banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Fatura Deniz Emekçisine: Laid Up Alanları Belirlendi

“Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” (Laid-Up) yönergesi yürürlüğe girdi. On gemiye bir kaptan ve bir başmühendis yetecek.

GÜNCEL 16.03.2009, 13:28
Fatura Deniz Emekçisine: Laid Up Alanları Belirlendi

Deniz Emekçisine de Kriz Yansıyacak: Laid-Up Alanları Belirlendi

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, hurdaya ayrılmış gemiler dışında, iş bulamadığı veya hukuki bir kararın sonucunu beklediği için bir geminin ticari faaliyette veya bakım onarımda bulunmadan İdarenin izni alınarak demir sahasında ya da limanda demirleme-bekleme yapması esnasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi maksadıyla hazırlanan “Servis Dışı Bekleme İşlemlerinde Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” Ulaştırma Bakanı oluruyla yürülüğe girdi.

Söz konusu Yönerge ve Yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde uzun süreli bekleme yapacak gemilerin ilgili Liman Başkanlıklarına başvurarak, Denizcilik Müsteşarlığının belirlediği 4 limanın 23 alanında laid up'a alacak gemileri bildirmesi gerekiyor.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının yayaınladığı yönerge aynen şöyle;

SERVİS DIŞI BEKLEME İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; hurdaya ayrılmış gemiler dışında, iş bulamadığı veya hukukî bir kararın sonucunu beklediği için bir geminin ticari faaliyette veya bakım onarımda bulunmadan İdarenin izni alınarak demir sahasında ya da limanda demirleme/bekleme yapması esnasında uyulması gereken kuralların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; öncelikle Türk Bayraklı gemileri, Yediemin kapsamında olan gemiler ile gemi sahibi, donatanı, işleteni Türk olan yabancı bayraklı gemileri kapsar.
(2) Bir aya  kadar servis dışı kalacak gemiler, bu kapsamda değerlendirilmeyeceklerdir.            
Dayanak 
            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ve Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü: 29/04/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü,
b) Gemi Grubu: Servis dışı bekleme durumunda bekleyecek ve birbirine aborda olacak gemilerin tümünü,
c) Gemi Güvenlik Görevlisi: Rıhtım veya limanda servis dışı beklemede bulunacak gemilerin kontrolünü yapacak kişiyi,
ç) GSK Uzmanı: Gemi Sörvey Kurulu Uzmanını,
d) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü,
e) İdare: Denizcilik Müsteşarlığı’nı,
f) Kılavuz Kaptan: Kılavuz Kaptan yeterlik belgesine sahip olarak gemi kaptanına, geminin seyir ve manevrasına yönelik  konularda gemiye kılavuzluk eden kişiyi,
g) Servis Dışı Bekleme (Laid-up): Hurdaya ayrılmış gemiler dışında, iş bulamadığı veya hukukî bir kararın sonucunu beklediği için bir geminin ticari faaliyette veya bakım onarımda bulunmadan İdarenin izni alınarak demir sahasında ya da limanda demirleme/bekleme yapmasını,
h) Kısa Süreli Servis Dışı Bekleme: Servis dışı olarak bir aydan fazla oniki aydan az olan beklemeleri,
 ı) Uzun Süreli Servis Dışı Bekleme: Servis dışı olarak oniki ay veya oniki aydan fazla beklemeleri,
i) Römorkör: Çekme işine göre yapılmış deniz aracını,
k) Klas Kuruluşu: Gemi ve su araçlarının emniyetli bir yapıya sahip olabilmeleri için kendine mahsus yapım ve denetim kuralları ile uzman personeli olan ve İdare tarafından yetkilendirilen kuruluşu, 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Servis dışı bekleme şekilleri
MADDE 5- Bir gemi servis dışı beklemede iki şekilde bulunabilir;
(1) Demirde servis dışı bekleme: Tonaj, boy ve serbest bordaları birbirine yakın olan gemiler bir grup oluşturup aynı demirlerini uygun kaloma vererek demirleyebilecek ve birbirlerine aborda olacaktır. Her grupta maksimum on gemi bulunacak, bordaları arasına usturmaça konulacak ve koşullar elverdiği ölçüde gemiler birbirlerine ters yönde demirletilecek, birinin diğerine tonozlaması sağlanacaktır.
(2) Rıhtımda veya limanda servis dışı bekleme: Gemiler rıhtım veya limanda aşağıda belirtildiği  şekillerde  servis dışı bekleme durumunda olacaklardır:
(a)    Gemiler birbirlerine aborda vaziyette kıçtan kara veya baştan kara olacak şekilde
(b)   Liman veya rıhtıma yanaşık vaziyette,
(c)   Liman veya  rıhtıma yanaşmış bir geminin üzerine aborda olacak şekilde bağlanır.
 Yetki ve sorumluluklar
MADDE 6- (1) İdare, servis dışı bekleme alanlarını belirler; belirlenen alanlarla ilgili olarak gerek görülmesi halinde değişiklikler yapabilir.
(2 İdare, servis dışı bekleme ile ilgili kuralları düzenler; gerek gördüğü takdirde bu kurallarla ilgili değişiklikler yapabilir.
(3) İdare, servis dışı bekleme yerleri ve servis dışı beklemede bulunan gemilere düzenli olarak veya gerek görülmesi halinde denetlemelerde bulunur.
(4) Gemi sahibi, donatanı, işleteni, servis dışı beklemede bulunan gemisinin her türlü emniyet, çevre ve güvenlik hususlarının yürütülmesinden sorumludur.
Servis dışı bekleme durumundaki gemilerin uyması gereken kurallar
MADDE 7 – (1) Servis dışı bekleme durumundaki gemiler aşağıdaki kurallara uyarlar:
a) Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla gereken her türlü tedbir alınacaktır.
b) Deniz çevresinin kirlenmesini önleyici tüm tedbirler alınacaktır.
c) Kinistin (seachest) ve güverte çıkış (overboard) valfleri kapalı tutulacaktır.
ç)  Minimum  yakıt ve yağ ile gelinecektir.
d) Boya, tiner vb. yanıcı maddeler gemiden çıkartılacaktır. 
e) Atık tankları ve slop tankları boş olacaktır.
f) Yük ambarları tamamen boş ve temiz olacak, tanklar ve ambarlar tamamen su geçirmez olacaktır.
g)  Sintine kuyuları boş ve temiz olacaktır.
h)  Tankerler gazlardan arınmış (Gas Free) olacak ve sertifikası olacaktır.
ı) Sintine suları, safra atıkları vb. atıkların geçtiği devreler temiz olacak (line flushing) üzerinde bulunan valfler kapalı tutulacaktır.
 i) Kaportalar ve lumbuzlar kapatılacaktır.
k) Gemi balastlı halde bulunacaktır (full balast). 
l) Gerekli aydınlatma sağlanacaktır.
m) Gemi-kara haberleşmesi yirmi dört saat VHF ile sağlanacaktır.
 n) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun olarak gündüz ve gece fenerler, şekiller ve işaretlerle donatılmış olacaktır.
o) Acil durumlarda yedekleme için gerekli ekipmanlar hazır bulundurulacaktır.
ö) Olası bir yangına müdahale için geminin yangın söndürücüleri kullanıma hazır olacak; varsa ambarlar, makine dairesi ve yaşam mahalli CO2 sistemi çalışır durumda, gemideki can kurtarma teçhizatları kullanıma hazır olacaktır.
p) Yangın damperleri, makine ve havalandırmaları çalışır durumda bulunacaktır.
r) Gemide kalacak personel bilgileri EK-1’deki gibi liman başkanlığına bildirilecektir.
s) Gemide ilgili limana ait güncel liman haritaları ve notik yayınlar bulundurulacaktır.
ş) Hava ve deniz durumunda kötüleşme ile birlikte demir tarama riskinin ortaya çıktığı durumlar ile herhangi bir acil durumda derhal liman başkanlığı ile irtibata geçilecektir.
t) Gemi demir mevkiinde servis dışı beklemede bulunduğu sürece acil durumlarda kullanılmak üzere baş ve kıç tarafında yedekleme halatı hazır bulundurulacaktır.
Servis dışı beklemeye girişte izlenecek prosedür 
Madde 8-
(1) Servis dışı bekleme işleminin yapılması için gemi sahibi, donatanı, işleteni, başvuru dilekçesine Ek-1’de yer alan form, Acil Durum Planı ile gemi belgelerini eklemek suretiyle doğrudan servis dışı bekleme yapacağı bölgedeki liman başkanlıklarına en az bir hafta önceden müracaatını yapar.
(2) Başvuru dilekçesinde geminin kısa süreli ya da uzun süreli olarak servis dışı bekleme durumu belirtilir.
(3) Liman başkanı, gemi sahibi, donatanı, işleteni tarafından doldurulan formun kendisi ile ilgili olan kısmını doldurarak iki nüsha halinde onaylar. Bir nüshası gemi sahibi, donatanı, işletenine verilir. Diğer nüshası ise liman başkanlığınca tutulur.
(4) Ek-1’de olacak bir değişiklikte Ek-2 form bilgileri gemi sahibi, donatan, işleten tarafından kendisi ile ilgili kısımlar doldurularak ilgili liman başkanlığına dilekçe ile müracaatta bulunur. Liman  başkanlığı Ek-2 formda kendisi ile ilgili kısımları doldurarak iki nüsha halinde onaylar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Gereklilikler
Servis dışı bekleme işleminin değerlendirilmesi
MADDE 9 –
(1) Liman başkanlıkları servis dışı bekleme talebinde bulunan gemilerin uygun bulunması durumunda önceden belirlenmiş demirleme, rıhtım veya liman bekleme alanlarına Madde 5’te  belirtildiği şekilde intikal etmesi hususunda izin verir.
(2) Gemiler yetkili kılavuz/römorkörcülük teşkilatından sağlanacak kılavuz kaptan veya römorkör marifetiyle İdarece belirlenen servis dışı bekleme bölgesine yanaştırılır veya demirletilir. Kılavuz teşkilatının bulunmadığı servis dışı bekleme bölgelerinde bu işlemler gemi kaptanı tarafından yapılır.
Servis dışı bekleme durumunda asgari bulundurulması gereken personel ve donanım
MADDE 10 - (1) Demirde servis dışı bekleme durumunda; her gemi için asgari bir usta gemici ve bir yağcı ayrıca, her gemi grubu için (maksimum on gemi) bir kaptan ve bir başmühendis bulundurulur.
(2) Rıhtım veya limanda servis dışı bekleme durumunda;  her gemi grubu için (maksimum on gemi)  bir gemi güvenlik görevlisi ile bir usta gemici ve bir yağcı bulundurulur.
(3) Demirde servis dışı bekleme durumlarında; seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve deniz güvenliğinin sağlanması maksadıyla acil durumlarda ilgili liman başkanlığı tarafından belirlenecek sınırlı sürelerde “Stand By Römorkör” bulundurulur. Söz konusu römorkör ücreti, bu hizmetten yararlanan donatanlar tarafından eşit olarak ödenir.
Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlara ait kriterler
Madde 11 -
(1) Demirde servis dışı bekleme yapan gemilere, olumsuz hava ve deniz şartları ile acil durumlarda  hizmet verecek römorkör minimum otuz ton çeki gücünde ve yangın söndürme donanımına sahip  olacaktır. Hizmet verecek römorkörün İdareye bildirilmesi zorunludur. Ancak, servis dışı beklemeye giriş ve çıkışlarda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti bölgede İdarece yetkilendirilmiş kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı tarafından verilir. Kılavuz teşkilatının bulunmadığı servis dışı bekleme bölgelerinde bu işlemler gemi kaptanı tarafından yapılacaktır.
(2) Limanda veya rıhtımda servis dışı bekleme yapan gemilere, İdarece yetkilendirilmiş römorkörcülük teşkilatı hizmet verir.
(3) Gemi donatanı acil durumlarda gemiye personel sağlayacaksa ilgili liman başkanlığına durumu yazılı olarak bildirecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Gemilerin tekrar faaliyete geçmeleri (servis dışı beklemeden  çıkış) durumu
MADDE 12 - (1) Servis dışı beklemede bulunan bir geminin sahibi, donatanı, işleteni, ilgili liman başkanlığına bir dilekçe ile servis dışı bekleme durumunun kaldırılması için talepte bulunur.
 (2) İdare veya İdarece yetkilendirilmiş klas kuruluşunun raporu doğrultusunda gemi ticari faaliyetine devam eder.
Ücretlendirme
MADDE 13- (1) Demirde, rıhtımda ve limanda servis dışı bekleme durumlarında, gemiler için tüm hizmet ücretleri yürürlükteki “Liman Hizmet Tarifeleri” üzerinden %50 indirimli olarak alınır.
(2) Hizmet ücreti; gemi sahibi, donatanı, işleteni tarafından karşılanır.
Sigorta kapsamı
MADDE 14-
Acil durum planı
MADDE 15 - (1)  Yangın, batma, kötü hava, güvenlik gibi acil durumlarda gemi donatanı tarafından bir acil durum planı hazırlanarak liman başkanlığına sunulur. Bu planda, geminin yangın teçhizatlarının yeri, yangın pompasının yeri ve kapasitesi, gemideki karbondioksit sisteminin yeri ve şeması, acil durumlarda yedekleme için gerekli ekipmanların yerleri ve listesi gösterilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümleri onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
SERVİS DIŞI BEKLEME YERLERİ
GEMLİK KÖRFEZİ
1-      40° 27’ 39’’ K – 028° 59’ 25’’ D
2-      40° 28’ 00’’ K – 029° 02’ 48’’ D
3-      40° 26’ 24’’ K – 029° 02’ 48’’ D
4-      40° 26’ 24’’ K – 029° 01’ 45’’ D
5-      40° 26’ 48’’ K – 028° 59’ 30’’ D
ERDEK KÖRFEZİ
1-      40° 27’ 21’’ K – 027° 33’ 23’’ D
2-      40° 27’ 21’’ K – 027° 36’ 12’’ D
3-      40° 27’ 11’’ K – 027° 37’ 54’’ D
4-      40° 26’ 48’’ K – 027° 38’ 57’’ D
5-      40° 26’ 24’’ K – 027° 38’ 54’’ D
6-      40° 26’ 48’’ K – 027° 33’ 18’’ D
İZMİT KÖRFEZİ (Yarımca)
1-      40° 46’ 24’’ K – 029° 38’ 09’’ D
2-      40° 46’ 30’’ K – 029° 40’ 00’’ D
3-      40° 45’ 15’’ K – 029° 40’ 00’’ D
4-      40° 45’ 24’’ K – 029° 38’ 09’’ D
İZMİT KÖRFEZİ (Körfez Sonu)
1-      40° 44’ 00” K – 029° 55’ 00” D
2-      40° 45’ 18” K – 029° 55’ 00” D
3-      40° 45’ 18” K – 029° 52’ 48” D
4-      40° 44’ 00” K – 029° 52’ 48” D
SİNOP LİMANI DEMİR SAHASI
1-      42° 00’ 00” K – 035° 12’ 45” D
2-      41° 57’ 45” K – 035° 12’ 45” D
3-      41° 54’ 55” K – 035° 06’ 30” D
4-      42° 00’ 00” K – 035° 07’ 30” D
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?