Türk Uluslararası Gemi Sicilinde Değişiklik yapıldı

Bugün tarihli Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda bazı değişiklikler yapıldı.

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde Değişiklik yapıldı

Bugün tarihli Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün yayınlanan Kanun'un 47. ve 48. Maddelerinde yer alan hükümlere göre; "Gemi" tanımlamasına Özel Maksatlı ve Özel Yapılı Gemiler de eklenerek bu gemilerin tanımının yapıldığı I bendi kanuna eklendi. Buna göre; "Özel Maksatlı ve Özel Yapılı Gemiler, "Tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçları" olarak tanımlandı ve bu araçlar da TUGS ile tanımlanan GEMİ sınıfı kapsamına alındı. 

Yine aynı kanunun 12. maddesi 2. Fıkrasına eklenen bir cümle ile, "Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar" hükmünün;  gemi ve yatların, devir nedeniyle Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile geçişi aşamasında da uygulabilmesi sağlandı. 

Madde 48 ile eklenen Geçici Madde ile de, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kanun kapsamında tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında bulunmamasına rağmen Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş olan (sicilden terkin edilmiş olanlar dâhil) gemi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez" denilerek emi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına vergi tarhiyatı yapılması önlenmiş oldu.

Bugün yayınlanan 20/8/2016 tarih ve 6745 Sayılı kanunun ilgili 47. ve 48. maddeleri şöyle:

MADDE 47 –
 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 


a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri,”
“ı) Özel maksatlı ve özel yapılı gemi: Tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını,”
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde bulunan “edilecek” ibaresi “edilen” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu hüküm gemi ve yatların, devir nedeniyle Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile geçişi aşamasında da uygulanır.”
MADDE 48 – 4490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kanun kapsamında tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında bulunmamasına rağmen Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş olan (sicilden terkin edilmiş olanlar dâhil) gemi, yat, özel maksatlı ve özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2016, 17:36
YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176