banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Türk Bayraklı Gemilere Yabancı Çalıştırma İmkanı

Resmi Gazetede bugün yayınlanan "Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ne gibi değişiklikler getiriyor?

GÜNCEL 28.05.2010, 15:00
8877
Türk Bayraklı Gemilere Yabancı Çalıştırma İmkanı

Türk Bayraklı Gemilere Yabancı Çalıştırma İmkanı

Bu gün yayınlanan resmi gazetede gemi adamları yönetmeliğinde değişiklik ile yabancılar Türk bayraklı gemilerde çalışma imkanı açıldı.

Artık yabancılara türk yeterlilikleri verilebilecek. Türk zabitlerine yeni rekabetciler geldi.

Armatörlerin pazarlık şansı arttı.

Ayrıca 2 yıllık myo mezunlarına belli şartları saglamarı durumunda uzak yol ehliyet  kapısı açıldı.

Yapılan yeni düzenleme ile gerek Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerden aldıkları, gerekse Yabancı uyrukluların sahip oldukları yeterlik belgeleri, belli kriterleri karşılamaları halinde, İdarece tanınacak. Bu kriterler şunlar:
 a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,
 b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,
 c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında tam metni yayınlanan yönetmelik değişikliklerini içeren yeni yönetmelik şöyle:


YÖNETMELİK

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (24) nolu bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “64) Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemilerinin güverte bölümlerinde görev yapan balıkçı sınıfı gemiadamını,”

            MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.

             “c) Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası   c) Fishing Deck Department Rating

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 8 – Güverte sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir;

             a) Tayfalar:

             1) Gemici olmak için müracaat edenlerden;

             - İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “gemici eğitimi”ni İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,

             - En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,

             şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “Gemici sınavı”nı başarmak, şartını sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu alt bendin ikinci paragrafındakilere doğrudan, (1) nolu alt bendin birinci paragrafındakilere ise Sözleşmede belirtilen şartları karşılamaları halinde “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

             2) Usta Gemici olmak için müracaat edenlerden;

             - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

             - Gemici olarak bir yıl deniz hizmeti olmak veya en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az altı ayını, faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,

             - Pusula okumak, dümen tutmak ve dümen kumandalarının İngilizce karşılıklarını anlamak, gözcülük, dikiş ve yük istifleme gibi güverte işleri, denizde çatışmayı önleme kuralları, can filikasını kullanma, denizde can güvenliği, dahili muhabere sistemlerinin kullanılması, alarm sistemleri hakkında ve yangınla mücadele temel ilkeleri konularında bilgili olduğunu gemi kaptanı ya da gemi komutanından alınacak belgeyle belgelendirmek,

             şartlarını sağlayanlar “Usta Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Usta gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

             3) Güverte Lostromosu olmak için müracaat edenlerden;

             - Usta gemici olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi kaptanından alınacak belgeyle belgelendirmek,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış olanlardan ise; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı veya astsubay güverte sınıf okulları mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak ya da ikmal ve idari sınıf astsubay olup beş yıl görevde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,

             şartlarından birini yerine getirmek,

             - “Güverte lostromosu sınavı”nı başarmak,

             şartlarını sağlayanlar “Güverte Lostromosu” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Güverte lostromosu yeterliği ile birlikte idare tarafından “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

             b) Kaptanlar ve Güverte Zabitleri:

             1) Sınırlı Vardiya Zabiti; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT’den daha küçük gemilerde sınırlı vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

             - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya sahip olmak,

             - İdarenin öngördüğü sınırlı vardiya zabiti sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - En az ilköğretim okul mezunu olan vardiyadan sorumlu güverte sınıfı gemiadamları ile yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile üç yıllık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

             - Üç yıllık denizcilik meslek lisesi mezunu veya anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektroniği ve haberleşme bölümü mezunu olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak ve en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

             - Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programına uygun ve idarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü veya güverte ile ilgili eğitim veren meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olup, en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu”nu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Vardiya Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak liman kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla, sınavsız “sınırlı vardiya zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Bu yeterliği alan yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanlarının eski yeterlik belgeleri iptal edilmek üzere İdareye gönderilir.

             Liman kaptanı yeterliğine dayalı olarak sınırlı vardiya zabiti yeterliğini alanlar, yüz ve daha fazla yolcu taşıyanlar da dahil olmak üzere yerel trafikte düzenli sefer yapan 200 GT’den küçük yolcu ve yük gemilerinde kaptanlık yapabilirler.

             2) Sınırlı Kaptan; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT’den küçük gemilerde sınırlı kaptan olmak için müracaat edenlerden,

             - Yirmi yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü sınırlı kaptan sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu”nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak kıyı kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız “sınırlı kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             3) Vardiya Zabiti; 500-3000 GT arası gemilerde vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

             - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü vardiya zabiti sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunları ile iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

             - En az lise mezunu olmak şartıyla Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan iki yıllık kurslardan mezun olup, liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

             - Sınırlı kaptan yeterliği veya Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun kıyı kaptanlığı yeterliği ile liman seferi dışında iki yıl kaptanlık yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu idare tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu” nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarını sağlayanlar "Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol vardiya zabiti, yakınyol birinci zabiti ve sınırlı vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız "vardiya zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

             4) Birinci Zabit; 500-3000 GT arası gemilerde birinci zabit olmak için müracaat edenlerden,

             - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü birinci zabitlik sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programı ile idarenin öngördüğü İngilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ve birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup, Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu” ile birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve yedi yılı deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Birinci Zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas III, yakınyol kaptan klas IV, sınırlı birinci zabit ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız “birinci zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             5) Kaptan; 500-3000 GT arası gemilerde kaptan olmak için müracaat edenlerden,

             - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü kaptanlık sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Birinci zabit yeterliği ile iki yıl denizde birinci zabitlik yapmak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve bir yılı gemi komutanlığında olmak koşulu ile, on yılı deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas-I, yakınyol kaptan klas-II, sınırlı kaptan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip bulunanlar, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız “kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             6) Uzakyol Vardiya Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

             - Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü uzakyol vardiya zabitliği sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü ve İdarenin onayladığı A-II/1 müfredat programını uygulayan dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

             - Bir yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 ile A-II/2 müfredat programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul öğrencisi olarak altıncı sömestr sonunda A-II/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve yukarıda belirtilen oniki aylık deniz eğitimini bitirmek,

             - Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış olmak,

             - Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların, deniz ulaştırma ve işletme, deniz işletmeciliği ve yönetimi bölümlerinin lisans programından mezun olmak veya İdarenin onayladığı vardiya zabitliği yeterliğine yönelik A-II/1 müfredat programını uygulayan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya zabitliğine yönelik A-II/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol vardiya zabitliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarında, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya zabiti müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak düzeyde başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde olmak üzere toplam oniki ay süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile bitirmek,

             şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

             İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği idare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

             7) Uzakyol Birinci Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol birinci zabit yeterliği almak için müracaat edenlerden,

             - En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü uzakyol birinci zabiti sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 ve A-II/1 müfredat programını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yapmış olmak,

             - Uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını idare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Harp Okulu mezunu ve beş yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Uzakyol Birinci Zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol birinci zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

             8) Uzakyol Kaptanı; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol kaptanı olmak için müracaat edenlerden,

             -En az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası bulunmak,

             - İdarenin öngördüğü uzakyol kaptanlık sınavında başarılı olmak,

             - Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

             - Uzakyol birinci zabit yeterliği ile iki yıl birinci zabitlik yapmak,

             - Kaptan yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde veya yakın kıyısal sefer yapan 500 GT’den büyük gemilerde iki yıl en az birinci zabitlik ve bir yıl kaptanlık yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitim programı ile idarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Harp Okulu mezunu ve bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere yedi yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak,

             şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol kaptanı yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

             İdare, yukarıda belirtilen ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitimi ile İngilizce eğitimini birinci zabitlik yeterliği öncesi alanları bu eğitimden muaf tutar.

             Gördükleri eğitim nedeniyle ilk defa yeterlik belgesi alanlar, bir yıl deniz hizmeti yapmadıkça kaptan olarak görev yapamazlar.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Makine sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir.

            A) Tayfalar:

            a) Yağcı olmak için müracaat edenlerden;

            1) - İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “yağcı eğitimi”ni İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek,

             - En az ilköğretim okulu mezunu olup, askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,

            - Fakülte veya yüksekokulların kalıp, torna, tesviye, metal işleri, makine, makine ressamlığı, model, döküm, maden, metalurji, iş makineleri, elektrik, elektronik, sıhhî tesisat, soğutma iklimlendirme, elektro mekanik taşıyıcılar, hidrolik-pnömatik, motor, otomotiv, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), demir ve ısıtma, sanat enstitülerinin dökümcülük, kalıpçılık, demircilik, madencilik, tesfiyecilik, tornacılık, teknik resim, modelcilik, elektrikçilik, motorculuk, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri ve çok programlı liselerin endüstriyel döküm, kalıp, izabe, metalurji, metal işleri, hidrolik ve pnömatik teknolojisi, tesviye, makine, makine ressamlığı, mikroteknik, mekatronik, endüstriyel otomasyon teknolojileri, endüstriyel mekanik, bilgisayar destekli endüstriyel modelleme, iş makineleri, elektrik, elektromekanik taşıyıcılar, otomatik kumanda, elektronik, endüstriyel elektronik, kontrol ve entrümantasyon teknolojileri,  soğutma ve iklimlendirme, tesisat teknolojisi, motor, bilgisayar nümerik kontrol (CNC) bölümlerinden, modüler sistemle eğitim veren dört yıl süreli Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, endüstri meslek liselerinin metalurji, metal teknolojisi, makine teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, elektrik-elektronik teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, motorlu araçlar teknolojisi alanlarından mezun olmak, 

             şartlarından birini sağlamak,

             2) İdarenin öngördüğü “yağcı sınavı”nda başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Yağcı yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu paragrafın ikinci alt paragrafındakilere doğrudan, (1) nolu paragrafın birinci ve üçüncü alt  paragrafındakilere ise Sözleşmede belirtilen şartları taşımaları halinde İdare tarafından “makine vardiyası tutma belgesi” verilir.

             b) Makine lostromosu olmak için müracaat edenlerden;              1) -Yağcı olarak iki yıl deniz hizmetine sahip olmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başmühendis/başmakinistinden alınacak belgeyle belgelendirmek,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makinaları ya da elektrik programı veya astsubay makine sınıf okulları mezunu olmak ve bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmak veya makine branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başçarkçısından alınacak belge ile belgelendirmek,

             şartlarından birini sağlamak,               2) İdarenin öngördüğü “makine lostromosu sınavı”nda başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Makine Lostromosu” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Makine lostromosu yeterliği ile birlikte idare tarafından “makine vardiyası tutma belgesi” verilir.

             B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri:

             a) Sınırlı Makine Zabiti; 750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı makine zabiti olmak için müracaat edenlerden,

             1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

             2) -Üç yıl süreli denizcilik meslek lisesi, denizcilik ve su ürünleri meslek liselerinin makine veya gemi makineleri, motor meslek veya endüstri meslek liselerinin gemi makineleri, motor veya makine, gemi yapı meslek liselerinin motor, gemi makineleri veya makine montaj bölümünü, teknik liselerin motor veya makine ile dört yıl süreli ve modüler sistem uygulanan endüstri meslek lisesi, teknik lise ve çok programlı liselerin; makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ile gemi yapımı alanlarına ait programlardan mezun olmak, meslek yüksekokulları veya yüksekokullar veya fakültelerin motor, makine, gemi makineleri veya otomotiv bölümlerini bitirmek ve idarenin onayladığı eğitimi görmek ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

             - İdarenin onayladığı eğitimi veren, dört yıllık anadolu denizcilik meslek lisesi gemi makineleri bölümü, meslek yüksek okulu, yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

             - En az ilköğretim okulu mezunu, vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemiadamı olmak ve üç yıllık deniz hizmeti üzerine idarenin onayladığı eğitimi tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı dallarından veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu”nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             3) İdarenin öngördüğü “sınırlı makine zabiti” sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Makine Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz motorcusu yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız “sınırlı makine zabiti” yeterliği almaya hak kazanırlar.

             Deniz motorculuğu yeterliğine dayalı olarak sınırlı makine zabiti yeterliğini alanlar, 370 kW’den küçük ve liman seferi bölgesinde çalışan yolcu ve yük gemilerinde başmakinistlik yapabilirler.

             b) Sınırlı Başmakinist; 750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde sınırlı başmakinist olmak için müracaat edenlerden,

             1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak,

             2) - Sınırlı makine zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı dallarından veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu” nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             3) İdarenin öngördüğü “sınırlı başmakinist” sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Başmakinist” yeterliği almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak deniz makinistliği yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız “sınırlı başmakinist” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             c) Makine Zabiti; 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde makine zabiti olmak için müracaat edenlerden,

             1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

             2) - Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık anadolu denizcilik meslek liselerinin gemi makineleri bölümü mezunları ile iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

             - En az lise mezunu olmak şartıyla, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan iki yıllık kurslardan mezun olmak ve yukarıda belirtilen altı aylık deniz eğitimini bitirmek,

             - Sınırlı başmakinist yeterliği veya Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun deniz makinistliği yeterliği ile liman seferi dışında iki yıl başmakinistlik yaptıktan sonra, sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı dallarından veya astsubay makina sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu”nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             3) İdarenin öngördüğü "makine zabiti" sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar, "Makine Zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol makine zabiti, yakınyol ikinci makinisti ve sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız "makine zabiti" yeterliği almaya hak kazanırlar.

             Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek makine zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinistlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

             d) İkinci Makinist; 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinist olmak için müracaat edenlerden;

             1) - Makine zabiti yeterliği ile iki yıl denizde makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programı ile idarenin öngördüğü İngilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olup, ikinci makinistlik yeterliği için Sözleşmenin öngörülen A III/2 eğitim programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı dallarından veya astsubay makina sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup “Gemi Makineleri Kursu” ile ikinci makinistlik yeterliği için sözleşmenin öngördüğü A-III/2 eğitim programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, yedi yılı deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             2) İdarenin öngördüğü “ikinci makinist” sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar, “ikinci makinist” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol başmakinist klas-III, yakınyol başmakinist klas-IV, sınırlı ikinci makinist ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol ikinci makinist yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız “İkinci Makinist” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             e) Başmakinist; 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde başmakinist olmak için müracaat edenlerden,

             1) - İkinci makinist yeterliği ile iki yıl denizde ikinci makinistlik yapmak,

             - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olup Sözleşmede öngörülen A III/2 eğitim programı kapsamında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve bir yılı başçarkcılık yapmak koşulu ile on yılı deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmuş olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             2) İdarenin öngördüğü “başmakinist” sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar “Başmakinist” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol başmakinist klas-I, yakınyol başmakinist klas-II, sınırlı başmakinist ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip bulunanlar, sınavsız “başmakinist” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             f) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti; 3000 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinisti olmak için müracaat edenlerden,

             1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

             2) - Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

             - Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 ile A-III/2 müfredat programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul öğrencisi olarak altıncı sömestr sonunda A-III/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve yukarıda belirtilen altı aylık deniz eğitimini bitirmek,

             - Deniz Harp Okulu mezunu olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmak,

             - Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin lisans programından mezun olmak veya İdarenin onayladığı makine zabitliğine yönelik A-III/1 müfredat programını uygulayan iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya makinistliğine yönelik A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol vardiya mühendisliği/makinistliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşunda, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya makinistliği müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak şekilde başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile bitirmek,

             şartlarından birini sağlamak,

             3) İdarenin öngördüğü "uzakyol vardiya mühendisi/makinisti" sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar, "Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir.

             İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği idare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde yapılır.

             g) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti; 3000 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olmak için müracaat edenlerden;

             1) -A-III/2 ile A-III/1 müfredat programını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya mühendisliği yeterliği ile iki yıl denizde vardiya mühendisliği yapmış olmak,

             - Uzakyol vardiya mühendisi/makinisti yeterliği ile iki yıl denizde vardiya mühendisliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programını idare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

             - Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmak ve beş yıl makine deniz hizmeti olmak,

             şartlarından birini sağlamak,

             2) İdarenin öngördüğü “uzakyol ikinci mühendisi/makinisti” sınavında başarılı olmak,

             şartlarını sağlayanlar, “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

             Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol ikinci mühendisi/makinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir.

             h) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti; 3000 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol başmühendisi/başmakinisti olmak için müracaat edenlerden;

             1) -Uzakyol ikinci mühendisi/makinisti yeterliği ile iki yıl denizde ikinci mühendislik/ makinistlik yapmak, 

             - Başmakinist yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde veya yakın kıyısal seferde 750 kW’den büyük gemilerde iki yıl en az ikinci makinistlik ve bir yıl başmakinistlik yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 eğitim programı ile idarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak, 

             - Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmak ve bir yılı başçarkçılık olmak üzere yedi yıl makine deniz hizmetine sahip olmak, 

             şartlarından birini sağlamak, 

             2) İdarenin öngördüğü “uzakyol başmühendisi/başmakinisti” sınavında başarılı olmak, 

             şartlarını sağlayanlar, “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti” yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

            Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol başmühendisi/başmakinisti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, bu Yönetmeliğe göre sınavsız yeniden düzenlenir. 

             İdare, yukarıda belirtilen A-III/2 eğitimi ile İngilizce eğitimini ikinci makinistlik yeterliği öncesi alanları bu eğitimden muaf tutar. 

             Gördükleri eğitim nedeniyle ilk yeterlik belgesi alanlar bir yıl deniz hizmeti yapmadıkça başmakinist olarak görev yapamazlar.” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “2) Aşçı; 18 yaşını tamamlamak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak şartıyla, mesleği ile ilgili olarak altı aylık bonservis ibraz eden kişilere, İdare tarafından “Aşçı” yeterliği verilir.” 

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nolu alt bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

             MADDE 12 – Balıkçı sınıfı gemiadamları yeterlikleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmet süresi ile ilgili ve diğer koşullar aşağıda gösterilmiştir.

             a) Balıkçı Gemisi Kaptanı; balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler, 

             1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

             2) Aşağıdaki, 

             - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,

             - Usta gemici olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Güverte lostromosu olarak bir yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlanma bölümleri mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak, 

             şartlarından birini yerine getirmek, 

             3) İdarenin öngördüğü “balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak, 

             şartlarını sağlayanlar, “Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

             b) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı; açık deniz balıkçı gemisi kaptanı olmak için müracaat edenler, 

             1) Yirmi yaşını bitirmiş olmak, 

             2) Aşağıdaki, 

             - Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak dokuz yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Usta gemici olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Güverte lostromosu olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

             - Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak, 

             - Balıkçı gemisi kaptanı olarak iki yıl deniz hizmeti olmak, 

             şartlarından birini yerine getirmek, 

             3) İdarenin öngördüğü “açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavı”nı başarmak, 

             şartlarını sağlayanlar “Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

             c) Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat edenler, 

             1) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “balıkçı gemisi tayfası denizde güvenlik eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak ve ayrıca “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başarmak, 

             şartını sağlayanlar “balıkçı gemisi güverte tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

             2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden muaf tutulur. Bununla birlikte, bu yeterliği almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur.” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “e) Deniz Kuvvetlerinden veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subaylardan uzakyol kaptanı veya uzakyol başmakinisti yeterliğine sahip olup, hücumbot tipi gemilerde bir yıl komutanlık ya da başçarkçılık yapanların, kişisel başvurularına ve “görev servis belgesi”ne dayalı olarak gemiadamı yeterlik belgesine ayrıca “YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU GEMİSİ KULLANABİLİR” ifadesi yazılır.” 

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

             “Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek  belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.” 

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

             “Tayfa sınıfı gemiadamları sınavları ile balıkçı gemisi güverte tayfası sınav komisyonları, sınavın yapıldığı bölgedeki bölge müdürlüğü temsilcisi ile bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardan birinin sınavın yapıldığı bölgede görev yapan temsilcisinden oluşturulur.” 

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Tayfalar, balıkçı gemisi güverte tayfası ile güverte/makine lostromo sınavları, GASM tarafından GASM’ın belirlediği konularda bölge müdürlükleri merkez limanlarında bulunan 300 GT’den daha büyük  bir gemide veya uygulamalı sınav ortamına uygun olan kara tesislerinde yılda dört kez yapılır.” 

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             MADDE 43 – Gemiadamları sınavları yazılı sınavlarının not değerlendirmesi, sınav yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından yapılıp, GASM sınav komisyonlarınca onaylanır. Uygulamalı ve sözlü sınavların not değerlendirmeleri ise görevli GASM sınav komisyonları tarafından yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi sınavlarının not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.” 

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             MADDE 45 – Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa bütünlemeye kalır. Bütünleme sınav hakkı ancak ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerli olup, bu sınavlar sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı daha önce geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda, bütünleme sınav hakkı, her ders için ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde altı defadır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda gemiadamı, bütünlemeye kalınan dersten, o ders için girdiği sınav tarihinden bir ay geçmeden tekrar sınava giremez. Bununla birlikte, son sınavda tek dersten başarısız olan gemiadamlarına o ders için son sınavdan sonraki ilk sınavda kullanılmak üzere bir hak daha verilir.” 

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" veya istekleri halinde “Gemiadamı Cüzdanı”,” 

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.         

             MADDE 54 – Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,

             a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,

             b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması, 

             c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması, 

             şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.” 

           MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “ya da yetersizlik ve disiplinsizlik” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından” ibaresi, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından” olarak değiştirilmiştir. 

             “Deniz kuvvetlerinden ve sahil güvenlik komutanlığından ayrılanların durumu” 

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 81 – Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemilerde yapan erler, terhis oldukları gemi komutanlarınca verilen “er hizmet belgeleri” ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır. 

             Deniz Kuvvetlerinden veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli olan ya da ayrılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesi alacak subay ve astsubaylar, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesindeki belgelerin yanı sıra, 

             a) Servis belgesi,

             b) Deniz Harp Okulu ya da deniz astsubay sınıf okulu  ya da astsubay meslek yüksekokulu diploması, 

             c) Bonservis ve kurs belgeleri, 

             ç) Yönetmelik hükümlerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecesi için öngörülen eğitim-öğretim konularında eksiklikleri bulunanlar, İdarece yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarından alacakları kurs başarı belgeleri veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan eğitim kurslarına katılarak alacakları "T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurs Belgesi" veya “Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurs Belgesi” başlıklı kurs belgeleri, 

             ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.” 

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

             Gemi güvenlik zabiti eğitimi ve belgesi 

             EK MADDE 6 – Sözleşmenin VI/5 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/5 Kısmı hükmü uyarınca, gemi güvenlik zabitleri, “Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimini” görmek zorundadır. 

             İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen gemi güvenlik zabiti eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi”  verilir. 

             Ancak, eğitimin özel öğretim kurumlarında verilmesi halinde, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir. 

             Belge almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilerler. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları tekrar eğitime tabi tutulur.” 

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yorumlar (71)
Uyuyan Denizci 11 yıl önce


Denizde yıpranmayı kaldırdılar çıt yok , Yabancı gemi adamı aldılar (romen bulgar vb)adamlar şartları beğenmediğinden bir sefer sonra gemilerden kaçtı, yeni yapılan bu operasyon gemiciklere daha ucuza adam bulabilmek için uyan artık uyan , sesini duyur artık ...... Üç iş kolu var iş kanununda ayrı tutulmuş basın , maden ve deniz , basında eskiden kurşuna maruz kalıyorlardı şimdi modern makinelerle bu mağduriyet engellendi. Maden ve Deniz işçilerinin mağduriyetleri devam ederken , 43 yıllık deniz iş kanunu kölelik düzeninin devamını sağlıyor.Olayın diğer üzücü yanı ise Kabotaj kanununa rağmen bu operasyon yapılıyor ,kabotaj kanununu böyle delip yarın limanlarda da yabancıya yüzde yüz paya yol açacaklar ,eskiden de yüzde 51 i böyle icad etmişlerdi.
11 yıl önce
Yapılan yorum yanlışlarla dolu ve tahammüle edilemez seviyede dahi olsa görmemek ya da kibarca doğrusunu göstermek büyüklüktendir. Buraya yorum yazıp mesleğinin heyecanını hisseden stajyerler sen sus sen yenisin diye hafkırma lütfen.İstanbul da kaç tane yabancı crew management firması var. Sen bunların kaç tanesi ile iletişim halindesin? Bugüne kadar kaç tanesi ile görüştün ? Dubai, Singapur, Kıbrıs tan kaç firma ile iletişimin oldu. Hiç petrol platformun da iş teklifi ile karşılaştın mı?Hintliler, Hırvatlar,Ukraynalılar veya Filipinliler kadar gemi adamın yabancı armatörde yer bulabiliyor mu ?Bu soruları kendi kendine cevapla ondan sonra stajyeri yargıla

Karina 11 yıl önce
Kabotaj kanunun 3. Maddesini yabancı çalıştırmaya engel sananlar, ve bu yönetmelik ile yeni birşey geldi sananlar, sanıyorum denizcilik tarihimizin son 15 yılında başka gezegende yaşıyorlarmış.Bakınız: TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU Kanun Numarası : 4490 Kabul Tarihi : 16/12/1999

Bu kanun sonradan çıkan özel kanundur ve hukuk normunda önceki ve genel kanunu yener.Bu kanun der ki.......

GEMİ ADAMLARININ UYRUĞU VE İSTİHDAMIMadde 9 - Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilen gemilerde ve yatlarda donatanın yabancı veya Türk olmasına bakılmaksızın kaptanın Türk vatandaşı olması esastır. Donatanın Türk vatandaşı olması halinde ise ayrıca diğer gemi ve yat personel sayısının en az %51'i için Türk vatandaşı olma şartı aranır.GEMİ ADAMLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARIMadde 10 - Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemilerde ve yatlarda istihdam edilecek gemi adamları Türk sosyal güvenlik ve bireysel ve toplu iş hukuku mevzuatına tabi olurlar. Ancak, yabancı uyruklu gemi adamları için, uluslararası veya ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, talepleri halinde kendi ülkelerinde zorunlu veya herhangi bir ülkede özel sigortalı olduklarını kanıtlamaları şartı ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulmazlar.Yeni yönetmelik; STCW'nin sınırlamalarını ve karşılıklılık ikesini getirmiş. İyiki de getirmiş idareler kafasına göre denetimsiz yabancı çalışanı tanıyamayacaklar.stajer 11 yıl önce
1- maaşların ödenmemesi çalışan çalışmayan ayrımı yapılmadan herkese aynı muamele yapılıyor

2-sigortalar ayrı hesaptan gösteriliyor&maaşlar ayrı hesaptan gösteriliyor (yani çalınıyor)

3-şirketin krizde ise eğer o zaman adam çalıştırıp çalışanıda mağdur etmeyeceksin arkadaş!

4-dünyada başta denizciliğin en kaliteli eğitim verilen ülkesi ingilterede de bu mesleği edinmek kurs ve üniversite şeklinde oluyor sadece türkiyede bu ayrım yapılıyor(beni sorarsanız 2 tane bitirdim)

5-cebimden kumanya aldığım gemiler oldu ama aylar geçmesine rağmen maaşımı alamadım onlar beni çekmedi ben insanlık dışı çalışma şartlarından dolayı ayrıldı kaptana ingilizce dersi verdim bu arada :)

6-gemide iş bulamadığımdan dolayı burda değilim günde 2 şirket arıyor en azından ama tatildeyim..

7-burası bir haber ve paylaşım sitesi herkese açık buraya düşmek ne demek onu anlamadım açıklarsa....bu mesleğe yeni başlayanlar olarak biz nerelerden bilgi alıcaz

8-KLASİK ARMATÖR EDEBİYATINI GEÇİN,GERÇEKLERE BAKIN!
işşşşşşşş işşşşşşşşşşşşş 10 yıl önce
iş lazım aga iş mılyonlarca ınsan işsizzzzzzzzzzzzzzzzz halen dışardan eleman alıyorlar yazıklar olsun
Fikret 2 yıl önce
TEBRİKLER AKP İKTİDARI SANAYİ HAYVANCILIK VE TARIMDAN SONRA DENİZCİLİĞİ DE BİTİRDİNİZ
11 yıl önce
Zaten bir elin parmakları kadar kalan Türk bayraklı gemilerde bir de yabancı çalıştırmak.kimse düşünmüyor denize hizmet eden bu kadar kişi nasıl emekli olucak yada neden kalifiye kişiler denizden kaçıyor sebep kendilerini güvende hissetmemelerinden.daha önce gördük yabancı personel çalıştıran şirketleri hepsi yine Türk personele döndü sebebi ise bizim gibi köle bulamadıklarından Hint li Filipin li fazla çalışsın hemen mesai ister ve yazdırır biz ise köle gibi çalışırız ve son olarak Türk x şirketinde filipinliler kendi çalıştıkları gemiyi amerika da ihbar edip çarkçıbaşı ve süvarisi ni tutuklattıkları bunu yapıp green kart aldılar.Devam edin, yakında adam bulamıyacaksınız gemiyi kaldıracak.
erol karpuzlular 11 yıl önce
5 aydır karadayım bu sene ne olmuş kimse iş yok veya olunca çağırırız diyorlar şirket personel müd.yabancılarlada çalıştık oki yabancı personel iş başı ve paydos saatlrini bir dakka olsun kaçırmazlar fazla çalışma olursa ekistra yazılırsa çalışıyor türk denizcisi ise ekmeğini kaybetmemek için kendi işiymiş gibi paydos saatine değil işini bitirmek için bir ücret gözetmiyor amerikada tutuklanan bir başka gemi daha oldu oradada 7 kişi halen tutuklu o gemide bende vardım şirketin çok güvendiği arkadaş yaptığı hata sonucu armatörü zarara uğrattı yani yabancılara çanakta tutmuş gemiler çalışan arkadaşların ekmek kapısı armatör ve şirket yönetici arkadaşlar biraz duyarlı olurlarsa daha güzel olur biz türk denizci arkadaşlarda bu duyarlılığa elbette ilgi duyacaklardır.saygılar
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
21
açık
Günün Karikatürü Tümü