banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

İDO'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Geldi

CHP Büyükşehir Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İDO’nun hesaplarına bakıldığında 283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur" iddiasına İDO'dan açıklama geldi.

GÜNCEL 24.02.2009, 00:17
1891
İDO'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Geldi

İDO'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Geldi

CHP Büyükşehir Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İDO’nun hesaplarına bakıldığında 283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur" iddiasına İDO'dan açıklama geldi.

İDO'dan yapılan açıklama aynen şöyle:


Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri ile ilgili olarak açıklama yapan CHP Büyükşehir Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamuoyunu yanıltan gerçekdışı beyanları üzerine aşağıdaki açılamanın kamuoyuna duyurulması gereği doğmuştur: Öncelikle belirtmek gerekir ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin mali tabloları ve bilançoları gizli değildir, herkese açıktır. Sayın Kılıçdaroğlu da şirket bilançolarını özel yöntemlerle elde etmemiştir. Geçen ayki Meclis gündemi dolaysıyla şirket bilançoları bütün meclis üyelerine dağıtılmıştır. Şirket bilançolarına kolaylıkla ulaşabilen Kılıçdaroğlu’nun ‘süre vererek’, gizli-saklı bilgileri açıklıyor intibası uyandırması, tamamen kafa karıştırmaya ve şova yönelik bir tutumdur. Bu ne yazık ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun artık kamuoyunun tanıdığı bir üslubu olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İDO ile ilgili olarak: "İDO’nun hesaplarına bakıldığında 283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur. Sayın topbaş bu giderlerin neler olduğunu açıklamalıdır" diyen Sayın Kılıçdaroğlu, Türk Loydu’na kayıtlı gemilerin durumundan habersiz görünmektedir.

Bir kere hatırlatmak gerekir ki, İDO’nun diğer şirketlerden farklı olarak istisnai bir durumu vardır. Filosunda bulunan tüm gemiler 1999 yılında TBMM’de kabul edilen 4490 sayılı ‘Türk Uluslararası Gemi Sicili’ (Türk Loydu) kanunu kapsamındaki ikinci sicile (2003 yılından beri) kayıtlıdır. Türk denizciliğini teşvik etmek desteklemek amacıyla çıkarılan bu kanunla ‘İkinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.’ İstisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamalar ‘kanunen kabul edilmeyen gider’ olarak yazılması gerekmektedir.

Dolayısıyla ‘Kanun kabul edilmeyen giderler’, bizzat kanunun tanımladığı bir ‘gider türü’ olup, kanunsuz değildir. İDO’nun kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri yakıt, işçilik, kira, sigorta v.s giderlerinden oluşmaktadır.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir başka iddiası ise şudur:

"Belediyenin raylı sistem gelirleri, yangın sigorta vergi gelirleri, emlak vergisi gelirleri, ilan asma tahsisi, bakım ücreti gelirleri, servis araçları ruhsat izin harcı gelirleri, ilan ve reklam vergisi gelirlerinin önemli bir kısmı 2022 yılına kadar ipotek altına alınmış, borçların geri ödenmesine tahsis edilmiştir. 21. yüzyılda Düyun-u Umumiye İdaresi belediyede taht kurmuştur."

Öncelikle Türk Hazinesi’ni Duyun-u Umumiye İdaresi’ne benzeten bu talihsiz açıklamaları kamuoyu takdir edecektir. Hazine Müsteşarlığı’nın bilgisi ve onayı ile açılan bir hesabın Duyun-u Umumiye ile hiçbir benzerliği yoktur.

Sayın Kılıçdaroğlu ya meseleyi bilerek çarpıtmakta ya da konuyu bilmemektedir. Hazine Garantili borçlanmalar için 2002 yılında kabul edilen bir yasa (ki, kamuoyu bunu Kemal Derviş yasaları olarak bilmektedir) ‘Dış Borç Ödeme Hesabı’ açılmasını öngörmektedir. Tamamen belediyenin tasarrufunda olan bir hesaptır ve ‘bazı gelir kalemleri bu hesapta toplanmakta ve takip edilmektedir. Sadece Hazine Garantili borçlanma için gereken bir şekil şartıdır. Gelirlerini ipotek altına alınması kesinlikle söz konusu değildir. İşlem sadece ‘Dış Borç Ödeme Hesabı’nın kurulmasından ibarettir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1 liralık bile ipoteği yoktur.

Kaldı ki, söz konusu hesapta toplanan gelirler, belediye gelirlerinin onda birine ancak karşılık gelmektedir.

Ayrıca 2002 yılında yapılan bu düzenlemenin, CHP’li Belediye Başkanları Ankara’da Murat Karayalçın, Gaziantep’te Celal Doğan’ın ve Kocaeli’nde Sefa Sirmen’in Türk Hazinesi’ne bıraktıkları büyük borçlar yüzünden olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu unutmamalıdır.  

Belediye şirketlerinin borçlarından bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin varlıklarından hiç bahsetmemektedir. Hâlbuki aynı tarih itibariyle 21 şirketin toplam varlıkları 6.182.315.000 liradır. 21 Belediye şirketinin 18’nin ticari karı 596 milyon 565 lira, zarar eden 3 şirketin zararı ise sadece 17 milyon 957 bin liradır.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Sn: KILIÇDAROĞLU’nun 22.02.2008 Tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle ilgili basına yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak:

“21 Şirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli borçları 2.407.524.000 liradır.” Olduğu iddia edilmekte ancak şirketlerin varlıklarından hiç bahsedilmemektedir. Halbuki aynı tarih itibariyle 21 şirketin toplam varlıkları ise 6.182.315.000 liradır.

Ayrıca, Sayın KILIÇDAROĞLU; İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İDO A.Ş ile ilgili olarak:

"Bir şirketin durumu özellik arz etmektedir. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’nin hesaplarına bakıldığında 283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur. " diyerek bu giderlerin neler olduğunu sormaktadır.

İDO A.Ş Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizdir. Filosundaki tüm gemileri 2003 yılı başından itibaren 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi sicili kanunu kapsamındaki ikinci sicile kayıtlıdır.

İkinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Kurumlar vergisinin 5’inci maddesi son fıkrasına göre ise istisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılması gerekmektedir. Bahse konu olan tüm harcamalar ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmış olup, Türk Uluslararası Gemi siciline kayıtlı tüm gemilerimizin her türlü giderlerinden oluşmaktadır. 

Basın açıklamasında açıklanması istenen Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, TUGS (Türk Uluslararası Gemi Sicili) kayıtlı gemilere yapılan harcama kalemleri olup 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5.md. Son fıkrasına göre Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yazılmıştır.

İşçilik (kadrolu)

 

62.439.390,77

 

Yakıt giderleri

 

74.059.300,63

 

Bakım onarım ve malzeme giderleri

 

17.581.888,91

 

Taşeron hizmet alımları

 

35.198.469,34

 

kira giderleri

 

46.424.147,63

 

Sigorta Giderler

 

6.187.300,70

 

Diğer Giderler

 

4.944.956,50

 

Amortismanlar

 

36.905.589,14

 

Toplam

 

283.741.042,62

 

Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için yapılan tüm giderlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili mevzuat kronolojik olarak aşağıdaki gibidir.

4490 Sayılı TÜRK ULUSLAR ARASI GEMİ SİCİL KANUNU

Mali hükümler

Madde 12 – (Değişik: 2/12/2004 – 5266/3 md.)

Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.

5520 Sayılı KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Madde 35:

(1)  Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Geçici madde 1:

…………

(9) Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO:1

……………………..

5.12. Diğer kanunlarda yer alan istisnalar

Kurumlar Vergisi Kanununun  35 inci maddesinde, diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu; kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, ancak bu Kanuna, Gelir Vergisi Kanununa ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu hüküm altına alınmış olup bu hüküm 1/1/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 31/12/2006 tarihi itibarıyla yürürlükte olan özel kanunlardaki istisnalar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında da geçerli olacak, bu tarihten sonra yürürlüğe girecek özel kanunlarda yer alacak kurumlar vergisine ilişkin istisnalar ise kurumlar vergisi bakımından geçersiz sayılacaktır. 1/1/2007 tarihinden itibaren, kurumlar vergisi ile ilgili istisnalara ilişkin hükümler, ancak Kurumlar Vergisi Kanununa, Gelir Vergisi Kanununa veya Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle yapılacaktır.

5.12.1. Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna

5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Madde 5:

(1)  Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

………………………..

(2)  İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.

 

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
banner260
banner102
banner85
Namaz Vakti 08 Ağustos 2022
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:54
Günün Karikatürü Tümü