banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Kıyı balıkçılığı kayıt altına alınıyor

Türkiye'nin denizlerinde kıyı balıkçılığı yapanları yakından ilgilendiren bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni dönemde kıyı balıkçılığı kayıt altına alınıyor.

BALIKÇILIK 09.11.2019, 10:45
721
Kıyı balıkçılığı kayıt altına alınıyor

Kıyı balıkçılığı kayıt altına alınıyor

Deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişikin önemli düzenlemeler yapılarak bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığından: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/47)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,

c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi verilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Belgenet: Bakanlık elektronik belge yönetim sistemini,

f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,

g) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

Müracaat

MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/11/2019 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.

(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

(4) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 6 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihte;

a) Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu,

b) O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,

il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(2) Balıkçı gemisi sahibi tarafından müracaat dilekçesi ekinde sunulan anket formunun doldurulduğu kontrol edilir.

(3) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine eklenir ve dosyalanır.

(4) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen müracaatlara ait anket formlarındaki bilgiler 28/2/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar SUBİS’e kaydedilir.

(5) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-4’te yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, il/ilçe müdürlüğü tarafından 22/11/2019 tarihinden sonra ilan panosunda beş işgünü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(6) Ek-4’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, İl/İlçe İcmal Listesi kesinleşir. Kesinleşen İl/İlçe İcmal Listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(7) Ek-4’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel formatında belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İlçelerden toplanan listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-5’te yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl Genel İcmal Listesi excel formatında belgenet üzerinden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Bilgi güvenliği

MADDE 8 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.

Yetki ve denetim

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2018/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
banner260
banner102
banner93
Namaz Vakti 15 Ağustos 2022
İmsak 04:29
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:11
Yatsı 21:41
Günün Karikatürü Tümü
canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle istanbul evden eve nakliyat