Sahil Sıhhiye Kaptan Arıyor

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Marmara Adası ve Gökçeada teşkilatlarında çalıştırmak üzere toplam 4 kaptan ve 2 teknisyen istihdam etmek için ilan verdi.

Sahil Sıhhiye Kaptan Arıyor

 Sahil Sıhhiye Kaptan Arıyor

 Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Marmara Adası ve Gökçeada teşkilatlarında çalıştırmak üzere toplam 4 kaptan ve 2 teknisyen istihdam etmek için ilan verdi.

Son başvuru tarihi olarak 17 Kasım 2007 tarihi belirlenen ilanı okuyucularımızın yararlanması için aşağıya alıyoruz:


HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI.

 

Son Başvuru tarihi : 17/ 11 /2008 Saat :16.30

 

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek Madde–2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda ve teşkilatlarımızda çalıştırılmak üzere toplam olarak 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BOŞ BULUNAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ UNVAN VE ADETLERİ

 

TEŞKİLATI: TAŞRA MARMARA ADASI SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİBLİĞİ

UNVANIAdet
Kaptan2
Teknisyen1

TEŞKİLATI: TAŞRA GÖKÇEADA SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİBLİĞİ

UNVANIAdet
Kaptan2
Teknisyen1

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Adayların için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,

c) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

f) 30.11.2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

 

B- ÖZEL ŞARTLAR:

 

KAPTAN 1 (2 ADET)

1- Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve Üniversitelerin 4 Yıllık Eğitim veren Denizcilikle İlgili Fakültelerinin Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden veya eş değerliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen benzeri yurt dışı okullarından ile 2 Yıllık Denizcilik Meslek yüksekokullarının güverte bölümünden mezun olmak.

2- Kaptan belgesine (En az sınırlı vardiya zabiti yeterliliğine) sahip olmak.

3- En az 2 yıl Kaptan (en az sınırlı vardiya zabiti yeterliliğiyle çalışmak) olarak çalışmak

4- Marmara Adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği için başvuruda bulunmak

 

 

 

 

KAPTAN 2 (2 ADET)

1- Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve Üniversitelerin 4 Yıllık Eğitim veren Denizcilikle İlgili Fakültelerinin Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden veya eş değerliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen benzeri yurt dışı okullarından ile 2 Yıllık Denizcilik Meslek yüksekokullarının güverte bölümünden mezun olmak.

2- Kaptan belgesine (En az sınırlı vardiya zabiti yeterliliğine) sahip olmak.

3- En az 2 yıl Kaptan (en az sınırlı vardiya zabiti yeterliliğiyle çalışmak) olarak çalışmak

4- Gökçeada Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği için başvuruda bulunmak

 

TEKNİSYEN 1 (1 ADET)

1- Denizcilik meslek liselerinin makine bölümünden mezun olmak

2- Gemi adamı ehliyetine sahip olmak

3- Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak

4- ÖSYM tarafından 2004, 2006 , 2007 ve 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSSP 94 puan türünden, 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Marmara Adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği için başvuruda bulunmak

TEKNİSYEN 1 (1 ADET)

1- Denizcilik meslek liselerinin makine bölümünden mezun olmak

2- Gemi adamı ehliyetine sahip olmak

3- Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak

4- ÖSYM tarafından 2004, 2006 , 2007 ve 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSSP 94 puan türünden, 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Gökçeada Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği için başvuruda bulunmak.

 

II. BAŞVURU :

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yalnız bir unvan için başvuruda bulunmaları ve (birden fazla başvuru yaptığı tespit olunan adayın bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.) başvuru formunda hangi pozisyona başvurduklarını açıkça belirtmeleri (KAPTAN 1, KAPTAN 2, TEKNİSYEN 1, TEKNİSYEN 2) kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir.Kaptan 1 ve Kaptan 2 kadrolarına yapılan başvurularda önce 4 yıllık lisans mezunları değerlendirmeye alınacak olup, yeterli başvuru olmaması halinde 2 (iki) yıllık önlisans mezunları değerlendirmeye alınacaktır Kaptan başvurularının fazla olması halinde mesleki yeterlilik göz önünde bulundurularak eleme yapılacaktır.Başvuru formunun ekinde aşağıdaki belgeler olacaktır.

1. Nüfus cüzdanın fotokopisi.(T.C. Kimlik No.lu)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya okul onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.)

3. En az 2 yıl mesleğiyle ilgili çalıştığını belgelemek

4. Adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olduğunu gösterir belge,

5. Kaptan ve Gemi adamı ehliyetinin noter veya kurum tasdikli örneği

6. İyi hal kağıdı.

7. Teknisyenler için ÖSYM tarafından 2004, 2006 , 2007 ve 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınmış olan sonuç belgesi (sınavların herhangi birinden alınmış olan KPSS sonuç belgesi)

8. 2 Adet fotoğraf ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru Formunu doldurarak Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir

 

III. MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRME YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen kaptan adayların mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi 20 Kasım 2008 Perşembe günü saat:09.30’da Genel Müdürlüğümüze bağlı Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliği Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No: 38/A ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.Mesleki yeterlilik değerlendirmesine 4 yıllık lisans mezunlarının yeterli olması halinde, 2 yıllık önlisans mezunları katılamayacak olup, bununla ilgili açıklama 18 Kasım 2008 tarihinde Internet sitemizden yapılacaktır.

 

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular ve mesleki yeterlilik sonucunda işe alınanların listesi www.hssgm.gov.tr Internet adresinde yayımlanacaktır.

 

IV.BAŞVURU ADRESLERİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No:21 Karaköy / İSTANBUL

2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74 (371)

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına)

 

 

Kurumunuzda, sözleşmeli…………………………… olarak çalışmak istiyorum .

Gereğini arz ederim. …./…./2008

İMZA

Adı Soyadı : ……………………………..

Doğum Yeri ve Yılı : ……………………………..

T.C.Kimlik No : ……………………………..

Tel : 0 (……..) ……….…………

GSM : 0 (……..) ………….………

e-posta : …………………...................

Başvurduğu pozisyon : ……………………………...

Başvurduğu Birim : ……………………………...

 

YAZIŞMA ADRESİ : ………………………………

……………………………....

……………………………....

EKLER:

1. Nüfus cüzdanın fotokopisi.(T.C. Kimlik No.lu)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya okul onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.)

3. En az 2 yıl mesleğiyle ilgili çalıştığını belgelemek

4. Erkekler için; askerliğini hizmetini yapmış veya muaf olduğuna dair belge,

5. Kaptan ve Gemi adamı ehliyetinin noter veya kurum tasdikli örneği

6. İyi hal kağıdı.

7. 2 Adet fotoğraf

.

ÖZGEÇMİŞ:

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176