2010 Bütçesi Meclis'ten Geçti

Tasarıya, oylamaya katılan 437 milletvekilinden 335'i kabul, 102'si ret oyu kullandı.

Kanuna göre, 2010 yılının bütçesinin giderleri 286 milyar 981 milyon lira, gelirleri 236 milyar 794 milyon lira, açığı da 50 milyar 187 milyon lira olacak.

58,8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6,6 milyar lira faiz dışı fazla öngörüldü. Bütçede personel giderleri 60,3 milyar lira olarak yer alırken, önümüzdeki yıl devletin kasasına vergilerden 193,3 milyar lira girecek.

Kamuya 32 bin yeni memur

Bütçe tasarısına göre, yeni yılda kamuya açıktan atama yoluyla 32 bin yeni memur alınacak. Tasarının kadroların kullanımına ilişkin esasları düzenleyen maddesine göre, kamu idare, kurum ve kuruluşları serbest memur kadrolarına; 2009'da emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde açıktan ya da diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek.

Söz konusu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4 bin adet, diğerleri için de ilave 21 bin atama izni verilebilecek.

Bu çerçevede, üniversiteler açıktan atama yoluyla 4 bin, diğer bütçeli kuruluşlar ise 21 bin yeni memur alımında bulunacak.

Yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, çeşitli nedenlerle kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Ayrıca, Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'nın ilgili mevzuatları uyarınca, vergi ve sosyal güvenlik alanlarında münhasıran teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yerine getirmek amacıyla ihdas edilmiş kadrolardan; yardımcı ve stajyer kadrolarına yapılacak atamalar da sınırlamaya tabi olmayacak.

Bu arada, hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadroları, TSK Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara ve SHÇEK Kanunu uyarınca yapılacak atamalar ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca gerçekleştirilecek personel nakilleri, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılanlara ilişkin yüzde 25'lik sınıra tabi olmayacak.

Memurlara yapılacak zam

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,057314, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,76177, yan ödeme katsayısı 0,018172 olarak uygulanacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde 3.008 lira olacak. Buna göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; Temmuz ayında da yüzde 2,5 olmak üzere toplam yüzde 5 oranında zam öngörülüyor. 2010 yılında, Hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları aşamayacak.

Başlangıç ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar, Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı, 2 milyar doları aşamayacak.

Bakanlar Kurulu, bu tutarı bir katına kadar artırabilecek. Emekli personele 500 lira olarak ödenmekte olan tazminat tutarı, 750 lira olacak.

Anadolu Üniversitesi'nin parası

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle uzaktan eğitim uygulayan iktisat, işletme ve açıköğretim fakültesine ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesabı bakiyesinin 250 milyon lirası, genel bütçeye gelir kaydedilecek.

2010 yılı şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılacak tutar, yeni kurulan üniversitelerin yatırım projelerinde ve öğretim elemanı ve üyesi yetiştirmede kullanılacak.

Bu arada Genel Kurul'da 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı da oylanarak kabul edildi.