Çeşme Liman İhalesine İptal Kararı

2003 Yılında ÖİB tarafından Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. ne ihale ile verilen Çeşme Limanı İhalesine İzmir 1. İdare Mahkemesinden İptal Kararı çıktı...

Çeşme Liman İhalesine İptal Kararı

Çeşme Liman İhalesi Davasında İptal Kararı Çıktı…

 

2003 Yılında ÖİB tarafından Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. ne ihale ile verilen Çeşme Limanı İhalesine İzmir 1. İdare Mahkemesinden İptal Kararı çıktı...

Bakanlar Kurulu’nun . 1993 tarih ve 1993/4693 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve Özelleştirme  Yüksek Kurulu (ÖYK) nun  30. 10.1995 tarih ve 95/81 sayılı kararınaa istinaden özelleştirme çalışmaları devam eden Çeşme Limanı’nın işletme hakkının 30 yıl süre ile verilmesi amacıyla 21.02-2003 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Ulusoy Ortak Girişim Grubu, ihaleyi kazanmıştı.

 Ancak daha sonra UND tarafından İzmir 1. İdare Mahkemesinde ÖİB aleyhinde açılan ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi’nin de ÖİB lehine müdahil olduğu davada; ihalenin verilmesine ilişkin 28.04.2003 tarih ve 2003/17 sayılı ÖYK kararının Çeşme Limanı ile ilgili bölümünün ve buna dayanak yapılan işlemlerin iptali talep edilmişti.

UND tarafından yapılan iptal isteminde  gerekçe olarak ise 28.05.2003 tarihînde imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin İdarenin tekel niteliğindeki imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi hakkında Danıştay'ın karar ve görüşünü almadığı fiili ve hukuki imtiyazın sözkonusu olduğu olayda ilgili tebliğ hükümlerine uyulmayarak Rekabet Kurumunun görüşünün alınmadığı, değer tespit edilmeden sözleşme imzalanması ve devir işlemlerinin yapılmasının yasaya aykırı olduğu, 12.500.000 ABD doları olan devir bedelinin sonradan 11.250.000 ABD Dolarına indirildiği, ihalede en uygun teklifin oluşmasının sağlanamadığı, ve ihale edilen kayırıldığı,  ihale ve devir sözleşmesinin 4046 saydı yasama rekabetin korunmasıyla, ilgili düzenlemelerine aykırı olduğu, ihale öncesi ve ihale gününde ihaleyi alan gruba Ccgme Limanı ve ara bağlantısı olan gümrük sahasında ayrıcalıklar tanındığı; devir işleminin  4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanuna da aykırı olduğu iddiaları yer almıştı.

Davalı taraf olan ÖİB ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmeciliği A.Ş. ise yaptığı savunmada şu görüşleri dile getirmişti:

“Usul yönünden davacı UND’nin davada taraf ehliyeti yoktur. Eses yönünden ise 618 Sayılı Limanlar Kanunu ile 815 sayılı Kanunlarda tekel hakkı yoktur. Bahse konu hizmetlerin yabancılar tarafından verilmesine sınırlamalar getirilmektedir. Limanlar hakkında 4046 Sayılı yasa gereği mülkiyet devri şeklinde özelleştirme yapılamaz. İhale usulüne uygun yapılmıştır. Türkiye’de özel liman işletmeciliğinin var olduğu düşünüldüğünde davacının iddiaları doğru değildir. Bu nedenle Danıştay incelemesinden de geçmesi gerekli değildir. Çeşme Limanı; gerek cirosu gerekse Pazar payı itibariyle rekabetle ilgili tebliğ kapsamına girmez. İhaleye değer tesbiti yapılarak çıkılmıştır. Olayda varlık satışı değil, işletme hakkının belirli bir süre ile devri söz konusudur. İhale bedelinde yapılan indirim ise peşin ödeme yapıldığı için gerçekleşen %10 indirimden ibarettir. Bu nedenle Çeşme Limanı ihalesinde bir hukuka aykırılık bulunmadığından başvurunun reddi gereklidir”

ÖİB Yanında davaya katılan Ulusoy Çeşme Liman İşletmeciliği A.Ş. ise şu savunmayı yapmıştı:

“Dava süresi içerisinde açılmamıştır. Davacının davada taraf olma ehliyeti yoktur. İşletim sözleşmesi tekel niteliğinde bir kamu hizmetini konu etmemektedir. Çeşme Limanı tekel niteliğinde bir işletme değildir. Bu nedenle Rekabet Kurumu’nun görüşünün alınmasına gerek yoktur. İhale yöntemine uygun olarak yapıldığından davanın reddi gerekmektedir”

Mahkeme; öncelikle usul açısından davacı taraf  UND’nin menfaatinin ihlal olması nedeniyle dava açma hakkına sahip bulunduğundan davanın kabulüne karar verdi.

Esas açısından ise İzmir 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda; “Özelleştirilecek tesisin pazarın %20 sini veya cirosunun 20 Trilyon Türk Lirasını aşması durumunda Rekabet Kurumunun görüşünün alınması gerekeceği”  ayrıca “Çeşme Limanı’nın coğrafyası ve otoyol bağlantısı ve üzerinde Gümrük İdaresi’nin mevcut olması nedeniyle Ro-Ro gemileriyle yapılan kombine taşımacılık açısından fiili tekel konumu arzettiği” hükmüne vardı. Mahkeme; bu ihalede Rekabet Kurumu’nun görüşünün alınmamış olmasını bu gerekçeyle  hukuka aykırı buldu.

Sonuç olarak İzmir 1. İdare Mahkemesi Çeşme Limanı’nın kullanım hakkının 30 yıllığına verilmesi ile ilgili ÖİB tarafından gerçekleştirilen ihale işleminin iptaline karar verdi.

İdare Mahkeme Kararı Kudret Ulutürk Başkanlığında, üyeler Şerif Balcı ve Tarık Özdirek’in imzalarını taşıyor.

DenizHaber.Com

 

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190