Uluslararası Gemi Sicili´ne kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi´ne tabi değildir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi´nden istisna edilen bu kazançlar vergi tevkifatına da tabi tutulmayacaktır.

Ancak, bu istisna gerçek ve tüzel kişilerin Uluslararası Gemi Sicili´ne kayıt ettirdikleri gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile sınırlıdır.

 Bir kurumun söz konusu gemi işletmeciliğinden elde ettiği kazançların ortaklara kâr payı olarak dağıtılması halinde, kurum kazancının tamamen veya kısmen gemi işletmeciliğinden elde edilip edilmediğine bakılmaksızın menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekir.

Uluslararası Gemi Sicili´nde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır.

 Gemi işletmeciliği yapan firmanın gemide çalışan personeli dışındaki personeline ödenen ücretler bu istisnadan yararlanmayacaktır.

 Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat ihtisas zammı, ikramiye yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun, hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carı hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediye temin eden kâğıtların binde 6 nispetinde Damga Vergisi´ne tabidir...