banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Geçici Türk Bayrağı Çeken Gemiler...

Geçici Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatında değişiklik yapılarak 08.01.2013 tarih ve 252 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girdi.

GÜNCEL 17.01.2013, 02:11
Geçici Türk Bayrağı Çeken Gemiler...

Geçici Olarak Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı” başlığı altında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ve 655 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmış olması sebebiyle 01.06.2005 tarih ve 1841 sayılı mülga Müsteşarlık Olur’u ile yürürlüğe giren, ¬6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 824. Maddesine Göre Türk Bayrağı Çeken ve Türk Bayrağından Çıkan Gemilere İlişkin Uygulama Talimatında değişiklik yapılarak 08.01.2013 tarih ve 252 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girdi.

UYGULAMA TALİMATI ŞÖYLE:


 

GEÇİCİ OLARAK TÜRK BAYRAĞI ÇEKEN VE TÜRK BAYRAĞINDAN ÇIKAN GEMİLERE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

A- GEÇİCİ OLARAK TÜRK BAYRAĞI ÇEKECEK GEMİLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

İSTENECEK BELGELER

1-En az 1 yıl olmak üzere kiralamanın yapılacağı süreyi ve getirilecek geminin hangi Liman Başkanlığındaki özel sicile tescil edileceğini belirten başvuru formu. (FORM No:TP-01) Formu indirmek için tıklayınız.

2-Yurtdışından kiralanacak geminin bayrak ülkesi mevzuatının uygun olduğuna dair o ülke yetkili makamlarından alınan apostilli veya ilgili ülkedeki konsolosluklarımızdan onaylı izin belgesi aslı (Belge yabancı dilde hazırlanmış ise konsolosluklarımızdan veya yeminli tercüme bürolarından onaylı tercümesinin aslı).

3-İki şirket arasında yapılan kira anlaşmasının aslı veya Bakanlığımızca “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanmış bir nüshası. Anlaşma yabancı dille hazırlanmış ise, yeminli tercüme bürosundan veya konsolosluktan onaylı tercümesinin aslı.

4-İdaremizce tanınan klas kuruluşları tarafından verilmiş, geçerli olan klas sertifikası.

5-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 941’inci Maddesine göre, gemi kiralama talebinde bulunan Şahıs veya Şirketlerin durumunun TTK'nın 940. Maddesinde belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

6-Şirketi temsil ve ilzama yetkili (birinci derecede) kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı. 7-Adi ortaklıklarda;

    a)  Ortaklık sözleşmesi veya noter tasdikli gemi sicil tasdiknamesi örneği,

    b)  Her bir ortağın ticaret sicil kaydı,

c) Sözleşmede şirketi temsil ve idareye yetkili ortak/ortaklar belirlenmiş ise bunların

belirlenmemiş ise tümünün imza sirküleri,
d) Oybirliğiyle verilmiş ortaklar kararı veya şirketi temsile yetkili kişiye verilecek bayrak

çekme işlemini yapabileceğine dair vekaletname9-Geminin özel sicile tescili için kiralandığı ülkenin bayrağından geçici olarak kaydının silindiğine dair belge (Tescil esnasında Liman Başkanlığına ibraz edilecektir). Sözkonusu belge ibraz edilemiyor ise 2 ay içerisinde ibraz edileceğine dair taahhütname verilecektir. Verilen sürede terkin belgesinin getirilmemesi halinde izin iptal edilecektir.

ARANACAK KlSTASLAR

1-Yabancı bayraklı gemiyi kiralama talebinde bulunan şahıs veya şirketlerin durumları TTK’nın 940’ıncı maddesine uygun olacaktır.

2-Talebin değerlendirilmesinde kiralanacak geminin ülkemiz filosunda ihtiyaç duyulan tipte ve tonajda olup olmadığı dikkate alınacaktır.

3-Kiralama talebi Bakanlığımıza yapılacak olup, gerek duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak değerlendirme yapılacaktır.

4-Bakanlığımızca kiralama talebinin uygun bulunması halinde ilgili Liman Başkanlığına ve talep sahibine durum intikal ettirilerek bayrak çekme işlemlerinin tamamlanması için yazının çıkış tarihinden itibaren 2 aylık bir süre verilecektir.

5-İşlemlerin 2 aylık süre zarfında tamamlanamaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 2 aylık ek bir süre verilebilecektir.

6-Ek süre sonunda da işlemin tamamlanamaması halinde verilen izin kendiliğinden iptal edilecektir.

7-Bayrak çekme müsaadesi ilgili Liman Başkanlığının tescil tarihi ile başlayacaktır.

8-Kira süresi olarak, kiralayanın talebi de göz önüne alınarak 1 yıldan az olmamak üzere kira anlaşmasının bitiş tarihi esas alınacak olup, izin alan gerçek veya tüzel kişiler her iki yılda bir izin için gerekli şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür.

9-Tescil işleminden sonra Bayrak Şahadetnamesinin bir örneği Liman Başkanlığınca Bakanlığa gönderilecektir.

10-Sözleşme tarihi biten gemilerin sicilden kaydı silinecektir.

11-İki şirket arasında yapılan anlaşmanın normal süresinden daha önce sona erdirilmesi halinde doğrudan Liman Başkanlığına müracaat edilerek gemi Türk sicilinden terkin edilecektir.

12-Kira sözleşmesinin devamına karar verildiği takdirde, gereksiz terkin ve tescil işlemlerine sebebiyet verilmemesi için taraflar arasında yeni bir sözleşme yapılarak, diğer belgeler ile birlikte önceki izin süresinin bitmesinden en az 10 gün önceden müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme tarihi sonunda geminin sicil kaydı silinecek olup, terkin tarihinden itibaren yeni izin verilene kadar Türk bayrağı çekmeye devam edildiği hallerde TTK’nın 947’nci maddesine göre işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulacaktır.

B- GEÇİCİ OLARAK TÜRK BAYRAĞINDAN ÇIKACAK GEMİLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

İSTENECEK BELGELER

1-En az 1, en çok 2 yıl olmak üzere kiralamanın yapılacağı süreyi de belirten başvuru formu (FORM NO:TP-02).
Formu indirmek için tıklayınız.

2-Yurtdışına kiralanacak geminin kiralanacağı ülkenin mevzuatının uygun olduğuna dair o ülke yetkili makamlarından alınan belgenin aslı (Belge yabancı dilde hazırlanmış ise konsolosluklarımızdan veya yeminli tercüme bürolarından onaylı tercümesinin aslı).

3-İki şirket arasında yapılan kira anlaşmasının aslı veya Bakanlığımızca “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanmış bir nüshası. Anlaşma yabancı dille hazırlanmış ise, yeminli tercüme bürosundan veya konsolosluktan onaylı tercümesinin aslı.

4-Gemiyi kiraya veren şirketi temsil ve ilzama yetkili (birinci derecede) kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

5-Şirketin tescil edildiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi 6-Adi ortaklıklarda;

    a)  Ortaklık sözleşmesi veya noter tasdikli gemi sicil tasdiknamesi örneği,

    b)  Her bir ortağın ticaret sicil kaydı,

c) Sözleşmede şirketi temsil ve idareye yetkili ortak/ortaklar belirlenmiş ise bunların

belirlenmemiş ise tümünün imza sirküleri,
d) Oybirliğiyle verilmiş ortaklar kararı veya şirketi temsile yetkili kişiye verilecek bayraktan

çıkma işlemini yapabileceğine dair vekaletname ARANACAK KlSTASLAR

1-Kiralama talebi Bakanlığımıza yapılacak olup, gerek duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak değerlendirme yapılacaktır.

2- Bakanlığımızca kiralama talebinin uygun bulunması halinde ilgili Liman Başkanlığına ve talep sahibine durum intikal ettirilerek işlemlerin tamamlanması için yazının çıkış tarihinden itibaren 2 aylık bir süre verilecektir.

3-İşlemlerin 2 aylık süre zarfında tamamlanamaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 2 aylık ek bir süre verilebilecektir.

4-Ek süre sonunda da işlemin tamamlanamaması halinde verilen izin kendiliğinden iptal edilecektir.

5-Kira süresi olarak, kiraya verenin talebi de göz önüne alınarak 1 yıldan az 2 yıldan çok olmamak üzere kira anlaşmasının bitiş tarihi esas alınacaktır.

6-İki şirket arasında yapılan anlaşmanın normal süresinde veya daha önce sona erdirilmesi halinde geminin kiraya verildiği ülke makamlarından geminin kaydının silindiğine dair apostilli veya konsolosluktan onaylı belge ile doğrudan Liman Başkanlığına müracaat edilerek gemi Türk siciline kayıt edilecektir.

7-Kira süresi biten geminin şahıs veya şirket tarafından yeniden kiralanmak istenmesi durumunda ilk müracaat olarak değerlendirilecek olup, sürenin bitmesinden en az 10 gün önce başvurusunu yapması gerekmektedir.

 

 

 

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?