hizmet başlamamışsa talep iptal edilir. İptal edilen taleple ilgili ücret alınmaz. İhtiyari kılavuz taleplerinde, her türlü yazılı hizmet talep beyanları taahhütname niteliğinde kabul  edilir, hizmet geminin yanında gemi kaptanınca kabul edilmezse hizmet yapılmışçasına ücret alınır.İş isteğinin zamanında yapılmamasından dolayı doğa

bilecek bütün sorumluluklar istek sahiplerine  aittir.

1.4.2 Tarife Ölçüleri Tayini

Gemilere ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası  Sözleşmesi (International Convention Of Tonnage-1969) nin gros tonilato esaslarına göredüzenlenen tonaj sertifikalarındaki değerler, kabotaj hattında çalışan gemiler için ise Milli Tonaj Ölçüm Esaslarına göre verilen tonilato belgelerindeki değerler esas alınır.

Tonaj sertifikalarında değişik GRT değeri olan gemilerde en büyük GRT değeri esas alınır.

Ancak; IMO’nun üstü açık konteyner gemilerinin dizayn ve imalatını özendirmek amacıyla  tasarlanan TM5/GRC4 genelgesine istinaden, bu gemilere münhasır olmak üzere; 1969 Tonaj sertifikalarında ki düşürülmüş GRT değeri esas alınır.

1.4.3 Sorumluluk

Donatan, gemi kaptanı, acenteler ile bunların temsilcileri veya namlarına hareket edenlerin; yürürlükteki mevzuat ve bu tarifede belirtilen usul ve esaslara uymamalarından veya kusurlu

hareketlerinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir.

Hizmet talep ve takip eden acenteler, kaptan ile bunların temsilcileri veya namlarına hareket edenler, tarife gereği tahakkuk edecek tüm ücretleri ödeme hususunda donatanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Bu tarifede hüküm bulunmayan hallerde Büyük Britanya (U.K.) Standart Römorkaj Şartları hükümleri geçerlidir.

1.4.4 Ücretler

1.4.4.1 Esas Ücretler:

Hizmetlere ait esas ücretler iş bu tarifenin esas ücret tablolarında gösterilmiştir. Tarifenin uygulanışında hükümleriyle, esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teşkil eder. İlaveli veya indirimli ücret uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır.

Bir hizmet için birden fazla farklı indirim öngörülmüş ise indirimlerden yalnızca en yüksek olanı  uygulanır. Yine bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise yalnızca biri uygulanır.Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları  arasındaki (+, - ) fark esas ücrete uygulanır.

1.4.4.2 Ücret Birimi:

Bu tarifedeki hizmetlere ilişkin ücretlerin birimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dolarıdır.

Bu ücretler hizmetin bittiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca uygulanan günlük ABD Doları döviz alış kuru üzerinden tahakkuku yapılarak Türk Lirası karşılığı alınır.

1.4.4.3 Ücretlerin Ödenmesine ilişkin Esaslar: 1.4.4.3.1 Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, şamandıralara ve mendireklere bağlanmalarında, demirlemelerinde, kıçtan kara  olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde (Şifting); hizmetin ait olduğu tabloda belirtilen esas ücreti üzerinden hesaplanacak meblağın %10 fazlası ile birlikte, hizmete başlamadan evvel teminat olarak verilmesi esastır.

Özel geçiş kurallarına tabi geçişler ile İstanbul liman hudutları içinde yanaşma-kalkma yapan gemilerin boğaz geçişleri, makineli-makinesiz deniz vasıtaları kiralamaları, dalgıç ve balık adam hizmetlerinde bu maddenin 1’inci bendi hükümleri uygulanır.

Teminat miktarının hesaplamasında varsa indirimli ve ilaveli ücretler ile bekleme ücretleri de dikkate alınır.

Bu bentteki ödeme hallerinde bildirime gerek kalmaksızın mahsup işlemi; tahakkuk tarihinden itibaren en geç 8 gün içerisinde yapılır.

1.4.4.3.2 Yukarıda 1.4.4.3.1’inci maddede sayılanlar dışındaki hizmetlerde; bildirime gerek kalmaksızın hizmetin son bulduğu tarihinden itibaren en geç 8 gün içerisinde hizmet ücretinin ödenmesi zorunludur.

1.4.4.3.3 İdare ve/veya idare adına hareket edenlerin talimatı ile verilen hizmetlerin ücretleri ödenmeden geminin kalkışına müsaade edilmez.

1.4.4.3.4 Bu tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi halinde bu tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa günün ekonomik koşulları dikkate alınarak ücret tespit edilir.

1.4.4.4 Resmi kuruluşlara verilen hizmetlerin ücretleri:

Kamu kurum ve kuruluşları ile Hükümetler arası ikili anlaşmalar uyarınca talep edilen hizmetler yazılı iş isteği üzerine yerine getirilir ve buna ait ücretler hizmetin bitimini takip eden ay içinde tahsil edilir.

1.4.4.5 Ücretlerin ödenmemesi, geç ödenmesi:

Hizmetlerden dolayı tahakkuk ettirilen ücretleri ödememiş olanların müteakip hizmet talepleri, Kuruluşa olan borçları tamamen ödenmedikçe yerine getirilmez. İş bu tarifede belirlenen süre içerisinde ücretlerin ödenmemesi halinde, ücretler hizmetin bittiği tarihinden itibaren ilk 30 (Otuz) gün için %25 (Yirmibeş) ve takip eden her 30 (Otuz) gün için de; % 1,40 (birkırk) ilaveli olarak tahsil edilir.

Resmi kuruluşlara verilen hizmetlerde faturanın gönderilmesini takip eden 30 (Otuz) gün içinde ödeme yapılmaması halinde, ücretler takip eden beher 30(otuz) gün için %1,40 (birkırk) ilaveli  olarak tahsil edilir.

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 5/12

Yukarıda belirtilen ödeme sürelerinin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre takip eden  ilk iş günü tamamlanır.

1.4.4.6 Fazla alındığı belirlenen ücretlerin iadesi:

Fazla ücret tahsil olunduğu yolunda iddiada bulunulması halinde hizmetin bittiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yazılı olarak Kuruluşa başvuruda bulunulması zorunludur.

1.4.4.7 Yanlış Beyan

İş bu tarifede belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan işlemlere esas olacak bilgi, beyan ve bilumum evrakın herhangi bir şekilde gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi halinde eylemin kasıtlı olup olmadığına bakılmaksızın esas ücret tablosundaki ücret % 100 ilaveli olarak tahsil edilir.

1.4.4.8 Daimi depozito:

Şekli Kuruluşça belirlenecek teminat mektubu veya paradır.

1.5 UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

1.5.1 Hizmetlerin 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunda belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

1.5.2 Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemilere verilen hizmetler:

Tehlikeli yük taşıyan gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %30, açık denizde akaryakıt depolamak amacıyla konuşlandırılan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arındırılmamış tankerlere verilecek, kılavuzluk ve römorkör hizmet esas ücretleri ise %50 ilaveli olarak alınır.

Hizmete başlanmadan önce 24 saat içinde alınmış Gasfree Sertifikası bulunması halinde tarife esas ücretleri uygulanır.

2. LİMAN KILAVUZ VE RÖMORKAJ HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI:

2.1 İstanbul Limanında: Karaköy, Salıpazarı, Haydarpaşa, Sarayburnu, Dolmabahçe şamandıra ve demir mahalli ile Haliç’te verilen kılavuzluk hizmetlerine T.1.1, römorkör hizmetlerine ise T.1.2 tablolarındaki esas ücretler uygulanır. İstanbul Liman hudutları içindeki diğer rıhtım, iskele ve tesislerde ise esas ücret %100 ilaveli olarak alınır.

2.2 Diğer Limanlarda: İç ve Orta Limanda verilen kılavuzluk hizmetlerine T.1.1, römorkör hizmetlerine ise T.1.2 tablolarındaki esas ücretler uygulanır. Bu limanların dış liman sahalarında verilen hizmetler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alınır.

2.3 Hizmetlerin Başlama ve Bitimi:

Kılavuzluk hizmeti kılavuzun gemiye çıkması, römorkör hizmeti ise römorkörün geminin yanına  varması ile başlar ve bunların gemiden ayrılmaları ile sona erer.

2.4 İptal edilen hizmetlerin ücretlendirilmesi:

1.4.1 Maddesine göre hizmet talebi zamanında iptal edilmediği takdirde esas ücretin % 50 si alınır. Başlayan hizmetlerin iptal edilmesi durumunda esas ücret tam olarak alınır.

Kuruluştan kaynaklanan sebeplerle verilemeyen veya zamanında iptal edilen hizmetlerin ücreti alınmaz.

2.5 Arızalı Gemilere verilen Kılavuz ve Römorkör Hizmeti Ücreti:

Kendi pervanesi ile hareket edemeyen veya dümenindeki arızadan veya herhangi bir sebepten dolayı manevra yapamayan gemilere verilen kılavuzluk ve römorkör hizmeti ücreti %100 ilaveli  olarak alınır.

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 6/12

2.6 Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu:

Gemilerin uymakla yükümlü oldukları Kılavuz / Römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

Mevzuatta öngörülen çekme kuvvetlerinde römorkör tefrik edilememesi ve/veya istenen çekme gücünün çeşitli çekme kuvvetindeki römorkörlerle sağlanması durumunda, ücretlendirme  öngörülen römorkör sayısı ve/veya kuvveti baz alınarak yapılır.

Liman tüzük, yönetmelik ve talimatlarında GRT ve deplasman tonları belirtilen gemiler limana giriş ve çıkışlarında ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde kılavuz ve römorkör almak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemiler için esas ücretler %100 ilaveli olarak  alınır.

Ancak; hava muhalefeti nedeni ile geminin kılavuz ve römorkör almadan kendi imkanları veya  Kuruluşun imkanları ile rıhtım, şamandıra, tesisler veya iskelelerden kalkması ve bilahare kalktığı yere yanaşması, kalktığı yere tekraren yanaşması mümkün olmadığı takdirde ise liman hudutlarıdâhilinde Liman Başkanlığınca uygun görülen bir başka rıhtıma yanaşması halinde ve hava  muhalefetinin de T.C Çevre Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla esas ücretleri %50 indirimli uygulanır.

2.7 Demir Yeri Gösterme Ücreti:

Demir yeri gösterme, demirleme ve demirden kaldırma hizmetleri için kılavuzluk hizmeti  verilmesi halinde her hizmet için ilgili ücret tablosunda gösterilen esas ücret alınır.Bu hizmetin rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılma hizmetlerinin devamı olarak yerine  getirilmesi halinde demirleme ile demirden kaldırma ücretleri alınmaz.

2.8 İzmir Limanı’nda, Yenikale, Pelikan, Kösten, Urla’dan İzmir’e ve mukabili Kılavuzluk Hizmetleri için T.1.1 tablosundaki hizmet ücreti tahsil edilir.

2.9 Türk Bayraklı Okul, Harp ve Araştırma Gemileri:

Türk bayraklı okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz.

2.10 Bekleme Ücreti:

2.10.1 Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapılması halinde:

a) Kılavuzluk hizmetlerinde yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme ücreti alınır.

b) Römorkör hizmetinde de yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme süresi kadar T.3  tablosuna göre bekleme ücreti alınır.2.10.2 Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda

hizmetin yapılmaması halinde:

a) Kılavuzluk h
izmetine ait esas ücretin % 50 si ile bekleme ücretinin tamamı alınır.

b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50’si ve ayrıca T.3 deki bekleme ücreti alınır.

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alınmaz. Bir saati aşan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alınır. Kuruluş, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdiği vasıta ve personeli 1  saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde başka hizmet taleplerini yerine

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 7/12

getirmeye yetkilidir.

2.11 İkmal Yapan gemiler:

Gemilerin, akaryakıt, su ve kumanya gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, liman, rıhtım ve iskelelere yanaşma ve kalkmalarında verilecek kılavuzluk hizmetleri esas ücretleri %50 indirimli uygulanır.

2.12 Palamar hizmeti:

Gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır. Kalkışta ikinci sefer için alınmaz.

3 TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN

UYGULAMA ESASLARI:

3.1 Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

3.1.1 T.2 Tablonun 2 ve 3’üncü sırasında belirtilen hizmetler bir etaptır. Bir etap, İstanbul  Boğazında 3 saat, Çanakkale Boğazında 5 saat, Marmara geçişinde 10 saattir. Etap sürelerini aşan her saat ve kesiri için; etap ücretinin etap süresine bölünmesi ile bulunan ücret üzerinden hesaplanarak etap ücretine ilave olarak alınır. Etaplar kılavuzun gemiye çıkışı ile başlar ve inişi ile biter.

Kılavuzun herhangi bir sebeple varış noktasından evvel bırakılması halinde hizmet tam olarak yapılmış sayılır. İkinci bir kılavuz talebi halinde ayrıca bir hizmet ücreti alınır.

3.1.2 Türk Boğazlarında Durdurulan Gemiler:

Türk Boğazlarından uğraklı veya uğraksız geçişleri esnasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve/veya adli makamların talimatları doğrultusunda gemide arama ve kontrol yapmak amacıyla veya liman Başkanlığı veya GTH tarafından boğaz trafiğinin geçici bir süre askıya alınması nedeni ile demirletilen gemilere zorunlu olarak verilecek ek kılavuzluk hizmetleri; bekleme, demirleme ve demirden kaldırma için ücret alınmaz.

3.1.3 İlave Geçiş Kurallarına Göre Verilen Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar;

1. Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m’den büyük yedekli gemilerin kılavuzluk etap ücretleri %100 ilaveli olarak alınır.

2. İstanbul boğazı için hava çekimi 54-58 metre olan gemiler ile Türk boğazlarından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz  arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının gros tonilato hesaplaması; su altında kalan en, boy, derinlik çarpımı (M3) üzerinden yapılarak, kılavuzluk etap ücretleri %200 ilaveli olarak alınır.

3.1.4 Tersaneye giden gemiler:

Marmara denizi içinde konuşlu tersanelere tamir- bakım maksadı ile giriş-çıkış yapan, bu  tersanelerde inşa edilen gemiler ile yüzer vinç, platform ve benzeri deniz vasıtalarına Türk Boğazlarında verilecek kılavuzluk hizmetleri esas ücreti % 50 indirimli uygulanır.

3.1.5 Yedekli Geçiş Yapan Gemilere ait Kılavuzluk Ücretleri:

Türk Boğazlarındaki yedekli geçişlerde verilecek kılavuzluk hizmet ücreti, çeken ve çekilen  geminin toplam GRT’ si üzerinden hesaplanır.

3.1.6 Rıhtıma Alınacak Gemiler:

Haliç, Karaköy, Sarayburnu, Haydarpaşa’da rıhtım ve iskelelere yanaşacak, Dolmabahçe’de demirleyecek ve şamandıraya bağlayacak gemilerin buralara alınmaları; İstanbul Boğazı güney  girişi demirleme yerleri sınırlarından başlatıldığı takdirde Boğaz geçiş veya bir noktadan diğerine geçiş ücreti alınmaz.

3.2 Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar

3.2.1 Kiralanan deniz vasıtaların, kiralamanın amacı ve kapsamı dışında kullanılması Kuruluşun kabulüne vabestedir.

3.2.2 Planlı ile plansız eskort (refakat) hizmet ücretleri T3 tabloda belirlenen esas ücretler üzerinden yapılır. Her halükarda en az 1 saatlik ücret tahsil edilir. Bir saati aşan sürelerde beher 15  dakika ve kesirleri için ayrıca ücretin dörtte biri tahsil edilir.

3.2.3 Eskort (refakat) hizmetinin planlı olabilmesi için SP2 Raporundan önce veya Liman/demir  yerinden kalkmadan önce talebinin yapılmış olması gereklidir.3.2.4 Makineli deniz vasıtalarının kira ücreti, bunların bağlama yerinden ayrıldığı saatten tekrar  bağlama yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak bu süre içinde Kuruluşun kusuru yüzünden kaybedilen süreler ücretin hesabında dikkate alınmaz.3.2.5 Makineli deniz araçlarının makinesini çalıştırmadan beklemeleri halinde T3 tabloda  belirlenen bekleme ücreti alınır.

3.2.6 Yedekli geçişlerde raporda öngörülen çekme kuvvetlerinde römorkör tefrik edilememesi ve/veya istenen çekme gücünün çeşitli çekme kuvvetindeki römorkörlerle sağlanması durumunda, ücretlendirme raporda öngörülen römorkör sayısı ve/veya kuvveti baz alınarak yapılır.

3.2.7 İlave Ücretler

1. Türk Boğazlarında geçiş esnasında makine arızası yapan gemilere verilen eskort hizmetleri% 50 ilaveli olarak alınır (Kurtarma yardım halleri hariç). 2. Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m’den büyük yedekli gemilerin römorkör saat ücretleri %200 ilaveli olarak alınır.

3. İstanbul boğazı için hava çekimi 54–58 metre olan gemiler ile Türk boğazlarından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz  arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının römorkör saat ücretleri %300 ilaveli olarak alınır.

4. DİĞER HİZMETLER

Kiralanan deniz vasıtalarının, kiralamanın amacı ve kapsamı dışında kullanılması Kuruluşun kabulüne vabestedir.

4.1 Sorumluluk:

Kiralanan deniz vasıtası kiralayana tahsis edildiği andaki durumu gerektiğinde bir tutanakla tespit  edilir. Kiralanan deniz vasıtasında kiralama süresi içinde meydana gelebilecek her türlü kayıp, hasar ve sair zararın sorumluluğu kiralayana aittir.

4.2 MAKİNESİZ DENİZ VASITALARININ KİRASI

4.2.1 Yüzer Vinç Kiralama Ücreti:

4.2.1.1 24 saati geçmeyen kiralamalarda vasıtaların bağlama yerinden ayrıldığı saatten tekrar bağlama yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak, Kuruluşun kusuru yüzünden bu  süre içinde hizmet yapılmayan süreler ücretin hesabında dikkate alınmaz.

4.2.1.2 24 saati geçen kiralamalarda ise vasıtaların fiili çalışma süreleri beher gün için 8 saatten az olmamak üzere ve çalışma mahalline bağlama yerinden geliş ve iş bitiminden sonra bağlama  yerine dönüş süreleri bir defa hesaplanmak suretiyle kira ücreti tespit edilir

KEGM Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi 9/12 Esas ücrete, kullanılan her çeşit eçhize ile personel ücretleri ve güverteye konan eşya (tehlikeli eşya hariç) taşınması dâhil olup, aracın çekilmesi (cer) hariçtir.

4.2.1.3 Bir kiralama için en az ücret, 4 saatlik ücretten az olamaz.

4.2.1.4 Yüzer vincin talep edilen iş yerine götürülmesi için İstanbul Haliç köprülerinden geçirilmesi halinde ödenecek köprü geçiş ücreti ayrıca alınır.

4.2.1.5 Yüzer vincin Liman hudutları dışındaki hizmetler için kiraya verilmesi halinde esas  Ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

4.2.2 Şat, Duba ve Klape Kiralama Ücreti

4.2.2.1 Cer istenmesi halinde ilaveten ücretlendirilecektir.

4.2.2.2 Makinesiz deniz vasıtaları için bir kiralama hizmetinde birden fazla makineli deniz vasıtası ile cer hizmeti yapılması halinde, ücret tahakkuku beher hizmet süreleri toplanarak yapılır, toplamda kesir varsa tama iblağ edilir.

4.2.2.3 Kiralama süresi 1 günden az olamaz.

4.3 DALGIÇ VE BALIKADAM HİZMETLERİ

4.3.1
Esas ücretlere, dalgıç, balıkadam ve yardımcı personel hizmetleri dahil, ulaşım ve gerekirse  deniz aracı tefriki hariçtir.4.3.2 Dalgıç ve balıkadam ücretleri, dalgıç ve balıkadamın iş yerinden ayrılıp tekrar iş yerine  döneceği saate kadar geçen süre için alınır.

4.3.3 Dalgıç ve balıkadam hizmetlerinin liman hudutları dışında talep edilmesi halinde esas ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

4.3.4 Dalgıç ve balıkadam hizmet ücretleri, liman hudutları dâhilinde 4 saat, liman hudutları  dışında 8 saatten az olamaz.4.3.5 Video çekimi yapmak üzere, dalgıç ve balıkadam hizmeti talep edilmesi halinde, 1 saat için  250 ABD doları ücret alınır. Tahakkuka esas hizmet ücreti, liman hudutları içinde 4 saat, liman hudutları dışında ise 8 saatten az olamaz.

4.3.6 Münhasıran denizden ceset çıkarmak için verilen dalgıç ve balıkadam hizmetlerinden ücret alınmaz.

4.4 YAT, KATAMARAN VE TRİMARANA VERİLEN HİZMETLER

4.4.1
Kılavuzluk ve Römorkör ücretlerine teknelerin rıhtım ve iskelelere yanaşma ve  ayrılmalarında kullanılan kılavuz, servis motoru, morinbot, römorkör ücretleri dâhildir ve maktuen bir defa uygulanır.(Teknelerin 7gün içinde rıhtım ve iskelelerden ayrılarak tekrar gelmeleri halinde ayrıca bir ücret alınmaz.)

4.4.2 Yat, katamaran, trimaran ve benzerleri de bu tarife hükümlerine tabidir.

5. YÜRÜRLÜK

Bu tarife 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarifede olmayan ve daha önce uygulanmakta  olan diğer tüm uygulamalar yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yorumlar (0)
26
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü