EROL ALTUNOĞLU
EROL ALTUNOĞLU
Yazarın Makaleleri
İşçilerin  işe başlama tarihlerinin bildiriminde yaşanan sorunlar 
İşçilerin  işe başlama tarihlerinin bildiriminde yaşanan sorunlar  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun;   4 üncü maddesinde,   Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin;...
Vergi Levhası 
Vergi Levhası  Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, Vergi Usul Kanununun (VUK) 5.  maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından...
İstihdam Teşviki
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI   2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların...
Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Damga Vergisi ve Harç Uygulaması
Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Damga vergisi uygulaması Damga Vergisi Kanununda fonlara yönelik aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun 'IV-Ticari...
İstihdam Teşvikinde Bilinmesi Gerekenler  
İstihdam Teşvikinde Bilinmesi Gerekenler    687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen istihdam teşvikiyle, 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalıların,  -İşe alındıkları tarihten...
e-Deftere Geçen Firmalar
e-Deftere Geçen Firmalar Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili olarak 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri geçerli bulunmaktadır.   Tebliğde yapılan açıklamalara göre, e-Defter kapsamına giren mükellefler...
Yurt dışındaki varlıkların değerlemesi  
Yurt dışındaki varlıkların değerlemesi   Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla aşağıdaki değerleme ölçütleri...
Faaliyet dönemi geçtikten sonra bağımsız denetim yaptırılması  
Faaliyet dönemi geçtikten sonra bağımsız denetim yaptırılması   Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesine göre, 'denetçi, şirketin genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel...
Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulaması
Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulaması   193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin...
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası uygulaması
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası uygulaması 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara, ilave ve tadiller dahil bina...
Çek Sayfasına Kare Kod Uygulaması
Çek Sayfasına Kare Kod Uygulaması   6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine...
Vergi Affı
Vergi affı   Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre;   Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme...
Vergi barışını öngören yasa tasarısı
 Vergi barışını öngören yasanın  Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.  Geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak. Matrahını, ...
OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?  
OHAL sürecinde işçi çıkarmak yasak mı?     Soru : Sayın okurumuz OHAL sürecinde işyerinizde çalıştırdığınız işçilerinden bir kısmının çıkarılmasını engelleyen bir yasal düzenlemenin olup, olmadığı...
Derneğin valilik tarafından kapatılması
Derneğin valilik tarafından kapatılması Soru : Tüzel kişilik kazanmış bir dernek hakkında valilik tarafından derneğin kapatılması için cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunulmuştur. Dernek, ilk genel kurul toplantısını henüz yapmamıştır....
Serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı
Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı Sayın okurumuz; Dava sonucu kurumunuz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine ilişkin mahkeme kararında belirtilen avukatın,...
İş Yasasına göre hafta tatili
İş Yasasına göre hafta tatili Bir hafta olağan biçimde çalışıp yorulan kimsenin hafta sonunda dinlenmesi onun insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine erişmesi için bugünkü uygarlık dünyasında vazgeçilmez bir koşul sayılmaktadır....
Uluslararası taşımacılık faaliyetinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi
Sayın okurumuz; merkezi Türkmenistan'da bulunan şirketinizin uluslararası taşımacılık işleriyle faaliyet gösteren Türkiye şubesinin söz konusu faaliyetinden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi ve Türkmenistan'da bulunan merkezin...
Bir Odası İşyeri Olarak Kullanılan Meskenin Emlak Vergisi
Bir odası işyeri olarak kullanılan meskenin emlak vergisi Sayın okurumuz ailenizin eskiden beri oturduğu dairenin emlak vergisinin konut olarak ödendiği, emekli psikolog olan kızınızın meskeninizin 30 m²'lik kısmını danışmanlık hizmeti...
Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi
Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi   Kat maliki olarak oturulan apartmanda, apartman yöneticisi olan kişinin almış olduğu ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği, işletme ve karar defterinin nizamı ve apartman yöneticisinin...
Kısmi süreli çalışılan hizmetlerin çakışması
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların aynı anda (a) bendine tabi sigortalılık hallerinin bulunması...
Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu
01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların...
Yurt Dışı Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
Sevgili okurumuz;Tekstil ürünleri imalatı ve ihracatı işiyle iştigal eden firmanızın yurt dışı pazar ve müşteri bulma faaliyetleri nedeniyle yurtdışında yerleşik Türkiye'de şubesi veya temsilcisi bulunmayan firmalardan yurt dışında...
Atatürk ve İngiliz Amiral
Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok anlatıyor :Başkumandan, düşmandan kurtardığı İzmir'de geçireceği ilk geceyi yaşıyordu.Mustafa Kemal Pasa İzmir'de ilk gecesini çalışarak geçirdi.Zengin bir sofra hazırlandığı halde ufak...

banner209

banner208

banner148

banner145

banner179

banner176