banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Orkinosta Türkiye'ye Ayrılan Kota Balıkçıları İsyan Ettirdi

Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu bu yıl için Türkiye'ye 1223 ton kota ayırdı.

BALIKÇILIK 04.11.2015, 09:07
Orkinosta Türkiye'ye Ayrılan Kota Balıkçıları İsyan Ettirdi

Orkinosta Türkiye'ye Ayrılan Kota Balıkçıları İsyan Ettirdi

 Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu bu yıl için Türkiye'ye 1223 ton kota ayırdı. İç piyasaya 518 tonun ayrılması tepki çekti.

Ja­pon­la­rın ge­le­nek­sel ye­me­ği ‘su­şi­’ için kul­la­nı­lan ve en de­ğer­li ba­lık tür­le­rin­den olan ma­vi yüz­geç­li or­ki­nos­ta­ki ko­ta ba­lık­çı­la­rı is­yan et­tir­di. İç pi­ya­sa ko­ta­sı ye­ter­siz Ulus­la­ra­ra­sı At­lan­tik Ton Ba­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ko­mis­yo­nu­’nun (IC­CAT), bu yıl Tür­ki­ye­’ye or­ki­nos avı için 1223 ton ko­ta ver­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ege Böl­ge­si Gır­gır Ba­lık­çı­la­rı Der­ne­ği ve İz­mir De­niz Ürün­le­ri Ba­lık Av­cı­la­rı ve Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Meh­met Ak­soy, bu ko­ta­nın 705 to­nu­nun Ja­pon­ya­’ya ih­ra­cat, 518 to­nu­nun da iç pi­ya­sa için ay­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ak­soy, “Ko­ta za­ten çok az ama hal­kın da­ha bu ba­lı­ğı ye­di­ği­ni gör­me­dik. Türk hal­kı ola­rak biz de or­ki­nos ba­lı­ğı­nı ye­mek is­ti­yo­ruz ama iç pi­ya­sa­ya ve­ri­len ba­lı­ğın ko­ta­sı­nın da ne ol­du­ğu bel­li de­ğil. Dı­şa­rı­dan dö­viz ge­li­yor di­ye­cek­ler, biz de bu­na kar­şı de­ği­liz ama etin dört­te bi­ri fi­ya­tı­na olan or­ki­no­su yi­ye­mi­yor bi­zim va­tan­da­şı­mı­z” di­ye ko­nuş­tu. Vatandaşımız da tüketsin De­niz Ürün­le­ri ve Av­cı­la­rı Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Se­mih Sal­nur, or­ki­no­sun sağ­lık açı­sın­dan fay­da­la­rı­nın say­mak­la bit­me­di­ği­ni an­cak ne­re­dey­se ta­ma­mı ih­ra­ca­ta git­ti­ği için iç pi­ya­sa­ya kal­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Sal­nur, “Bi­zim hal­kı­mız da en az Ja­pon­lar ka­dar kıy­met­li­” de­di.

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?