banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü' ne toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GÜNCEL 19.04.2016, 09:29 Nermin İstikbal
211
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Gemi Adamı Alacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü' ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON
ADI
ADEDİ NİTELİKLERİ
GEMİ
ADAMI
2 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
2. En az T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Sınırlı Kaptan belgesine sahip olmak.
3. Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak
4. Profesyonel su adamları yönetmeliğine göre balık adam yeterliliğine sahip olmak tercih nedenidir.
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının
1. Türk Vatandaşı olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
6. Askerlik durumu itibarıyla;
1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,,
2. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.
3. Sınav tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak
4. Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek puanı alacak 2 (iki) aday yerleştirilecektir.
5. Uygulama sınavı; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ile gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması şeklinde 25.05.2016 tarihinde saat: 10.00 da Alsancak Cumhuriyet meydanı Kantar karakolu yanı Pasaport Vapur İskelesinde bulunan İl Müdürlüğümüze ait Su Ürünleri Kontrol Gemisinde yapılacaktır.
6. Adaylar müracaatlarını, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 02.05.2016 tarihinden 13.05.2016 tarihi mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü- Kazım Dirik Mahallesi, Üniversite Caddesi, No: 47 Bornova/İZMİR adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulama sınavında başarılı olan adayların puanlar, sırama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 2 (iki) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde izmir.tarim.gov.tr internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.
7. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden sırayla yerleştirme yapılacaktır.
8. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
9. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının " Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
10. Başvuru sırasında istenecek belgeler;
a) Diploma fotokopisi
b) 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
c) Sabıka Kaydı
d) Askerlik Belgesi
e) Gemi Adamları Belgesi (En az sınırlı Kaptan Belgesi)
f) Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi
g) Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
11. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanalar belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 NOT: İlanın Devlet Personel Başkanlığında 18.04.2016-29.04.2016 tarihleri arasında Yayımlanmasının sağlanması
Yorumlar (0)
31
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü