Limanlara elektronik göz geliyor

Geçen yıl İzmit , İzmir , İskenderun , Mersin körfezi ile Aliağa -Nemrut körfezinde çalışmalarına başlanılan yeni sistemin hayata geçirilmesiyle, denetim artacak.

Limanlara elektronik göz geliyor

Limanlara elektronik göz
 
AA - Limanların güvenliğini sağlayacak, gemi trafik hizmetlerinin (VTS ), önümüzdeki yıl hizmete alınması bekleniyor.

Geçen yıl İzmit , İzmir , İskenderun , Mersin körfezi ile Aliağa -Nemrut körfezinde çalışmalarına başlanılan yeni sistemin hayata geçirilmesiyle, limanlar 24 saat sürekli izlenerek denetim büyük ölçüde artırılacak.

Kurulacak yeni proje kapsamında limanlarda verimli ve emniyetli bir trafik akışı sağlanacak ve buna göre gemi hareketlerinin düzenlenmesi, trafik organizasyonun sağlanması , kaza riskinin en aza indirilerek can, mal ve çevre emniyetinin artırılması da hedefleniyor.

Yeni sistemle gemilere ait veriler toplanarak istatistiki değerlendirmeler de yapılacak. Gerektiğinde ilgili kamu ve özel kuruluşlara da bu alanda destek sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesi ile herhangi bir kaza olayında arama-kurtarma çalışmalarına, çevre ve deniz kirliliğini önlenmesine yönelik gerekli koordinasyona katılmak ve olay kayıtlarının tutulması da gerçekleştirilecek.

VTS alanı içinde kalan iskele ve rıhtımlarda yanaşık bulunan gemiler tüm gün kameralarla izlenecek. Bu görüntüler ayrıca kaydedilerek ve internet ortamında yayınlanması da sağlanacak.

Projenin önümüzdeki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Sistemin finansmanı Denizcilik Müsteşarlığının öz kaynaklarından karşılanacak.

HaberX

YORUM EKLE
YORUMLAR
Murat Engin
Murat Engin - 12 yıl Önce

Deniz emniyetinin sağlanması amaçları için deniz trafiğinin izlenmesi, AB’nin özel önem verdiği bir konudur. Şüphesiz deniz trafiğinin izlenmesinde otomatik tanımlama sistemi (AIS-Automatic Information System) en önemli araçlardan biridir. Konu hakkında başlıca AB müktesebatını oluşturan, “Topluluk Gemi Trafiği İzleme ve Bilgi Sistemi Oluşturan 2002/59/EC Sayılı Direktif” hem gemiler, hem de üye ülkeler için bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülükler, büyük oranda ana esasları Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi’nin (SOLAS-International Convention on Safety of Life at Sea) beşinci bölümünde belirlenen ve IMO kural ve tavsiyeleri ile detaylandırılan uluslararası sisteme paraleldir.2002/59/EC sayılı direktif; bir üye devlet limanına gelen herhangi bir geminin, direktifin Ek II’sinde belirtilen zaman çizelgesine uygun olarak, IMO tarafından belirlenen performans standartlarına haiz bir AIS cihazını taşımasını zorunlu kılmaktadır. Bu gemiler, uluslararası sözleşmelerin, kural ve standartların seyir bilgilerinin korunmasını öngördüğü durumlar dışında, AIS cihazlarını açık ve çalışır durumda bulunduracaklardır. Direktifte yer alan zaman çizelgesinde, belirtilen gemilerin AIS cihazı taşıma takvimi tamamlanmıştır. Buna göre; uluslararası sefer yapan 300 groston ve üzerindeki tüm gemiler, uluslararası sefer yapmayan 500 groston üzerindeki tüm yük gemileri ve tonajlarına bakılmaksızın tüm yolcu gemileri AIS cihazı taşımakla yükümlüdür. Üye devletler 300 grostondan küçük kabotaj taşımacılığı yapan yolcu gemilerini, AIS cihazı taşıma zorunluluğundan muaf tutabileceklerdir. Bu yükümlülükler SOLAS’taki Kategori A olarak adlandırılan gemilerin yükümlülükleri ile tamamen paraleldir. AB, Erika III deniz emniyeti paketi kapsamında 2002/59/EC sayılı direktifte değişiklik yaparak, 15 m. ve daha büyük balıkçı gemilerine de AIS cihazı taşıma zorunluluğu getirmeyi planlamaktadır. Bu zorunluluk 1 Ocak 2008 tarihinden, 1 Ocak 2010 tarihine kadar bir takvim içerisinde yerine getirilecektir.Türkiye için AIS önemli bir araç

Türkiye AIS’i, seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin artırılmasının yanı sıra, arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, kurtarma-yardım faaliyetlerine katkı, ÖTV’si indirilmiş yakıtın usulsüz kullanımının önlenmesi, yasadışı göç ile mücadele, balıkçı gemilerinin yabancı ülke sularında kural ihlallerinin önlenmesi gibi konularda da önemli bir araç olarak görmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak, Kategori A gemilerin yanı sıra, Kategori B olarak adlandırılan bazı gemilere de bir takvime bağlı olarak AIS cihazı taşıma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre; 2009 yılına kadar uluslararası sefer yapmayan 500 groston ve üzeri yük gemileri, bazı deniz alanlarında sefer yapan bazı gemi cinsleri ve boyu 15 metre ve daha büyük balıkçı gemileri Klas-B AIS cihazı ile teçhiz edilecektir.Deniz trafiğinin AIS ile izlenmesinde AIS cihazının yanı sıra, şüphesiz en önemli unsur AIS baz istasyonları ve ana merkezden oluşan sahil teçhizatıdır. 2002/59/EC sayılı direktif, üye devletlerin 2007 yılı sonuna kadar AIS bilgisinin alınması ve kullanılması için uygun ekipman ve kıyı tesisleri ile kademeli olarak kendilerini donatmalarına yönelik tüm gerekli ve uygun tedbirleri almalarını zorunlu kılmaktadır. Türkiye, birkaç yıldır sürdürdüğü faaliyetleri sonuçlandırarak 9 Temmuz 2007 tarihinde AIS sistemini hizmete açmıştır. Bu durum, aday ülke olarak 2002/59/EC sayılı direktifin yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmektedir.Kurulan ve işletilmeye başlanan AIS sistemi, gemilerde bulunan AIS cihazlarının yanı sıra, tüm Türkiye kıyılarında kurulan toplam 25 AIS baz istasyonundan ve Ankara’da kurulmuş bir ana merkezden ve isteğe göre oluşturulabilecek alt merkezler veya kullanıcılardan oluşmaktadır. AIS sisteminin temel işlevleri; yaklaşık olarak Türkiye’nin arama ve kurtarma sahasına karşılık gelen kapsama alanında, gemi ile gemi ve gemi ile sahil arasında gemilere ilişkin bilgilerin otomatik olarak karşılıklı iletişimini sağlamak ve seyreden gemilerin anlık izlenmesini sağlamaktır. Bu temel işlevler uygulamada, seyir emniyeti ve deniz güvenliği, arama ve kurtarma, kurtarma-yardım, yasadışı göç ve diğer ihlallerin önlenmesi gibi önemli konularda deniz trafiğinin izlenmesi ve bilgi alışverişi ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle etkinliğin artırılmasını sağlamaktadır. Bu maksatlarla, AIS sistemi kapsama alanında seyreden gemilerin MMSI, IMO numaraları, gemi adı, çağrı kodu, tip, uzunluk, genişlik ve tonajından oluşan sabit kimlik bilgileri, geminin konumu, zaman bilgileri, rotası, hızı, durumu ve dönüş oranı konularında değişken bilgiler ve draftı, yükü, kalkış ve varış limanları, kalkış ve varış zamanları, yüksekliği, seyir başlangıç limanı, sefere başlama zamanı, demirleme konumu ve nedeni gibi seyir bilgileri elde edilebilmektedir. Ankara’daki ana merkez, Türk arama ve kurtarma sahasında seyreden AIS cihazına sahip gemilerin izlenmesi, gemilerden gelen statik ve dinamik bilgilerin yönetimi, AIS bilgilerinin ilgili yerlere dağıtılması (internet veya doğrudan bağlantı yoluyla), AIS bilgilerine ilişkin taleplerin karşılanması, geçmişe yönelik sorgulama, IP telefon sistemi sayesinde diğer kullanıcı merkezlerle iletişim, ve sistem arızalarına uzaktan yönetim ve müdahale gibi imkan ve kabiliyetlere sahiptir.AIS sistemi ile politik ve stratejik kazanımlar

AIS sistemi, teknik işlevlerinin yanı sıra önemli politik ve stratejik kazanımlar da sağlamaktadır. Günümüzde münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen denizlerde, karasularının ötesindeki deniz alanlarında, bu denizlere kıyısı olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve muhafazası AIS gibi araçlarla kontrolün elde tutulması ile sağlanabilmektedir. Özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de bazı ülke ve oluşumların amacını aşan egemenlik iddialarına, bu deniz alanlarında AIS sisteminin sağladığı imkanlarla deniz trafiğinin izlenmesi ve kontrolün fiili olarak gerçekleştirilmesi suretiyle cevap verilmiştir. Bu deniz alanların bir kısmında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından sürdürülen gemi trafik hizmetleri (VTS-Vessel Traffic Services) kurulması çalışmaları da, kısa vadede sonuçlandırılacaktır. Benzer çalışmaların bu deniz alanlarına kıyıdaş ülke ve oluşumlar tarafından da yürütüldüğü bilinmektedir.AB katılım süreci faaliyetleri açısından bakıldığında, ülkemizde AIS sisteminin kurulması ve işletilmeye başlanması ile AB müktesebat ve uygulamalarına uyum anlamında önemli bir adım daha atıldığı açıktır. Denizcilik konularını da içeren taşımacılık politikası faslında bazı siyasi gerekçelerle katılım süreci askıya alınmış olmakla birlikte, bu süreçte bugüne kadar başarılı bir performans gösteren denizciliğimiz tüm hızıyla uyum hazırlıklarını sürdürmektedir. Birçoğuna Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası denizcilik sözleşmeleri ile belirlenmiş evrensel kuralların etkin uygulanması yönünde hükümlerden oluşan AB müktesebatına uyum, katılım sürecindeki görevlerimizin icrasının ötesinde, Türkiye’nin bu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirmesini sağlamaktadır.Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Dr. Özkan Poyraz

Sezar Şahin
Sezar Şahin - 12 yıl Önce

Değerli Özkan Kaptan,

Türk boğazlarındaki az sayıdaki dgps tali istasyonlarının DGNSS sinyallerinin sayısı ve gücü artırılarak

ais ve ecdis hassasiyetinin 10 metrenin altına indirilmesi konusunda çalışmalardan ne zaman sonuç alınabilir.Kılavuz Kaptanların vts ihalesi sonrası gerçekleşen teknolojik ilerleme ile birlikte Portable Pilot Unit (PPU) kullanım olanaklarının gelişmesi konusunda bir çalışma başlatmanız programınızda mevcutmudur.

kolaylıklar sizinle olsun.

Sibel Serap
Sibel Serap - 9 yıl Önce

merhaba

yorum için değil sadece bu sayfada yorum yapan iki kişiden biri olan sezar şahin'in kim olduğunu öğrenmek için. çocukluğumdan kalan ve yıllar önce öldüğünü duyduğum bir zaman araştırdığım ama hiç bir bilgi bulamadığım bir arkadaşımın adı. gerçi isim isme benzer. gemi kaptanıydı öyle duymuştum.

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176