banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Gemi Mühendisliği Haftası'nda Ustalara Saygı

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu “Denizciliğimizin Geleceğinin Şekillenmesinde Gemi Mühendislerinin Rolü” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

GEMİ İNŞA 16.12.2009, 01:16
2117
Gemi Mühendisliği Haftası'nda Ustalara Saygı

GMO ustalarını unutmadı

Gemi Mühendisliği Haftası kapsamında Prof. Dr. Yücel Odabaşı ve Prof. Dr. Mesut Savcı anısına paneller düzenlendi.
 
Gemi Mühendisliği Haftası kapsamında Prof. Dr. Yücel Odabaşı ve Prof. Dr. Mesut Savcı anısına paneller düzenlendi. 3. Günün öğleden sonraki panelinde “Denizciliğimizin Geleceğinin Şekillenmesinde Gemi Mühendislerinin Rolü” adlı bir sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu’nun sunumu aşağıdaki gibidir.

 

Konu Başlıkları

Mühendislik Eğitimi

Gemi Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi Mühendisliği Eğitiminde Yeni Uygulamalar

Dünyada ‘Yetkin Mühendislik’ Uygulamaları

Gemi Mühendisleri Odası’nca tanımlanan odaya üye mühendislerin amaç ve görevleri 

Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, ülkenin gemi mühendisliği hizmeti kapsamına giren bütün alanlarda kalkınmasında, mesleğin gelişmesinde, üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak, 

Ülke ve meslek çıkarları ile ilgili işlerde resmi ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak; meslekle ilgili bütün yürütme kurallarını hazırlamak; gemi teknesi, makinası ve donanımı ile göl, nehir, liman ve denizlerde bilumum makinalı veya makinasız ahşap, çelik, fiberglas, alüminyum, beton ve diğer malzemelerden yapılan yüzer araçların yapımı, dönüşümü ve onarımı konularında ve bunlarda kullanılan malzeme, teçhizat ve araçlarla ilgili normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri, tersane ve fabrika işletme organizasyon yöntemlerini, verimliliği artırıcı sistemleri ve benzer konuları teknik esaslar içerisinde yapmak, kurmak, değiştirmek ve yenileştirmek, uygulanmasını denetlemek,

Gemi ve gemi makina yapım sanayiinde kullanılan her türlü malzeme, donanım ve cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak laboratuvarlar kurmak ve bunlara katılmak,

Denizde can ve mal güvenliği, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi ve benzeri uzmanlık alanını ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak, uluslararası kurallarla esasları saptanmış klas kurumları kurmak ve/veya yurtiçi ve dışında bulunan bu tür kurumlara katılmak veya aynı ve benzer konularda yurtiçi ve dışında danışmanlık, temsilcilik ve hakemlik yapmak; gemi mühendisliğini ve Türkiye gemi mühendislerini yurt içi ve dışında temsil etmek,

Yasa ve Tüzük hükümleri çerçevesinde ihtisas dallarına göre üyelerinin mesleksel çalışmalarını ve aralarındaki ilişkilerini düzenlemek; bu amaçla işleyişi ayrı bir yönetmelik ile düzenlenen sertifikalar vermek, denetlemek, gerektiğinde iptal etmek; meslek ahlak ve dayanışmasını korumak; mesleğin yasal ve teknik kurallara göre uygulanmasında , üyelerin meslek onurlarının korunmasında, hak ve yetkileri ile meslek disiplininin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,

Ülke ekonomisini, gemi inşa sanayi ve teknolojisini kamu yararına ve denizde can ve mal güvenliği esaslarına yöneltme konusunda araştırma, inceleme, deney ve etüdler yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak üzere yetkili organlar kurmak ve yurt dışındaki bu tür çalışmalara katılmak,

Mesleğin gelişimi ve üyelerinin meslekte ilerlemelerini sağlamak üzere teknolojik gelişimi de gözönünde tutarak yurt içinde ve yurt dışında meslekle ilgili ve ülkenin sinai kalkınmasını sağlayacak alanlarda staj, kurs, seminer, konferans ve inceleme programları düzenlemek ve bu konuda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, mesleğin çeşitli dallarında kalifiye teknik eleman yetiştirmek amacıyla kurslar açmak ve her türlü girişimde bulunmak,

Yüzer araçların inşaatı, sevk ve yönetimi ile bunlarda kullanılan her çeşit makina ve cihazlarin ve diğer teknik araçların kullanılmasını bakım ve tutumlarını öğretici kurslar açmak ve belge vermek; belgelerin etkinliğini sağlamak amacıyla diğer kuruluşlarla ilişki kurmak,

Uluslararası teknolojik gelişim düzeyinde ve ulusal ekonomi ve sinai kalkınma hızına göre ülkenin mevcut ve ileriye yönelik açıdan gemi mühendisi ve gemi yapım sanayi teknik personeli ihtiyacının saptanması konusunda araştırmalar yapmak ve önerilerini ilgili kurumlara iletmek,

Deniz ulaştırma hizmetlerinde ulusal çıkarları en yüksek düzeye ulaştıracak yönde inceleme ve araştırmalar yaparak bu konuda ulusal bir politika saptanmasına yardımcı olmak; buna paralel olarak gemi yapım sanayiinin de ulusal bir politikaya kavuşturulması yönünde Bakanlık ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; bu konuları titizlikle izlemek ve çalışmaları sürdürmek,

Yukarıda sayılan amaç ve görevlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere her türlü kitap, gazete, dergi, bülten, v.b. yayınları yapmak, belgeleri toplamak,

Uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda yargı, yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak; görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

GMO’ya üye olabilen mühendislik dalları

Gemi İnşaatı Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

Gemi Makinaları Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

Deniz Teknolojisi Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

Gemi Konstrüksiyonu Mühendis ve Yüksek Mühendisleri

ABET’in Mühendislik Kriterleri

Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği,

Deney tasarımı, deney yapma, veri analizi ve veri yorumlama yeteneği,

İstenen özelliklere sahip bir sistemi, bileşenlerini veya çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği,

Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği,

Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği,

Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olma,

Etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneği,

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme,

Gereksinimleri tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği,

Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma,

Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, becerilerini ve tekniğini kullanma yeteneği.

 

ABET’e göre Gemi Mühendisliği (NA ME)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ve Benzeri Programlar

Ana Kuruluş: SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers )

Bu program kriterleri gemi inşaatı mühendisliği ve/veya gemi makineleri mühendisliği programları için uygulanır.

Eğitim Programı: Bu program olasılık ve istatiksel metodların gemi inşaatı ve gemi makineleri problemlerine uygulanmasını; deniz yapılarında temel akışkanlar mekaniği, dinamik, mukavemet, malzeme, hidrostatik, enerji ve sevk sistemleri konularında eğitim verir. Gemi inşaatı ve gemi makineleri konusunda kullanılan ekipman konusunda bilgi sahibi yapar.

ABET’e göre Deniz Tek. Mühendisliği (OE)

Deniz Mühendisliği ve Benzeri Programlar

Ana Kuruluş: SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers ) Diğer kuruluşlar: ASCE ve IEEE

Bu program kriterleri deniz mühendisliği programları için uygulanır. 

Eğitim Programı: Bu programı bitiren öğrenciler akışkanlar mekaniği, dinamik, mukavemet, olasılık ve istatiksel metodlar, malzeme, hidrostatik, oşinografi, deniz dalgaları, sualtı akustiği gibi konuları mühendislik problemlerine uygulayabilmelidir. Öğrenciler farklı dallarda tasarım optimizasyonu da gözeterek mühendislik sistemleri dizaynı konusunda grup çalışması yapabilmelidir.

Yeni Tanımlar ve Eğilimler

Dünya çapında mühendislik işgücüne katkıda bulunacak iyi eğitimli ve nitelikli

Temel mühendislik ilkelerini bilen ve kullanan, çeşitli paydaşlarla iletişim kurabiren, sistem entegrasyonu yapabilen

Yaratıcı ve buluş yapabilen ve bunun olabilirliğini değerlendiren

Meraklı, araştırmacı ve kendi kendini motive eden

Disiplinler arası çalışma gruplarında yer alabilen

Bütçe yapma ve yönetme, satın alma işlemlerinde uluslararası bankacılık ve hukuk konularına hakim

Proje yönetimi konusunda eğitim almış

Risk ve emniyet yönetimi konularına hakim Mühendis Yetiştirmek 

Öğrencilerde Inovasyon/Yaratıcılık Yeteneklerini Geliştiren Projeler 

SNAME tarafından düzenlenen yarışmalar (ISWSCYDC/LISNYK/ISODC/MT Student/Student Paper-ABD)

Güneş Teknesi Yarışması (Solar Splash-ABD)

Deniz Bisikleti Yarışması (Water Bike Regetta-AB)

VISIONS Smart Award Yarışması(Avrupa Birliği NoE Projesi)

GMO Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları Projesi Tasarım 2010

 

İTÜ’de Son 10 yılda olan Gelişmeler

1983’de Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisans eğitimi başladı.

ABET başvurusu öncesi (1999) Toplam ders saati kredileri Gemi İnşaatı Bölümü için 172’den 150,5 krediye, Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü için de 174’ten 152,5 krediye indirildi.

Dersler  Temel Bilim Dersleri/ Temel Mühendislik Dersleri/ Mühendislik Tasarım Dersleri/İnsan ve Toplum Bilimleri Dersleri’olarak 4 e ayrıldı. Öğrencilere daha fazla ‘Seçmeli Ders’ kredisi sunularak özellikle insan ve toplum bilimleri dersleri alarak toplumsal yaşam ile konularda daha fazla ilgili olmaları amaçlandı.

Derslerin en az %30’u İngilizce oldu.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Bölümü için 3 opsiyon getirildi: Gemi İnşaatı, Gemi İşletmeciliği ve Gemi Makinaları ve Tesisleri)

İki bölüm 2003 ‘de NAME ve OE olarak ABET denklik belgesi aldı. Bu tarihten sonra ABET kriterlerine göre eğitimde kalite kontrol sistemi uygulanıyor.

Bologna sürecine uyum için derslerin ECTS kredileri belirlendi (2001-2009)

Deniz Teknolojisi Müh. Bölüm adı diplomalara ünvan yazılması kaldırıldığı için Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi olarak değiştirildi.

2010 yılında yapılacak ABET  yerleşke ziyareti için çalışmalar sürüyor.

 

 

Virahaber.com

Yorumlar (1)
13 yıl önce
İyi günler,Benim bir sorum olacak...Neden gemi makinaları işletme mühendisleri gemi mühendisleri odasına üye olamıyor? Veya neden gemi makinaları işletme mühendisleri odası ve gemi mühendisleri odası gibi ayrı iki oda oluşturulmuş...Bu odaların birleştirilmesi gibi bir çalışma yapılamaz mı?
19
açık
banner260
banner102
banner85
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Günün Karikatürü Tümü