Samsun-Kavkaz Demiryolu Feribot Anlaşması

Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu anlaşması Resmi Gazetede yayınlandı

Samsun-Kavkaz Demiryolu Feribot Anlaşması

Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu...

14 Ekim 2011 tarih ve 28084 sayılı Resmi Gazete’de  “Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslar arası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Arasında Anlaşma” yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Numarası: 2011/1825

Karar Tarihi: 05.05.2011

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27961 (Mükerrer)

12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 10/3/2011 tarihli ve 6199 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/4/2011 tarihli ve HUMŞ/2822943 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


                                                                                
                                                                                             Abdullah GÜL 
                                                                                             CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                            
Başbakan                                                                        

C. ÇİÇEK                       B. ARINÇ                       A. BABACAN                     M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bakanı

H. YAZICI                      F. N. ÖZAK                     M. Z. ÇAĞLAYAN                 F. ÇELİK
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ                       S. A. KAVAF                    C. YILMAZ                      A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                  Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL                    O. GÜNEŞ                       A. DAVUTOĞLU                   M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı           İçişleri Bakanı                Dışişleri Bakanı               Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU                     M. DEMİR                       R. AKDAĞ                       M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı    Sağlık Bakanı                  Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER                     Ö. DİNÇER                      N. ERGÜN                       T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

                               E. GÜNAY                       V. EROĞLU         
                               Kültür ve Turizm Bakanı        Çevre ve Orman Bakanı

 

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti (ileride kısaca Taraflar diye anılacaktır) karşılıklı çıkar ve saygı temellerine dayanarak ve gelecekte Samsun (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz (Rusya Federasyonu) Limanları üzerinden demiryolu feribotu ile uluslararası karma taşımacılığın organize edilmesi ve geliştirilmesi alanında işbirliği yapmak gerektiğini dikkate alarak aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1-

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

Taraflar, Samsun (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz (Rusya Federasyonu) limanları (bundan sonra Samsun ve Kavkaz Limanlan olarak anılacaktır) üzerinden demiryolu feribotu ile uluslararası karma taşımacılığın organize edilmesi ve geliştirilmesi alanında işbirliği yapacaklar ve birbirlerine gerekli desteği sağlayacaklardır.

Madde 2-

Bu Anlaşma çerçevesinde aşağıda kullanılan terimlerin anlamlan şöyledir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Tarafların her birisine ait olan "denizyolu taşımacıları" ve "demiryolu taşımacıları": ilgili tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde kumlan ve tescil edilen ve ilgili tarafın kanunları çerçevesinde uluslararası karma taşımacılığın gerçekleştirmesine katılan tüzel veya gerçek kişiler;

Tarafların demiryolu yük taşımacıları şunlardır:

-Türkiye Tarafında - "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü" (TCDD).

-Rusya Tarafında -Halka açık anonim şirket olan "Rossiyskive Zhelezniye Dorogi'' (Rus Demiryolları A.Ş. j ve diğer demiryolu taşımacıları.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"Demiryolu feribotu" - üzerinde demiryolu rayları bulunan ve dolu veya boş olarak demiryolu vagonları taşımak için özel olarak yapılan gemi (feribot).

"Demiryolu feribotlarının ve feribot iskelelerinin operatörieri":ilgili tarafın ulusal mevzuatına uygun olarak kurulan ve tescil edilen, kendisine ait veya kiralanmış demiryolu feribotu veya feribot iskelesini diğer yasal dayanaklara istinaden işleten tüzel veya gerçek kişiler.

Madde 3-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İşbu Anlaşmanın uygulanmasında Yetkili Makam olarak aşağıdakiler tespit edilmiştir:

- Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı.


- Rusya tarafında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı.


Tarafların yetkili makamlarının unvanlarının değişmesi durumunda, her bir Taraf kendi yetkilisinin yeni unvanım diplomatik yoldan diğer Tarafa bildirecektir.


(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 4-


1. Samsun ve Kavkaz Limanları üzerinden demiryolu feribotu ile uluslararası karma taşımacılığın etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı İle Tarafların yetkili makamları (yetkili makamların görevlendirdikleri temsilciler); Samsun ve Kavkaz deniz limanı idarelerinin, demiryolu taşımacılarının ve tarafların uluslararası karma taşımacılığın organizasyonuna iştirak eden demiryolu feribot sahiplerinin yetkili temsilcilerinin katılacağı Samsun ve Kavkaz Limanlan Arasındaki Demiryolu Feribot Hattı Kurulu'nu (ileride kısaca Kurul diye anılacaktır) oluşturacaklardır.


Kurulun çalışma düzeni Tarafların yetkili makamları (yetkili makamların görevlendirdikleri temsilciler) tarafından onaylanacak olan " Kurul Statüsü" ile belirlenecektir"

 

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.Tarafların demiryolu ve denizyolu yük taşımacılarının, diğer Tarafın ulusal mevzuatına uygun olarak, diğer Tarafın topraklarında kendi şubelerini kurma ve kendi temsilcilerini tayin etmelerine müsaade edilecektir.

Madde 5-


Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türkiye Cumhuriyeti demiryolu çıkış garlarından Samsun limanına kadar ve tersi yöndeki yük taşımaları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenen dahili taşımalar için öngörülen yük taşıma belgeleri ile gerçekleştirilecektir.

Rusya Federasyonu topraklarında Rusya Federasyonu demiryolu çıkış garlarından Kavkaz limanına kadar ve tersi yöndeki yük taşımaları, Rusya Federasyonu sınırları içinde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenen, dahili taşımalar için öngörülen yük taşıma belgeleri ile gerçekleştirilecektir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 6-

Türkiye Cumhuriyeti topraklan üzerinden Samsun Limanına kadar ve tersi yöndeki transit yük taşımaları, 3 Haziran 1999 talihinde yapılan değişiklikler dahil, 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTİF) çerçevesinde ve CİM taşıma belgesine kayden gerçekleştirilecektir.

Rusya Federasyonu toprakları üzerinden Kavkaz Limanına kadar ve tersi yöndeki transit yük taşımaları 1 Kasım 1951 tarihli Demiryolları ile Uluslararası Yük Taşımacılığı Sözleşmesi (SMGS) çerçevesinde öngörülen şartlara ve SMGS taşıma belgesine kayden, veya demiryolu ile uluslararası direk yük taşımacılığı hakkında Rusya Federasyonu tarafından imzalanan diğer anlaşmalara uygun olarak yapılacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 7-

1 .Demiryolu ve denizyolu taşımacıları arasındaki etkileşime yönelik prosedürler, "Samsun ve Kavkaz Limanlan arasında demiryolu feribotu ile uluslararası yük, vagon ve konteyner taşımacılığı Tarafların yetkili makamları (yetkili makamların görevlendirdikleri temsilciler) tarafından onaylanacak olan "Kurallar" çerçevesinde öngörülen hükümlere dayanarak düzenlenecektir.


2.Demiryolu taşımacısı tarafından deniz taşımacısına ve deniz, taşımacısı tarafından demiryolu taşımacısına yükleri, vagonları ve konteynerleri teslim etme ve teslim alma prosedürleri, ilgili taşımacılar tarafından akdedilecek olan Anlaşmalar çerçevesinde düzenlenecektir.

3. İşbu maddenin 1. ve 2. bentlerinde öngörülen Anlaşmalar ve Kurallar, Taraf Devletlerin mevzuatlarına uygun olarak düzenlenecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 8-

Taraf devletlerde, demiryolu ve denizyolu yük taşımacılığı ile ve bu Anlaşma çerçevesinde yapılacak yük taşımacılığım etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olması durumunda, mevzuatı değişen Devletin Yetkili Makamı diğer tarafın yetkili makamım en kısa sürede bilgilendirecektir.

Madde 9-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Taraflann Yetkili Makamlan, Samsun ve Kavkaz Limanlan üzerinden demiryolu feribotu ile uluslararası karma taşımacılığı etkileyebilecek, kendi ülke sınırları içinde meydana gelen engelleri derhal karşılıklı olarak birbirlerine bildirecek ve gerekli görüldüğü takdirde meydana gelen engelleri ortadan kaldırmak amacı ile gerekli görülen ortak tedbirleri alacaklardır.

Madde 10-

Demiryolu feribotlarının ve feribot iskelelerinin operatörleri bunlann işletilmesini kendi Tarafının Devletinin mevzuatına uygun olarak gerçekleştirirler ve bu amaçla yapılan tüm masrafları kendileri karşılarlar.

Madde 11-

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

1. Tehlikeli maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti demiryollarının çıkış garlanndan Samsun Limanına kadar ve tersi yönde taşınması Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.


Tehlikeli maddelerin, Rusya Federasyonu demiryollarının çıkış garlarından Kavkaz Limanına kadar ve tersi yönde taşınması Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. Tehlikeli maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu demiryolları üzerinden Samsun ve Kavkaz Limanları yoluyla uluslararası karma taşımacılıkta transit taşımacılığı, her bir Tarafça uygulanan uluslararası kurallara ve mevzuata göre gerçekleştirilecektir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

3. Tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşımacılığı Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Maddeler Kodu'na (İMDG CODE) uygun olarak yapılacaktır.

Madde 12-

İşbu Anlaşmanın uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar, Tarafların Yetkili Makamları arasında yürütülecek olan görüşmeler yolu ile çözümlenecektir.

Madde 13-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İşbu Anlaşma üçüncü Devletlerin katılımına açıktır.

Bu Anlaşmaya katılmak isteyen Devlet, kendi niyetini diplomatik yoldan Tarafların her birine bildirecektir. Her bir Tarafın kabul etmesi durumunda; katılım, katılan Devlet ile Taraflar arasında bir Katılım Protokolü imzalanması ile düzenlenecektir.

Protokol, işbu Anlaşmanın 14. maddesine göre yürürlüğe girecektir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 14-

1. İşbu Anlaşma; Tarafların, gerekli kendi iç prosedürlerini tamamladıklarım diplomatik yoldan belirten son yazılı bildirimin alınmasından otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.


2. İşbu Anlaşma sınırsız süreyle imzalanmış olup, Taraflardan birinin anlaşmayı sona erdirme niyetinin diplomatik yoldan yazılı olarak diğer Tarafça alındığı tarihten itibaren altı aylık bir süre için yürürlükte kalacaktır.


Bu Anlaşma, Ankara'da il Mayıs 2010 tarihinde Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde ikişer asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup her bir metin eşit derecede geçerlidir. İşbu Anlaşma'nm farklı yorumlanması durumda, İngilizce metin esas alınacaktır.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Türkiye Cumhuriyeti             Rusya Federasyonu
Hükümeti adına                  Hükümeti adına

Binali YILDIRIM                 Igor LEV İTİN
Ulaştırma Bakanı                Ulaştırma Bakanı


 

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
murat birecik
murat birecik - 8 yıl Önce

işbu ikili uluslararası antlaşma, ekonomik birçok şeyi değiştirip, arttıracak ve tetikleyecektir..mimarı olan, yakışıklı kardeşim barış tozar'a teşekkür

ederiz.saygılarımızla

murat birecik

banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176