banner191

banner148

banner179

banner176

Limanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Önceki yönetmelikte görülen bazı eksikliklerin düzeltildiği değişiklşikler şöyle:

GÜNCEL 04.03.2013, 00:31
Limanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 27 Şubat 2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Önceki yönetmelikte görülen bazı eksikliklerin düzeltildiği değişiklikler şöyle:

27 Şubat 2013 ÇARŞAMBA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28572

 

YÖNETMELİK

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

cc) Bitişik liman: Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığına karadan ve denizden komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz alanını,

 

çç) Boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

 

dd) Denize elverişlilik belgesi: 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun uyarınca düzenlenen belgeyi,

 

ee) Küçük deniz aracı: Yolcu gemileri hariç, tam boyu 24 metreden küçük olan her türlü ticaret gemisini,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik ve eklerinde geçen coğrafi koordinatlar, trafik ayırım hattı sınırlarını belirten koordinatlar hariç WGS 84 Datumuna göre olup kara noktası olarak verilen koordinatların, kıyı kenar çizgisi üzerinde olduğu kabul edilir. Trafik ayırım hatları için belirtilen coğrafi koordinatlar ise Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye göredir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

 

“ğ) Hurdaya ayrılmış olanlar dışında, iş bulamayan ya da adli veya idari bir sürecin sonucu beklendiği için ticari faaliyette bulunamayan servis dışı gemiler, bakım onarım yapmamaları şartıyla İdare’nin belirlediği usul ve esaslar dâhilinde kıyı tesisinde veya demirleme sahalarında bekleme yapabilir. Liman başkanı gerekli tedbirleri aldırmak kaydıyla personeli olmayan servis dışı gemileri, güvenli yerlere naklettirebilir veya bunun için ilgili mahkemeye talepte bulunabilir.”

 

“i) Atık alım gemilerinin liman sahası içinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar liman başkanlığınca belirlenir.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 11 – (1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli ek-6’da yer alan Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.

 

(2) Liman Çıkış Belgesi, talep üzerine denize elverişli gemilerin;

 

a) Gemi adamları ile donatımı,

 

b) Yolcu sayısı ve yükün cinsi,

 

c) Yükleme durumu,

 

hususları açısından belgelerinde belirtilmiş durumlarına uygunlukları ile liman başkanlığınca yapılacak denetim sonucu zorunlu belgelerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi hâlinde düzenlenir.

 

(3) Geminin denize elverişli olmadığının herhangi bir şekilde anlaşılması veya limandan ayrılmasını engelleyecek başkaca bir bilginin liman başkanlığına ulaşması hâlinde liman çıkış izni verilmez veya verilen liman çıkış belgesi iptal edilir.

 

(4) Geçerli denize elverişlilik belgesine sahip olan gemilerden;

 

a) Türk Boğazları bölgesinde hat iznine sahip gemiler ile İzmir Körfezinde Karaburun ile Foça arasına çekilen hattın doğusunda kalan bölgelerde sefer yapan gemilere,

 

b) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün asli görevlerinin yerine getirilmesinde kullanılan gemi ve deniz araçlarına,

 

c) Küçük deniz araçlarına,

 

ç) Bitişik limanlarda yapılan seferlerde,

 

d) Türk karasularında kalkış limanından 25 mil (dahil) uzaklıklara kadar sefer yapan yolcu gemilerine, hizmet gemilerine ve tarifeli sefer yapan hat iznine sahip diğer gemilere,

 

e) Balıkçı gemilerine,

 

f) Deniz sondaj platformları gibi kıyıdan uzak deniz alanlarında bulunan tesislere en uygun liman sahaları kullanılarak hizmet maksadıyla servis yapan gemilere sadece bu faaliyetle sınırlı olmak üzere,

 

g) Marmara denizinde yağ, yakıt ve su tankerleri ile kumanya taşıyan ikmal gemilerine,

 

60 gün süreli Liman Çıkış Belgesi düzenlenir.

 

(5) Denize elverişlilik belgesinin bitiş tarihinin, 60 günlük liman çıkış belgesinin bitiş tarihini kesmesi halinde, denize elverişlilik belgesinin geçerlilik tarihine kadar Liman Çıkış Belgesi düzenlenir.

 

(6) Denize elverişlilik belgesindeki sefer bölgelerine bakılmaksızın can kurtarma, denizde yangın veya deniz kirliliğine müdahale gibi acil durumlarda, liman başkanlığının talimatı ya da kaptanın denizde can kurtarma ödevinden doğan sorumluluğu gereği, gemilerin yapacağı seferlerde Liman Çıkış Belgesi düzenlenmeyebilir.

 

(7) Üçüncü fıkradaki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, Liman Çıkış Belgesi aldıktan sonra herhangi bir sebeple liman sahasını terk etmeyen ve/veya edemeyen gemiler Liman Çıkış Belgesini iptal ettirmek zorundadır.

 

(8) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği kapsamında Yazılı İzin Belgesi ile yapılabilecek seferlerde Liman Çıkış Belgesi aranmaz.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve üzerindeki tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan 1000 GT ve altındaki yakıt ikmal gemileri, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.

 

(2) Yolcu gemileri dışındaki gemi ve deniz araçlarının, gros tonilatosuna göre, almak zorunda oldukları asgari römorkör sayısı ve bu römorkörlerin asgari çekme güçleri ek-5’te yer almaktadır.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

 

“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu römorkörler, gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde, sadece refakat etmek üzere, böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise hizmet etmek üzere tahsis edilir.

 

 

Gemi boyu

 

Toplam çekme gücü (asgari)

 

Açıklama

 

55-125 metre arası

 

En az 30 ton

 

1 adet

 

126-200 metre arası

 

En az 45 ton

 

1 adet

 

201-300 metre arası

 

En az 60 ton

 

1 adet 60 ton veya biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

 

301 metre üzeri

 

En az 90 ton

 

1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

 

 

(6) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiştir. Ancak, itici pervanelerin etkisini arttıran özellikli bir dümen sistemi ile donatıldığı, yetkilendirilmiş klas kuruluşunca tespit edilen gemi ve deniz araçlarında söz konusu dümen sisteminin sağladığı ilave güç, itici pervanelerin toplam gücüne eklenir ve ortaya çıkan değer esas alınır. Ayrıca tersanelerde havuza girecek ya da çıkacak gemi ve deniz araçları da dördüncü fıkradaki muafiyetlerden faydalanamaz.

 

 

Gemi GT tonajı

 

İtici pervanelerin veya sistemlerinin toplam gücü

 

5001 – 10000

 

375 KW

 

10001 – 15000

 

750 KW

 

15001 – 30000

 

1000 KW

 

30001 – 45000

 

1250 KW

 

45001 – 60000

 

1500 KW

 

60001 üstü

 

1750 KW

 

 

(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına, İzmir Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) ve (2) nolu demirleme sahalarına ve İzmit Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.”

 

“(11) Çanakkale veya İstanbul Boğazından girip Marmara limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale veya İstanbul Boğazından çıkacak uğraklı geçiş yapan her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi ile Marmara limanları ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergâhın deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden ilgili liman başkanlıklarınca zorunlu görülen kesimlerinde seyir süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı formu ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

 

“l) Gemi veya deniz aracı ilgilileri gemi ve personele ait belge ve sertifika asıllarını devamlı surette gemide bulundurmak ve talep edildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz araçları, su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz. Bu tesisler de liman idari sınırında denizde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini bozacak şekilde hareket edemezler.”

 

(5) İdareden gerekli izinleri almamış kıyı tesislerine gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak İdare acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların mali sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler kabul edilmez. Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların dışında Türkiye'de yerleşik herhangi bir yerel kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenmiş olan ve yakıt veren gemide taşınan ve elleçlenen petrol ve türevlerinden kaynaklanacak her türlü zarar risklerine ve geminin bir olay sonrası çıkarılmasına karşı en az 150 milyon Türk Lirası değerinde sigorta yapabilecek kulüp ve sigortacıların poliçeleri İdare tarafından kabul edilebilir. Mali sorumluluk poliçesi olmayan veya yukarıda anılanlar dışında mali sorumluluk belgesine sahip olan geminin ve işleticisinin yakıt vermesine izin verilmez.”

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“z) 22/4/1979 tarihli ve 16617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nemrut Koyu Liman Yönetmeliği,

 

aa) 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Liman Yönetmeliği.”

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan;

 

a) Anamur Liman Başkanlığı başlıklı 19 uncu maddesinin B bölümü,

 

b) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümünün (b) bendi,

 

c) Bozcaada Liman Başkanlığı Başlıklı 23 üncü maddesinin B bölümünün (a) bendi,

 

ç) Gökçeada Liman Başkanlığı başlıklı 28 inci maddesinin B bölümünün (b) bendi,

 

d) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesi,

 

e) Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddesinin B bölümünün (d), (e) ve (f) bentleri,

 

f) Çeşme Liman Başkanlığı başlıklı 35 inci maddesinin A bölümü,

 

g) Alanya Liman Başkanlığı Başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün (b) bendi,

 

ğ) Kemer Liman Başkanlığı başlıklı 48 inci maddesinin B bölümünün (c) bendi,

 

h) Hopa Liman Başkanlığı başlıklı 63 üncü maddesinin B bölümü ile C bölümü,

 

ı) Pazar Liman Başkanlığı başlıklı 64 üncü maddesinin B bölümü,

 

i) Sürmene Liman Başkanlığı başlıklı 66 ncı maddesinin B bölümünün (c) bendi,

 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 

Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesine aşağıdaki C bölümü eklenmiş,

 

Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

19) ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“B) Demirleme sahaları

 

Anamur Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 36° 01' 45" K – 032° 52' 00" D

 

2) 36° 04' 00" K – 032° 55' 30" D

 

3) 36° 02' 45" K – 032° 51' 00" D

 

4) 36° 05' 00" K – 032° 54' 50" D”

 

20) ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D

 

2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D

 

3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D”

 

23) BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“a) 1 nolu demirleme sahası: Yakıt ikmali yapacak ve atık alım hizmeti alacak gemiler ile 5000 GT’dan küçük tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 39º 54´ 09" K – 025º 57´ 48" D

 

2) 39º 52´ 45" K – 026º 00´ 00" D

 

3) 39º 51´ 03" K – 026º 02´ 42" D

 

4) 39º 51´ 48" K – 026º 03´ 36" D

 

5) 39º 54´ 18" K – 026º 02´ 26" D”

 

28) GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40º 05´ 00" K – 025º 48´ 00" D

 

2) 40º 04´ 00" K – 025º 48´ 00" D

 

3) 40º 05´ 00" K – 025º 42´ 00" D

 

4) 40º 04´ 00" K – 025º 42´ 00" D”

 

“32) İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI

 

A) Liman idari saha sınırı

 

İzmir Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

 

a) 38º 35' 18" K – 26º 49' 00" D (Gediz Nehri Ağzı)

 

b) 38º 35' 33" K – 26º 44' 00" D

 

c) 38º 46' 30" K – 26º 35' 00" D

 

d) 38º 46' 10" K – 26º 21' 39" D

 

e) 38º 39' 33" K – 26º 21' 39" D (Karaburun Feneri)

 

B) Demirleme sahaları

 

a) 1 nolu demirleme sahası: 5000 GT’dan küçük tehlikeli madde taşıyan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 25′ 49" K – 027º 05′ 43" D

 

2) 38º 25′ 55" K – 027º 06′ 10" D

 

3) 38º 25′ 08" K – 027º 05′ 32" D

 

4) 38º 25′ 15" K – 027º 05′ 54" D

 

b) 2 nolu demirleme sahası: 5000 GT’dan küçük tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 25′ 55" K – 027º 06′ 10" D

 

2) 38º 26' 07" K – 027º 06' 45" D

 

3) 38º 25' 12" K – 027º 07' 24" D

 

4) 38º 24' 19" K – 027º 05' 18" D

 

5) 38º 25' 08" K – 027º 05' 32" D

 

6) 38º 25' 15" K – 027º 05' 54" D

 

c) 3 nolu demirleme sahası: 5000 GT ve üzeri tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 24' 24" K – 026º 50' 09" D

 

2) 38º 23' 03" K – 026º 51' 27" D

 

3) 38º 23' 33" K – 026º 52' 48" D

 

4) 38º 24' 48" K – 026º 51' 24" D

 

ç) 4 nolu demirleme sahası: 5000 GT ve üzeri tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 24' 18" K – 026º 48' 18" D

 

2) 38º 23´ 12" K – 026º 49´ 30" D

 

3) 38º 23´ 21" K – 026º 50´ 39" D

 

4) 38º 24´ 30" K – 026º 49´ 27" D”

 

33) ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 47' 39" K – 026º 52' 30" D

 

2) 38º 48' 24" K – 026º 52' 18" D

 

3) 38º 48' 24" K – 026º 53' 42" D

 

4) 38º 47' 39" K – 026º 54' 12" D

 

e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 49' 06" K – 026º 52' 06" D

 

2) 38º 48' 24" K – 026º 52' 18" D

 

3) 38º 48' 24" K – 026º 53' 42" D

 

4) 38º 49' 06" K – 026º 53' 12" D

 

f) 7 nolu demirleme sahası: Gemi Söküm Bölgesine gelen gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 38º 51' 30" K – 026º 53' 30" D

 

2) 38º 51' 20" K – 026º 54' 12" D

 

3) 38º 51' 00" K – 026º 53' 24" D”

 

35) ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“A) Liman idari saha sınırı

 

Çeşme Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatını birleştiren hattın devamında (b) koordinatından hakiki batı (270º) istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki batı-güneybatı (250º) batı-güneybatı istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

 

a) 38º 39' 33" K – 026º 21' 39" D (Kara Burun)

 

b) 38º 46' 10" K – 026º 21' 39" D

 

c) 38º 01' 48'' K – 026º 51' 52'' D (Doğanbey Burnu)”

 

44) ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 36° 33' 03" K – 031° 54' 54" D

 

2) 36° 32' 30" K – 031° 56' 39" D

 

3) 36° 31' 06" K – 031° 56' 00" D

 

4) 36° 31' 39" K – 031° 54' 18" D”

 

48) KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 36º 41' 30" K – 030º 36' 00" D

 

2) 36º 41' 30" K – 030º 36' 50" D

 

3) 36º 40' 30" K – 030º 35' 45" D

 

4) 36º 40' 30" K – 030º 36' 40" D”

 

63) HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“B) Demirleme sahaları

 

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 5000 GT’dan küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 41˚ 25' 09" K – 041˚ 25' 00" D

 

2) 41˚ 24´ 36˝ K – 041˚ 25´ 21" D

 

3) 41˚ 23´ 48˝ K – 041˚ 24´ 36" D

 

4) 41˚ 24´ 18˝ K – 041˚ 24´ 15" D

 

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 5000 GT ve üzeri büyük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 41º 24' 18" K – 041º 24' 15" D

 

2) 41º 23' 48" K – 041º 24' 36" D

 

3) 41º 23' 27" K – 041º 23' 39" D

 

4) 41º 24' 00" K – 041º 23' 18" D

 

c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 41˚ 23´ 03˝ K – 041˚ 23´ 18˝ D

 

2) 41˚ 23´ 33˝ K – 041˚ 22´ 57˝ D

 

3) 41˚ 23´ 30˝ K – 041˚ 21´ 57˝ D

 

4) 41˚ 23´ 03˝ K – 041˚ 22´ 18˝ D

 

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

 

41º 25' 30" K – 041º 25' 30" D”

 

64) PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“B) Demirleme sahaları

 

Pazar Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için (1) ve (2) no’lu demirleme sahaları, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

 

a) 1 nolu demirleme sahası

 

1) 41º 12' 21" K – 040º 53' 30" D

 

2) 41º 11' 39" K – 040º 53' 30" D

 

3) 41º 12' 21" K – 040º 54' 30" D

 

4) 41º 11' 39" K – 040º 54' 30" D

 

b) 2 nolu demirleme sahası

 

1) 41º 12' 21" K – 040º 55' 50" D

 

2) 41º 11' 39" K – 040º 55' 50" D

 

3) 41º 12' 21" K – 040º 57' 00" D

 

4) 41º 11' 39" K – 040º 57' 00" D”

 

66) SÜRMENE LİMAN BAŞKANLIĞI

 

B) Demirleme sahaları

 

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40º 55' 39" K – 040º 07' 16" D

 

2) 40º 55' 04" K – 040º 07' 23" D

 

3) 40º 55' 12" K – 040º 08' 44" D

 

4) 40º 55' 49" K – 040º 08' 43" D”

 

20) ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI

 

“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

 

8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün 45 inci maddesinde belirtilen kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri kullanılır.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan Alanya Liman Başkanlığı haritası, Aliağa Liman Başkanlığı haritası, Anamur Liman Başkanlığı haritası, Bozcaada Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, Çeşme Liman Başkanlığı haritası, Gökçeada Liman Başkanlığı haritası, Hopa Liman Başkanlığı haritası, İstanbul Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, İzmit Liman Başkanlığı haritası, Kemer Liman Başkanlığı haritası, Pazar Liman Başkanlığı haritası ve Sürmene Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ek-3’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni” başlıklı 3 üncü maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Çandarlı Körfezi Trafik Ayırım Düzeni” başlıklı 4 üncü maddesine (f) bendi eklenmiştir.

 

“ç) Kılavuz alma/bırakma noktaları;

 

Körfeze giriş yapan gemilerin kılavuz alma mevkii aşağıda belirtilen noktadır.

 

(45) 38° 24´ 13" K – 026° 56´ 19" D

 

Çıkış yapan gemilerin kılavuz verme mevkii aşağıda belirtilen noktadır.

 

(44) 38° 24´ 45" K – 026° 56´ 19" D

 

1 ve 2 numaralı demirleme sahaları için kılavuz alma mevkii aşağıda belirtilen noktadır.

 

(46) 38° 26´ 16" K – 027° 06´ 51" D”

 

“f) Yaklaşma rotası

 

Aliağa Enerji Bölgesine gelen veya bu bölgeden çıkış yapan LNG tankerleri için 18 numaralı kılavuz alma/verme yeri ile 19 numaralı kılavuz alma/verme yerine doğru tavsiye edilen yaklaşma/ayrılma rotası 72,5°-252,5°’dur.”

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ek-4’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni” ile “Çandarlı Körfezi Trafik Ayırım Düzeni” haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek-6 eklenmiştir.

 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

31/10/2012

 

28453

 

 

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?