Advert
Deniz Haber Türk Denizcili?ğinin Haber Sitesi
| RSS | Sitemap | Künye | Reklam | İletişim | Arşiv&Arama | ÜYE GİRİŞİ Sitede 143 kişi var..| 09/02/2016 13:33:56
| RSS | Sitemap | Künye | Arşiv&Arama | ÜYE GİRİŞİ Sitede 143 kişi var..| 09/02/2016 13:33:56
DenizHaber Türk Denizciliğinin Haber Sitesi


EROL ALTUNOĞLU

erol@altunoglu.tr.tcApartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 23-06-2014 09:57:00  


Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi
 
Kat maliki olarak oturulan apartmanda, apartman yöneticisi olan kişinin almış olduğu ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği, işletme ve karar defterinin nizamı ve apartman yöneticisinin gider makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında okurlarımızdan sorular alıyorum.
 
Bu yazımda bu konuya açıklık getirmek istiyorum.
 
GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
 
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış olup, 4aynı maddenin üçüncü fıkrasının 4 üncü bendinde ise; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kamu idare ve müessesleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş, aynı fıkranın 1 inci bendinde ise; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden(istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 
Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34 üncü maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38 inci maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiş; 40 ıncı maddesinde ise “…Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
 
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır.
 
Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.” hükmü yer almıştır.
 
Buna göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir.
 
Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.
 
Kat malikleri arasından seçilen yöneticilere yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması halinde ise fazla kısmın ücret olarak vergilendirileceği tabiidir.
 
Yukarıda yazılı hüküm ve açıklamalara göre; apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yönetim giderlerine katılmama oranında yapılan ödemelerin gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nedeniyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmaması gerekmekte olup, bu kişilere yönetim giderlerinin üzerinde ödeme yapılması durumunda ise fazla kısmın ücret olarak Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
 
VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde; defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler sayılmış, 227 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu kayıtların Kanunun müteakip maddelerinde yer alan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vb. şeklindeki belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, mezkur Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrasında “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” hükmü mevcuttur.
 
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve denetçilere yönetim giderlerine katılmama oranında yapılan ödemelerin gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nedeniyle ücret bordrosu düzenlenmesine gerek olmamakla birlikte, bu kişilere yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması halinde ödenen fazla kısım ücret olarak değerlendirileceğinden ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Öte yandan, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayanların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutma ve belge düzenleme zorunluluklarının bulunmamaktadır.

Etiketler: Erol Altunoğlu,
Bu Yazı 34231 kez okundu.
Yazarımız EROL ALTUNOĞLU'a ait bu yazıyı paylaşın:

Facebook'ta Paylaş

Arkadaşına GönderYazdır Geri Dön

Bu Yazı için yorum girilmemiş.
Yazarın Tüm yazıları
* 23-06-2014 Apartman yöneticisinin ücretinin vergilendirilmesi
* 30-03-2014 Kısmi süreli çalışılan hizmetlerin çakışması
* 01-06-2013 Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu
* 08-04-2013 Yurt Dışı Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
* 04-03-2013 Atatürk ve İngiliz Amiral
* 18-01-2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğü
* 06-01-2013 İş güvenliği uzmanlarının görevleri
* 06-12-2012 2013 yılında tasdiklenecek defterler
* 28-10-2012 Atatürk ve Abdülhalim Efendi
* 31-08-2012 Muhasebe defterlerinin kaybolması
* 14-07-2012 Türk Toprak Bilim Adamının Başarısı
* 15-06-2012 ROGER GARAUDY
* 08-05-2012 Yeni Çek Kanunu Neler Getiriyor?
* 01-04-2012 Dolandırılma halinde vergilendirme
* 25-01-2012 Gemi firmaları yeni TTK' ya nasıl hazırlanacak
* 30-09-2011 Kar dağıtım stopajı
* 01-08-2011 Yurtdışı inşaat işlerinde vergilendirme
* 29-06-2011 SGK primlerimizi her ay ödeyemezsek...
* 12-04-2011 "Mara Despina"
* 21-11-2010 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
* 30-10-2010 En büyük ikinci asma köprü
* 28-09-2010 Köylü ve bürokrat
* 14-07-2010 Vefa Lisesi Muallimi Ahmet Rıfkı...
* 29-06-2010 Daimi gemi temsilciliklerinde vergilendirme
* 12-06-2010 Derneklerin kermes faaliyetleri
* 24-05-2010 Postalar halinde işçi çalıştırılması
* 09-05-2010 Arsa satışında vergi
* 02-04-2010 Atatürk’ün vatan toprağına bakışı
* 21-03-2010 Siyasi büyüklük sıralamasında Atatürk
* 08-03-2010 Birden Fazla Maaşın Vergilendirilmesi
* 17-02-2010 Vermeyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut
* 06-02-2010 Gönülden bağlı bir Müslüman, Atatürk...
* 31-01-2010 Türk milleti büyük ve asil bir millettir...
* 25-01-2010 Yiğit Bulut ve Atatürkçülük
* 22-01-2010 Atatürk Sözde Ermeni Soykırımını Çürütmüştü
* 20-01-2010 Tükürdük atalar kıblegâhına...
* 18-01-2010 Kulüplerin çay ocaklarında vergilendirme
* 16-01-2010 Askerlik borçlanma priminin indirimi
* 13-01-2010 İş ortaklıklarının vergilendirilmesi
* 11-01-2010 Ortağa Ait Aracın Firmaya Kiralanması
* 07-01-2010 Vergi Borcuna Teminat
* 05-01-2010 AŞ Hisselerinin Satışı
* 02-01-2010 Tek meskende vergi...
* 31-12-2009 Tankerlerin tamirinde KDV müstesnası
* 29-12-2009 Yakıt alım defteri
* 26-12-2009 İade malda KDV
* 25-12-2009 Mirasın reddi halinde vergi borcu
* 23-12-2009 Gemilerin onarımında KDV
* 23-12-2009 Gemilerin yabancılara satışında KDV
* 21-12-2009 Gemilerin yabancılara satışında KDV
* 20-12-2009 Yanmış gemilerin satışında KDV
* 19-12-2009 Gemilerde Vergilendirme

D- Marin, CNR Avrasya Boat Show, Galataport, , Meteoroloji, Marmara, Ege, Lodos, Yunanistan, Mülteci, Kardak, Türk Askesi, Çanakkale, Gökçeada, GESTAŞ, Volkan Uslu, Rusya, Türkiye, Nazarbayev, Kazakistan, , Kanal İstanbul, Avrupa, Marmara, İstanbul, Karadeniz, Bahçeşehir, Arnavutköy, Başakşehir, hamit demir, Küçükçekmece, Resmi Gazete, Binali Yıldırım, İttifak Holding, Yavuz Sultan Selim, Yat Oscarı, Magellano, , Rusya, Karadeniz, Tatbikat, Silivri, İstanbul, Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı, M/T Hacı Telli , , İran, Konferans, CNR Avrasya BOAT SHOW, Azimut FLY,