AB Deniz Taşımacılığı STK’ları, AB ETS gelirlerinden pay istiyor

AB Deniz Taşımacılığı STK’ları yayınladıkları ortak bildiride AB ETS gelirlerinden Avrupa denizcilik sektörüne de bütçe tahsis edilmesini istediler.

ECSA, Advanced Biofuels Coalition, CLECAT, CLIA, ESPO, eFuel Alliance, ENMC, ESC, EWABA, FEPORT, SEA Europe’un ortak bildirisinde deniz taşımacılığının dekarbonizasyonunu teşvik etmek için AB ETS gelirlerinden Avrupa denizcilik sektörüne de bütçe tahsis edilmesini istendi.

Bu ortak bildiriyle imzacılar, Avrupa Yeşil Anlaşması, AB İklim Hukuku ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine verdikleri desteği yinelemek istiyorlar. Avrupa ekonomisinin önemli bir parçası olarak, denizcilik ve denizcilik ekosistemi, bu hedeflere ulaşmada ve Avrupa’daki iddialı iklim eylemine katkıda bulunmada başarılı bir rol oynamaktadır.

Ortka bildiride AB Üye Ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu üyelerinden, denizcilik sektörünün AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne dâhil edilmesinden elde edilen gelirleri yine denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu teşvik etmek için ayırmaları istendi. Avrupa Parlamentosu tarafından önerildiği üzere, AB ETS kapsamında denizcilik sektörü için özel bir fon oluşturulmasını şiddetle destekledikleri de bu STK’lar tarafından dile getirildi..

Tüm bu gelirlerin olması gerektiğine inanıldığı, buna ek olarak;

* Konvansiyonel yakıtlar ile düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar arasındaki fiyat farkının azaltılmasına katkıda bulunma, böylece ticari olarak bu yakıtların temin edilebilir hale gelmesi;

• Düşük ve sıfır karbonlu yakıtların temini ve kullanımı ile ilgili operasyonel ve kritik güvenlik konularını göz önünde bulundurarak düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar ve tahrik güç teknolojileri için Ar-Ge ve inovasyon projelerinin finanse edilmesi;

• Gemilerde ve kıyıdaki altyapıda düşük ve sıfır karbonlu yakıtların ve tahrik gücü teknolojilerinin ölçeklendirilmesini ve konuşlandırılmasının finanse edilmesi;

• Düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar için altyapının devreye alınması, elektrik şebekelerine bağlantı, enerji depolama ve yenilenebilir enerji ve açık deniz enerjisi tedarik zincirinin yayılması amacıyla limanlara yapılan yatırımların desteklenmesinin ancak bu gelirler ile gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Son olarak, dekarbonizasyona geçiş sadece denizcilik işgücünün korunması ve büyümesine ihtiyaç duymamakta, aynı zamanda denizcilik sektörünün AB iklim hedeflerine ulaşması için güncellenmiş eğitim gereksinimlerine, beceriyi geliştirme ve kazandırmaya da ihtiyaç duymaktadır. AB ETS gelirlerinin ayrılması, bu ihtiyacı başarılı bir şekilde ele almak çok önemlidir.

Editör: Nermin İstikbal