banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Deniz K.Komutanı Oramiral Bostanoğlu

37 general ve amiral bir üst rütbeye atandı. 43 general emekli edildi. 34 general ve amiralin görev süresi uzatıldı. 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

GÜNCEL 07.08.2014, 15:29
Deniz K.Komutanı Oramiral Bostanoğlu

YAŞ kararları açıklandı: İşte 2014 YAŞ kararları tam listesi

YAŞ’ta sürpriz yok. 37 general ve amiral bir üst rütbeye atandı. 43 general emekli edildi. 34 general ve amiralin görev süresi uzatıldı. 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Atay, Jandarma Genel Komutanı oldu.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nde­ki 192 ge­ne­ral ve ami­ra­lin bir üst rüt­be­ye ter­fi, emek­li­lik ve rüt­be bek­le­me sü­re­le­ri­nin ka­ra­ra bağ­la­na­ca­ğı Yük­sek As­ke­ri Şu­ra, 10 sa­at­lik me­sa­inin ar­dın­dan ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. 192 ge­ne­ral ve ami­ra­lin bir üst rüt­be­ye ter­fi ile emek­li­lik ve rüt­be bek­le­me sü­re­le­ri ka­ra­ra bağ­lan­dı. 37 ge­ne­ral ve ami­ra­l bir üst rüt­be­ye atan­dı. 41 ge­ne­ral kad­ro­suz­luk­tan, 2 ge­ne­ral yaş had­din­den emek­li­ye sevk edil­di. 34 ge­ne­ral ve ami­ra­lin gö­rev sü­re­si uza­tı­lır­ken, 51 al­bay, ge­ne­ral ve ami­ral­li­ğe yük­sel­til­di. Emek­li­li­ği ge­len Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ser­vet Yö­rük'ün ye­ri­ne Ege Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ab­dul­lah Atay ge­ti­ril­di.

GÖ­REV­LE­Rİ SÜ­RE­CEK

Ko­mu­ta ka­de­me­sin­de sı­nır­lı bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı ge­len bil­gi­ler ara­sın­da. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel'in gö­rev sü­re­si 2015'te do­la­ca­ğı için Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Org. Hu­lu­si Akar, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Org. Akın Öz­türk, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu ile bir­lik­te gö­rev­le­ri­ne de­vam ede­cek.

2. Or­du Ko­mu­ta­nı Org. Ga­lip Men­di, Ege Or­du­su Ko­mu­tan­lı­ğı’na ge­ti­ri­lir­ken, EDOK Org. Sa­lih Ze­ki Ço­lak 1. Or­du Ko­mu­ta­nı ol­du. 9. Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı Kor­ge­ne­ral Ka­mil Ba­şoğ­lu EDOK Ko­mu­ta­nı ol­du. Ka­ra Kuv­vet­le­ri Lo­jis­tik Ko­mu­ta­nı Kor­ge­ne­ral Adem Hu­du­ti 2. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı­’na atan­dı. Kor­ge­ne­ral Ab­dul­lah Re­cep 7. Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’na ge­ti­ril­di. Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de ise 1’inci Ha­va Kuv­ve­ti Ko­mu­tanı Kor­ge­ne­ral Abi­din Ünal, Mu­ha­rip Ha­va Kuv­ve­ti ve Ha­va Fü­ze Sa­vun­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’na ata­ndı.

Balyozcu 11 general emekli oldu

Bal­yoz dar­be pla­nı da­va­sın­da hak­la­rın­da tah­li­ye ka­ra­rı ve­ri­len 11 ge­ne­ra­lin du­ru­mu da YAŞ'ta ele alın­dı. Ser­best bı­ra­kı­lan ge­ne­ral ve ami­ral­ler emek­li edil­di. Ter­fi bek­le­yen isim­ler şun­lar­dı: Ko­ra­mi­ral De­niz Co­ra, Ha­va Kor­ge­ne­ral Tur­gut At­man, Tü­ma­mi­ral Ah­met Si­nan Er­tuğ­rul, Ha­va Tüm­ge­ne­ral Ay­han Gü­müş, Tüm­ge­ne­ral Gür­büz Ka­ya, Ha­va Tüm­ge­ne­ral Bü­lent Ko­ca­ba­buç, Tu­ğa­mi­ral Ab­dul­lah Gav­re­moğ­lu, Tu­ğa­mi­ral Ali Sa­di Ün­sal, Tu­ğa­mi­ral Fah­ri Can Yıl­dı­rım, Ha­va Tuğ­ge­ne­ral Meh­met El­dem ve Ha­va Tuğ­ge­ne­ral Ku­bi­lay Ba­loğ­lu. Tah­li­ye olan isim­ler ara­sın­da yer alan Tü­ma­mi­ral Er­dem Ca­ner Be­ner ise ken­di is­te­ğiy­le emek­li­ye ay­rıl­mış­tı.

 

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?