'Yüksek petrol fiyatlarý kalýcý'

OECD uluslararasý piyasalardaki petrol fiyatlarýnýn kalýcý olduðunun altýný çizerken, petrol fiyatý þoklarýnýn önde gelen ekonomileri tehdit ettiði uyarýsýnda bulundu.

'Yüksek petrol fiyatlarý kalýcý'

OECD: "YÜKSEK PETROL FÝYATLARI KALICI"

Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü OECD, uluslararasý piyasalardaki yüksek petrol fiyatlarýnýn kalýcý olduðunun altýný çizerken, ''petrol fiyatý þoklarýnýn'' önde gelen ekonomileri tehdit ettiði uyarýsýnda bulundu. Ýngiltere ve Almanya'nýn 2005'teki ekonomik büyümesi konusunda karamsar bir tablo çizen OECD'nin geçici ara raporunda, Katrina kasýrgasýnýn yarattýðý yýkýma raðmen, Amerikan ekonomisinde büyüme öngörülüyor.

Ýngiltere için büyüme tahmini yüzde 2.4'ten yüzde 1.9'a gerilerken, Amerika Birleþik Devletleri için büyüme tahmini yüzde 3.6 olarak öngörüldü.

Almanya'nýn büyüme görünümü ise, Paris merkezli örgütün geçen yýlki raporunun yayýmlandýðý mayýs ayýndan bu yana yüzde 1.2'den yüzde 1'e geriledi.

OECD, bu durumun nedenini, petrolün varil fiyatýnýn o dönemden bu yana, 20 dolar düzeyinden 60 dolar seviyesinin de üzerine çýkmasýna baðlýyor.

Raporda, küçülmesi beklenen Ýtalya ekonomisinin az da olsa büyümesinin beklendiði; Fransa ve Japonya ekonomilerinde de yüksek bir büyüme oranýnýn görülmesinin muhtemel olduðu kaydediliyor.

OECD 2005 BÜYÜME TAHMÝNLERÝ
Ýngiltere: 2.4'ten 1.9'a gerileyecek
ABD: 3.6 olarak kalacak
Almanya: 1.2'den 1'e gerileyecek
Japonya: 1.5'tan 1.8'e çýkacak
Fransa:1.4'ten 1.6'ya çýkacak
Euro bölgesi: 1.2'den 1.3'e çýkacak
Oranlar yüzdelik dilimi temsil ediyor

OECD'ye göre, geniþ tabana yayýlan büyüme ve istikrarlý enflasyon nedeniyle, fiyat þoklarýndan daha az etkileniyor.

Ýngiltere ise, özellikle hane halký tüketim alýþkanlýklarýnda bocalama yaþandýðý ve çekirdek enflasyon da yükselme eðiliminde olduðu için Amerika Birleþik Devletleri'nde olduðu gibi, bu þoklardan daha fazla etkileniyor.

Japonya ekonomisi, zaten petrol fiyatlarýnda yaþanan sert ve güçlü hareketlerden önce güçlü bir büyüme ivmesi yakalamýþtý.

OECD raporuna göre, Katrina kasýrgasýnýn etkilerini deðerlendirmenin zor olduðu, özellikle 2005'in ikinci yarýsýnda, Amerikan ekonomisinin büyümesi üzerinde bir çeþit baský yaratabileceði görüþlerine de yer verildi.

Kaynak:BBC

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176

banner190