Çalışanın Tazminatına Güvence Geliyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen, Türk Borçlar Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle; işverenin özel ve belli günlerde çalışana ödediği ikramiye yasal güvenceye kavuşturuldu. Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse, ikramiyenin çalıştığı süreye yansıyan bölümü de ödenebilecek.

TBMM Adalet Komisyonu AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanarak, Türk Borçlar Kanunu Tasarısının, hizmet sözleşmelerine dayanan işçi-işveren ilişkisi konusunda yenilikler içeren bölümünü görüşmeye başladı. Tasarının 406'ncı maddesine kadar gelindi. Komisyon, işçi-işveren ilişkisini düzenleyen bölümdeki maddeler üzerinde verilen önergelerle, işçi lehine değişiklikler yaptı.

Tasarının "ikramiye" başlığını düzenleyen madde üzerinde verilen değişiklik önergesi Adalet Komisyonu üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Kabul edilen önergeyle; işçinin, ikramiyeye yönelik hakları genişletildi.

İkramiye işverenin insiyatifinden çıkıyor

Bu çerçevede; işveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla işçilerine özel ikramiye verebilecek. Ancak, işçilerin ikramiyeyi isteme hakları, bu konuda anlaşmanın yahut çalışma şartının veya işverenin tek taraflı taahhüdünün olması halinde doğabilecek. Hizmet sözleşmesinin ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermesi halinde, işçinin ikramiyeden çalıştığı süreyle orantılı bölümünü isteme hakkını "anlaşma" şartına bağlayan tasarıda, değişiklik yapılarak, "ikramiyenin, işçinin çalıştığı süreye yansıyan bölümünün ödeneceği" hüküm altına alındı.

İşverenin, işçiye sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde "alışılmış olan ücreti" ödeyeceği yönünde tasarıda yer alan hüküm de değiştirilerek, işveren, "asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle" yükümlü kılındı.

Ücretler bankaya yatırılacak

Tasarının, işçi ücretlerinin, işyerinde de ödenmesini öngören fıkra metinden çıkarılarak, ücretlerin bankaya yatırılma zorunluluğu getirildi.

Buna göre; işçi ücreti, özel olarak açılan bir banka hesabına yatırılacak. İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu, işçinin rızası olmadıkça takas edemeyecek. Tasarının, işçinin kasten sebebiyet verdiği zararlarda, ücretlerinin dörtte birinin haczedilmesini düzenleyen hükmü de değiştirilerek, bunun için, işçinin kasten zarar verdiğinin "mahkeme kararıyla tespit edilmesi" şartı getirildi.

Tartışmalar

Tasarının "ücret" ödenmesini düzenleyen madde üzerinde milletvekilleri arasında görüş ayrılığı yaşandı.

AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, banka şubelerine uzak iş yerlerinde çalışanların mağdur olabileceğini savunarak, tasarıda olduğu gibi, hem işyerinde hem de banka aracılığıyla ücret ödemesine olanak sağlanmasının doğru olduğunu savundu. Maddenin aynen kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, AKP'li Köylü'ye destek vererek, kayıtdışılığı, kayıt altına almanın komisyonun işi olmadığını, kötü niyetli işvereni düşünerek düzenleme yapılmasının doğru olmadığını" savundu. Ünlütepe, "Bu tasarıda kötü niyetli işveren aleyhinde işçiyi koruduk. Doğru da yaptık. Hep bunu paptık. Niçin iyi niyetli işvereni düşünmüyoruz?" diye eleştiri getirdi.

AKP, Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise işyerinde ödeme yapılmasının kaldırılmasını istedi. Ekmen, ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesinin kayıtdışılığı da önleyeceğini belirtti.

Ekmen'e destek veren CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların çoğunun ücret itilaflarından kaynaklandığını belirterek, ücretlerin bankaya yatırılmasının çalışanların yararına olacağını ifade etti.

Ücretlerin bankaya yatırılmasını savunan Komisyon Başkanı İyimaya'da, "Ben ücretlerin bankaya yatırılmasından yanayım. Bu tasarı modern bir tasarı olsun istiyorum. Ücretlerin bankaya yatırılması da biraz da tasarının AB normlarına uygunluğundandır" dedi.

Komisyon çalışmalarına destek veren ve görüş bildiren, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu da ücretlerin bankaya yatırılması görüşünü savundu ve işçi ücretinin ödenip ödenmediği konusundaki itilaflar dolayısıyla açılan davalarda çok sıkıntı yaşadıklarını, bu konunun kendilerini çok uğraştırdığını söyledi.

Ücretlerin bankaya yatırılmasının kendileri için önem taşıdığını belirten Kılıçoğlu, "Hakikate, adalete varmada da çok büyük rolü olacaktır" dedi.