"Denizin satışı sözkonusu değil"

Antalya Defterdarlığı; DenizHaber.Com'da da yer alan "Deniz yüzeyi ihaleye çıkarıldı" haberi ile ilgili olarak DenizHaber'e bir açıklama gönderdi. Açıklama şöyle:

"DENİZİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Antalya Defterdarlığı; DenizHaber.Com'da da yer alan "Deniz yüzeyi ihaleye çıkarıldı" haberi ile ilgili olarak DenizHaber'e bir açıklama gönderdi. Açıklama şöyle:

"Antalya Defterdarlığı olarak, hem atıl durumda bulunan Hazineye ait taşınmazlarını ekonomiye kazandırmak hem de Antalya’nın ekonomik yönden gelişimini arttırmaya dönük olarak katkı sağlamak amacıyla belirli periyotlar dahilinde başta satış olmak üzere, kiralama, irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin ihaleleri yapılmakta olup, yaptığımız ihaleler hakkında basınımız aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Kemer İlçesinde   07 Eylül  2007 Cuma günü yapılacak olan 6 adet taşınmazın satış ihalesi ile  bir adet taşınmazın ise ön izin ihalesi hakkında düzenlediğimiz 31/08/2007 tarih ve 2007/15 sayılı basın bültenimiz ulusal ve yerel basın kuruluşlarına gönderilmiştir.

Fakat, Kemer İlçemizde, deniz tarafında (deniz içinde), sahilden yaklaşık olarak 700 metre açıklıkta, deniz yüzeyinin 2,5 metre altındaki kayalıklar üzerine 3.000 m2'lik güneşlenme, seyir ve sportif amaçlarda kullanılmak üzere platform yapılması için 2886 sayılı Kanunun 51/g bendi uyarınca pazarlıkla  yapılacak olan ön izin ihalesi basınımızda yanlış anlamalara sebep olarak “deniz satılıyor” şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur.

İhale ilanı ve basın bültenimiz tekrar incelendiğinde görüleceği üzere burada bir satış işlemi söz konusu olmadığı görülecektir.

Defterdarlığımızca bir taşınmazın satılabilmesi için tapuda hazine adına kayıtlı olması gerekir. Nelerin tapuda kayıt edileceği Türk Medeni Kanunun 704’üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz olarak tapu siciline kayıt edilebilir  Yine aynı kanunun 705’inci maddesinde  taşınmaz mülkiyetinin ancak tapuda tescille kazanılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle denizlerimizin tapuya tescili mümkün olmadığından buralarda özel mülkiyette kurulamaz.  Dolayısı ile idaremiz tarafından “denizin satışı” söz konusu değildir.

Denizler gibi sahipsiz yerlerin Hukuki durumu yine Medeni Kanunun 715’inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan denizlerimizin nasıl değerlendirileceği ise 178 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik de açıklanmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar  kiralanmak, ön izin veya kullanma izni verilmek suretiyle değerlendirilebilmektedir.

Yönetmeliğimizde, kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bedeli karşılığında Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle bir yıla kadar ön izin verilebileceği, gerekli hâllerde bu sürenin bedeli karşılığında uzatılabileceği belirtilmiştir.

Yatırımcılarımızın ön izin süresi sonun da yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde bedeli karşılığında kullanma izni verilmektedir.

İdaremizce kıyılar ve deniz yüzeyleri üzerinde verilen ön izin, kullanma izni veya kiralama işlemleri sırasında bu konuda yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmakta olup, başta Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemektedir.

Yine kurumumuzca deniz yüzeylerinde gerek iskele, gerekse yat limanı yapılmak amacıyla kiralama, veya ön izin işlemleri daha önce de gerçekleştirilmiştir.  Bu konuda yatırımcılarımızdan gelen talepler değerlendirilmeye devam edilmekte ve Bakanlığımıza iletilmektedir. Bu şekilde atıl vaziyette bulunan kaynaklarımız Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HİDAYET MAT

Antalya Defterdarı"

DenizHaber.Com

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176