banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması değişiklikleri beraberinde getirdi!

Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7261 sayılı Kanun 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇEVRE 31.12.2020, 10:32 31.12.2020, 10:47 Halit Emre İbrahimoğlu
126
Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması değişiklikleri beraberinde getirdi!

7261 Sayılı Kanunun amacının, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulmasının sağlanması olduğu vurgulandı.

7261 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde yapılacak bazı önemli değişiklikler şöyle;

Tanker ve gemi ibaresi dahil edildi!

2872 sayılı Kanunun Md.20(ı)(4) alt bendine “Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira, bin ila beşbin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, beş bin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 lira idari para cezası verilir” hükmü şekline getirilmiştir (koyu renk ile belirtilen kısım eklenmiştir).

Su kirliliğine neden olan tesislere de 90.000 TL ceza!

2872 sayılı Kanunun Md.20(ı) bendinin son paragrafına “Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara su kirliliği nedeni ile kurulması veya işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran, işleten veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 90.000 Türk Lirası (96.561 TL) idarî para cezası verilir.” hükmü şekline getirilmiştir. (Koyu renk ile belirtilen kısım eklenmiştir.)

Cezalar 24.000'den 360.000'e yükseltildi!

2872 sayılı Kanunun Md.20(ı) bendinin “Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk Lirasından 360.000 Türk Lirasına kadar, ithal edenlere 300.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü şekline getirilmiştir. (“24.000 Türk Lirası” ibaresi yerine “90.000 Türk Lirasından 360.000 Türk Lirasına kadar”, “60.000 Türk Lirası” ibaresi yerine “300.000 Türk Lirası” ibaresi eklenmiş olup koyu renk ile belirtilmiştir.)

Bakanlıça belirlenen kriterlere uymayanara 30.000 TL ceza!

d. 2872 sayılı Kanunun Md.20(ı) bendine “Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller ve dolum adaları için 60.000 Türk lirası, akaryakıt istasyonları için 30.000 Türk lirası, tankerler için 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir” hükmü eklenmiştir.

Akar ve kuru dere yatakları, göl yatakları ve tarım arazileri korunuyor!

2872 sayılı Kanunun Ek 1’inci maddesinin (d) bendi uyarınca, “Ülkenin egemenlik alanlarındaki  denizlerden, akar ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili esaslara” aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100.000 Türk lirasından 300.000 Türk lirasına kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300.000 Türk lirası, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp başına 450 Türk lirası idari para cezası verilir” hükmü eklenmiştir.

Balık çitlikleri buralarda kurulamayacak!

2872 sayılı Kanunun Md.9(1)(h) bendinde yer alan “Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz.” hükmüne aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verileceği hükmü eklenmiştir.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara 20 bin lira ceza!

 “2872 sayılı Kanunun 11. Maddesinde belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin lira idari para cezası verilir.” hükmü eklenmiştir.

Türkiye Çevre Ajansı’nın kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan bahse konu Kanun ile;

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ilkelerine yönelik, sıfır atık sisteminin, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması hedeflenmekte, 2872 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde değişiklik yapılarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın anılan Kanun kapsamındaki denetim yetkisini Türkiye Çevre Ajansı’na devredebileceği belirtilmekte, “Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Çevre Ajansına” ibaresi ilave edilmekte, Kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile tüm atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık yönetim sorumlusunun müteselsilen sorumlu olması amaçlanmakta, sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda gönüllülük esaslı çevre etiket sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek olup Bakanlık haricinde çevre etiketi adı altında herhangi bir faaliyet yürütülemeyeceği belirtilmekte, motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunlu tutularak, motor yağı değişimi yapılan yerlerin yetkilendirilmesine ve atık yağların yönetimine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesi hususları düzenlendi.

Resmi gazete PDF

Kaynak: Kaptan Haber Ajansı
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
banner102
Günün Karikatürü Tümü